Strategie 2030+: Důkladná diskuse o podmínkách práce a vzdělávání učitelů

pátek 5. července 2019 ·

Zápis z kulatého stolu 24. 6. 2019 v Českých Budějovicích.

ZdrojZápis.


Program kulatého stolu:

Úvodní část: informace o projektu EduForum (PedF JU, PedF MU a Rezekvítek)

Kulatý stůl Strategie 2030+: strategická linie 2 (podpora učitelů, ředitelů a dalších
pracovníků ve vzdělávání)


Iva Stuchlíková – prezentace strategické linie 2

Úvodní představení paní profesorky a její role v externí expertní skupině, návaznost na
předešlou Strategii 2020 a její externí vyhodnocení

Představení návrhu strategických cílů a linií Strategie 2030+ (schéma)

– SL1: proměna obsahu a způsobu vzdělávání (problematika RVP), SL2: podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, SL3: zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce (personální kapacity, role ředitele); SL4: zvýšení financování a zajištění jeho stability (finance nezbytné na personální kapacity a nástroje obsažené v ostatních strategických liniích)

– SL2: cílem je dostatek kvalifikovaných učitelů, kteří jsou v profesi spokojeni a dovedou vytvářet efektivní učební prostředí pro své žáky; školy jako učící se organizace; potřeba popisu cílového stavu a podmínek, jak se k nim dostat (standardy a podpora)

– stěžejní témata - podmínky pro kvalitní pedagogickou práci, standardy kvality výuky a pedagogického leadershipu


Diskuze


1. Dotazy z publika

Zástupce Asociace lesních MŠ: V představeném schématu chybí důraz na dítě, žáka a studenta (klienta).
IS: Tento důraz je zejména v jednotlivých strategických cílech, ale toto se klasicky uvádí v preambuli strategie (tzv. sdílená vize).

Učitel 1: Kde bude řešen segment speciálního školství? Tato oblast nesmí v rámci strategie vypadnout.
IS: Tato oblast spadá zejména do strategického cíle 2.

Učitelka 1: Nezbytný je větší důraz na kompetence, ačkoli to již je obsaženo v RVP, tak stále jdeme pouze za tvrdými znalostmi. To jsou oblasti, které zároveň testujeme či měříme.
IS: V současném decentralizovaném systému je měření výsledků nutné (akontabilita), ačkoli je nutné přiznat, že takovéto měření musí být dobře nastavené a nesmí to „vychylovat“ samotný systém. Vždy tam bude nějaká znalostní váha, ale musí tam být pozornost věnována i ostatním prvkům.

Učitelka 1: Jako dobré a zajímavé se jeví tzv. sebeřízené vzdělávání.
IS: To si v expertním týmu uvědomujeme, ale bavíme se o celém systému školství. O škole jakožto významné instituci – nejenom vzdělávací, ale i nevzdělávací role školy je rovněž velmi důležitá. Tuto roli nadále potřebujeme zachovat, ale uvědomujeme si, že jsou tu i jiné potřeby lidí, zejména rodičů.

Učitelka 2: Je pravda, že škola je komunitním místem. Nicméně každý máme jiné potřeby a požadavky, musíme se zejména učit aktivně poslouchat. Snažíme se jako učitelé dělat věci nově, naslouchat novým trendům a novým poptávkám. Nicméně třeba v případě naší školy máme problém s vedením školy, které nás brzdí. Dalším důležitým poznatkem, který je potřeba zmínit, je významnost propojování lidí a sdílení mezi učiteli.
IS: Nad těmito prvky ve strategické linii 2 uvažujeme, zejména v otázce podpory leadershipu a sdílení, síťování.
Učitelka 2: Ano, již někde vidíme, že dochází k potkávání učitelů, ale u nás to zatím bohužel nejde.

Zástupkyně z Pedagogické fakulty JU: Možná o sobě jenom nevíme, my už se totiž v rámci projektu scházíme na úrovni MŠ. Současně MAS rozesílá pozvánky na různá setkání.
Učitelka 2: Proč o tom tedy jako učitelé v této oblasti nevíme?
Zástupkyně z Pedagogické fakulty JU: Existuje komunikační šum mezi vedením školy a učiteli. Všechny tyto informace se posílají na vedení škol.

Zástupce Asociace Waldorfských škol: Tři otázky k diskuzi - Otázka RVP a určení přesného počtu hodin, které je svazující pro alternativní školy, jelikož tyto školy učí dle potřeb dítěte. Otázka DZ 2019-2023 a provazby se strategií. Otázka přípravného vzdělávání pro učitele.
IS: Jsme si vědomi nedostatku učitelů a eskalace tohoto problému, musíme tedy vymezit cesty, jak uvedeného vzdělání lidé dosahují. Podle mě je vhodný kompetenční model, tedy nastavení toho, co učitelé musí umět a k tomu uchazeče „porovnávat“. DZ nemohu příliš komentovat, bohužel dochází k časovému nesouladu. Otázka RVP je ještě příliš vzdálená, ale dokážu si představit, že dojdeme ke konsensuálnímu modelu – víceúrovňové kurikul, minimální kurikulum pro všechny stejné a ostatní věci budou uvedeny v nadstavbě.

Učitelka 1: Škola nerespektuje poznatky z neurologie a psychologie (učení se ve stresu, vývojové fáze, motivace dětí atd.). Neřešíme to, co je na začátku, ale bavíme se o všem ostatním.
IS: Ano, toto řešíme ve strategické linii 1. Zároveň se to týká DVPP – to by se mělo soustředit na klíčové otázky a být vysoce kvalitní. V neposlední řadě proměna pregraduálního vzdělávání, o které se i nyní PedF snaží. Dle mého názoru je potřeba hluboké porozumění těmto procesům, spíše dlouhodobé a kvalitní studium pro pedagogy.


2. Aktivita ve skupinách: Co potřebujete pro udržení kvality či zlepšení kvality pedagogické práce v ČR? Jakou podporu – na úrovni učitele, ředitele, školy?

Skupina 1: zlepšení práce učitelů – lepší klima ve školách; vize vzdělávání ředitelů a popis tohoto vzdělávání.
Učitelka 2: Rodiče chodí často bojovat s učiteli, zatímco já se chci domluvit a chci, aby se žák cítil dobře ve škole a posouvali jsme ho. Určitě bychom tím získali lepší legitimitu před rodiči, kdyby byly věci lépe vymezeny a komunikovány.
Zástupce NIDV: Problematika PR u MŠMT a krajů, které je špatné, vidíme jen negativní zprávy v médiích (zhoršující se výsledky PISA apod.), ale nic pozitivního. Vše nyní dělají jen ředitelé škol, chybí střední článek řízení. Odstranění politických vlivů je zcela zásadní a nutné. Stanovme si několik priorit a na ty se zaměřme v následujících 5 letech, ať neděláme mnoho věcí najednou a v závěru neuděláme nic pořádně.
Učitel 2: Pozor na vliv NGOs, například koncepce inkluze je problematická. Velmi nákladná záležitost, navíc pozice MŠMT je slabá, ministerstvo ztratilo otěže nad svojí agendou.
Zástupce NIDV: MŠMT si představuji jako kulatý stůl se 4 nohami – PedF (vzdělávací noha pro budoucí učitele), NÚV (výzkumný ústav), NIDV (vzdělávací instituce pro stávající učitele) a ČŠI (kontrolní instituce). ČŠI by mělo dělat jen kontrolu, ne se zabývat vším. Deska kulatého stolu musí být v rovině, popsané nohy musí držet.

Skupina 2: Nedůvěra vůči ředitelům a školám jako takovým, vysoká míra nedůvěry. ČŠI hodnotí kvalitu školy, ale lépe umí formalistické kontroly než hodnotit kvalitu školy či klima. Musí tam být důvěra i zodpovědnost. Chybějící flexibilita v pracovněprávních vztazích.
Zástupce Asociace lesních MŠ: Problematická je neznalost ČŠI o alternativních proudech vzdělávání.

Skupina 3: Vzdělávací politika musí vycházet z výsledků výzkumů a zjištění, nesmí mít prostor pedagogická lobby (viz šetření Delphi).
Střetávání příkazů seshora a nových proudů zezdola je problematické, potřeba hledat kompromis.

Skupina 4: Velké papírování je na všech školách, nezbývá prostor pro žáky. Potřeba motivace pro učitele i žáky. Na úrovni ředitelů musí fungovat dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem, musí být nastolen komplexní systém společného rozvoje škol/y.
Učitelka 2: To někde funguje, například v Plzni jsou některé věci sdíleny třeba pro všechny ZŠ, ale jinde to zase nefunguje.

Skupina 5: Podpora musí začít u vedení škol, je potřeba snížit administrativu. Peníze by bylo lepší dávat přímo do škol, ne přes granty a projekty. Koncepci a vizi musí nastavit MŠMT, to musí být ta hlava. Sdílení je v současných podmínkách omezené, musí to být nějak systémově zachyceno. Velká potřeba dalších pedagogických pracovníků.

Skupina 6: Setkávání učitelů je důležité. Strategický cíl 1 je klíčový, to se nyní neučí a nesleduje, v přijímacím řízení se tyto položky - kompetence, měkké dovednosti - nesledují. Ředitelé a odvětvové řízení, právní subjektivita je problematická, ale nedá již zrušit. Právní podpora pro ředitele škol je stěžejní, stačilo by několik právníků jako pomoc, není potřeba samostatná instituce. Chybí cílená osobní podpora pedagogů, tzn. v rámci konkrétní hodiny na škole (on-site).
Učitelka 3: Je nezbytná komplexní podpora a péče v rámci školství. Nesmí to být závislé na šablonách či projektech.
Učitel 2: Uvádějící učitelé jsou významní, nesmí jít jen o formální splnění požadavků v daném období.

0 komentářů: