Screening předškoláků

úterý 22. března 2022 ·

Dnešní článek se bude věnovat opět předškolákům. Nabídne dobrou praxi s přijetím dětí do 1. třídy na Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Pětidílný přípravný kurz Pět kroků do Smysluplné školy aneb Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstív rámci aktivity Škola nanečisto dokáže odhalit předškoláky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a včas jim pomoci. Účinně totiž diagnostikuje, pomáhá s adaptací a zvyšuje sebevědomí dětem, které se chystají do první třídy. 


ZŠ Lyčkovo náměstí přijímá děti do 1. ročníku v níže popsaných pěti provázaných krocích. Jak aktivita Škola nanečisto probíhá, přinášíme v článku níže. 


Harmonogram je kroků následující:


1. Registrace předškoláků – termín: leden až únor 

Registrace předškoláků zjistí počet zájemců, podle kterého je možno informovat o šancích na přijetí do 1. ročníku nebo přípravné třídy. 


2. Setkání rodičů předškoláků s vedením školy – termín: únor 

Cílem je seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. tříd a přípravného ročníku ZŠ, seznámení s programem školy, kdy součástí je diskuse.


3. Den nanečisto pro všechny předškoláky a jejich rodiče – termín: únor

Den, kdy si předškoláci vyzkouší být školáky a rodiče se seznámí s metodami práce učitelů, okusí atmosféru školy a setkají se s pracovníky školy.


4. Škola nanečisto – termín: březen 

Realizace pětidílného přípravného kurzu (5 úterků před zápisem) pro budoucí prvňáky. Do přípravného kurzu jsou přijímány děti podle kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.


5. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ – termín: dubenVíce o aktivitě Škola nanečisto


Jedná se o 5 lekcí zaměřených na práci s diagnostickým materiálem formou hry pro děti. Cílem je ověření zralosti a schopností dětí zvládnout nároky 1. ročníku, omezit školní neúspěšnost ihned v počátku školní docházky, nabídnout možnost odkladu školní docházky nebo přípravný ročník. Tuto činnost provádí školní speciální pedagog a školní logoped. Škola nanečisto je instrument školního poradenského pracoviště, který vznikl z potřeby poznat lépe budoucí žáky 1. ročníků. Primárně vznikl z potřeby vytipovat děti ze znevýhodněného prostředí a nezralé děti a nabídnout jim docházku do přípravného ročníku.Cíle Školy nanečisto


Zvýšit sebejistotu dětí: lépe poznají prostředí školy, nebude to pro ně neznámé místo; naučí se základní pravidla práce ve škole a seznámí se se svými budoucími vyučujícími a spolužáky.


Diagnostika: vytipování dětí, které jsou pro zvládnutí školních požadavků nezralé, s rodiči těchto dětí probíhá následně konzultace (doporučujeme odklad školní docházky, tedy zůstat v mateřské škole, nebo dítě umístit do přípravného ročníku) 

a. děti s problematickým chováním (hyperaktivita, nerespektování pokynů a dospělého, agresivita, nesamostatnost, nejistota),

b. děti se závažnější poruchou nebo oslabením (řečové a komunikační obtíže, grafomotorické problémy, oslabení v oblasti sluchového a zrakového vnímání, problémy s koncentrací pozornosti, sociální interakcí).


Rozdělení dětí do prvních tříd: výsledky Školy nanečisto slouží také jako podklad pro rovnoměrné rozdělení dětí do paralelních prvních tříd (přibližně stejný počet dětí bez specifických obtíží a dětí s obtížemi různého druhu).


Velikost skupiny:

— speciální pedagogové zajišťují obsah pracovních (diagnostických) m

ateriálů, jejich vyhodnocení, screening v hodinách Školy nanečisto a konzultace s rodiči 

— výuku zajišťují pedagogové 1. stupně

— přihlášky a seznam dětí ŠNN zajišťuje ředitel

— děti přivádějí a odvádějí rodiče, kteří zajistí potřebné pomůcky na hodinu


Čas, frekvence setkávání:

Jde o 6 jednohodinových setkání (lekcí) s dětmi. Škola nanečisto se koná v období únor–březen před začátkem školní docházky. Přihlášené děti jsou doprovázené z MŠ do ZŠ na Školu nanečisto, která se koná vždy od 14:00 do 14:45 hodin.Úkolem rodičů je nahlásit kmenovým učitelkám v MŠ odchod dětí do Školy nanečisto. Pedagogové po testování opět odvedou děti do MŠ, kde si je rodiče mohou vyzvednout po 15. hodině. Rodič si na vyžádání dítě může vyzvednout už v ZŠ.


Pomůcky: dítě má mít s sebou připravený vybavený penál.


Postup

Jedná se o šest jednohodinových setkání (lekcí) s dětmi, v každé hodině děti plní určité úkoly, které jim zadává dvojice pedagogů. Pedagogové se po dvojicích zapisují do tabulky k datu jednotlivých lekcí.


S obsahem a cílem hodin jsou seznamováni speciálním pedagogem, který materiály připravil, na krátké schůzce před každou lekcí.


Na Školu nanečisto přihlašují své děti rodiče vyplněním formuláře, který je ke stažení elektronicky na webových stránkách školy. Přihlášku odesílají řediteli školy, který vytvoří seznam dětí. Děti jsou podle abecedy rozděleny do tří skupin. Každá skupina pracuje v jedné ze tříd. Před začátkem lekce dostane každé dítě jmenovku. 


Hodinu vedou dva pedagogové, v každé skupině je přítomný ještě speciální pedagog, který si dělá poznámky do připravených formulářů se seznamem dětí (sleduje reakce, chování, koncentraci pozornosti, pracovní tempo a způsob, jakým děti pracují, spíše ale to, co vybočuje z průměru –⁠ vzhledem k jednomu z cílů a smyslu Školy nanečisto).


Pedagogové vždy srozumitelně vysvětlí dětem, co mají dělat, dále děti pracují samostatně. Každá dopomoc (i její druh) je zaznamenána.Jednotlivé testové úlohy prokládají pedagogové, kteří lekci vedou, uvolňovacími cvičeními, hrami, písněmi a jinými odlehčovacími aktivitami podle svého uvážení.


Pracovní listy obsahují úkoly:

1. Grafomotorika –⁠ zvládnutí rovné čáry, oblouku, spirály

2. Vizuomotorická koordinace

3. Fonematický sluch, sluchová paměť a pozornost, sluchové rozlišování

4. Zrakové rozlišování, zraková paměť

5. Rozpoznání počtu slabik, rytmizace

6. Početní představy

7. Logické uvažování, myšlení

8. Slovní pohotovost, vyjadřování

9. Prostorová orientace, P–L


Vyhodnocení

Pracovní listy z každé lekce speciální pedagogové vyhodnotí. Vynikající nebo naopak nedostatečné výsledky v jednotlivých testových úlohách jsou zapisovány ke jménu dítěte do přehledové tabulky. Realizací Školy nanečisto lze včas odhalit individuální potřeby dítěte a nastavit případná podpůrná opatření při přechodu na základní školu a tím také optimalizovat podmínky individualizace výuky a její efektivnost. 


Autor: Autorský tým APIV B


________________________


Text vznikl díky spolupráci interaktivního webu https://zapojmevsechny.cz/ s vybranými základními školami u nás, které mají v rámci své dobré praxe co nabídnout a být inspirací. Další články a tipy k práci s předškoláky najdete na webu Zapojmevšechny.cz, který je praktickým průvodcem společným vzděláváním a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při jeho tvorbě jsme mysleli zejména na potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. I proto usilujeme o to, aby její obsah a funkce byly dobře přístupné, a hlavně snadno a rychle využitelné v praxi. 


Web vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.

0 komentářů: