SKAV vydal stanovisko k zadání revize RVP. V čem vidí jeho klady a jaké otázky je třeba ještě zodpovědět?

středa 27. dubna 2022 ·

Dokument Hlavní směry revize RVP v předložené verzi zatím nepřináší jasné zadání pro práci kurikulárních odborníků, některé z kapitol je třeba dopracovat. Časový harmonogram nastavený ministerstvem k tomu ale nedává dostatek prostoru, ambiciózní byl už před začátkem války na Ukrajině. SKAV vydává Stanovisko k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV.


Pracovní skupina SKAV pro revizi RVP oceňuje otevřenost, s jakou Expertní panel k přípravě dokumentu přistoupil, důraz na kompetenční pojetí kurikula, zachování průřezových témat nebo důraz na wellbeing jako koncept, který je nezbytný pro zvyšování kvality učení dětí na českých školách.


Harmonogram revize byl ambiciózní už od počátku, vzhledem k aktuální situaci (dozvuky pandemie, ruská agrese na Ukrajině i nevyrovnanost dokumentu Hlavní směry) si harmonogram zaslouží přepracovat. V tuto chvíli dokument Hlavní směry ještě neposkytuje jasné zadání pro odborné týmy NPI, které mají pracovat na revizi jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň je obtížné si představit, že by bylo možné připravit implementaci revidovaného RVP v době, kdy školy budou muset vynaložit síly k integraci ukrajinských dětí. “Dokument se navíc implementaci věnuje jen velmi stručně, většinově se zabývá pouze přípravou modelového ŠVP. Přitom nedostatečná počáteční i průběžná podpora implementace byla hlavní slabinou dosavadního RVP, větší než jeho samotné pojetí, struktura či obsah,” konstatuje se ve Stanovisku.Z argumentů SKAV k obsahu dokumentu Hlavní směry k revizi RVP ZV vybíráme:


— Kvůli chybějícímu, dobře komunikovanému příběhu se z procesu revize RVP dosud nepodařilo udělat sdílenou prioritu. „Reforma by měla jasně deklarovat ambiciózní cíle a silnou vůli po potřebné změně. Vysoce atraktivně pojatý a popsaný smysl reformy by se měl stát klíčovou součástí finálního textu Hlavních směrů, který pomůže učitelské i neučitelské veřejnosti ambiciózní změnu přijmout a realizovat.“


— Revidované kurikulum je sice navrženo jako kompetenční, ale “proces a způsob rozpracování klíčových kompetencí do nižších úrovní, do vývojového kontinua není nijak naznačen a není jasným zadáním pro práci na RVP. V harmonogramu revize RVP však není pro rozpracování klíčových kompetencí další čas vymezen. V další fázi se již počítá s prací po oborových skupinách.”


— Jedním z principů, na kterých dokument Hlavní směry staví, je dělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející, experti SKAV ale mají vážné pochybnosti o jeho přínosu. “Podle našeho názoru je toto dělení v rozporu s podporou individualizace a dosahování vzdělávacího maxima každého jedince a tedy i pojetím na kompetencích postaveného kurikula,” upozorňují.


— Za málo objasněné považují zavedení dalších uzlových bodů a s tím spojené ověřování výstupů ve 3., 5., 7. a 9. třídě. “Sama existence uzlových bodů opět naráží na principiální rozpor – nelze budovat kompetenční kontinuum, předpokládat vysoce diferencovanou výuku, a zároveň přitom trvat na časově pevně ukotvených kontrolních bodech. Uzlové body přinášejí mnoho negativních externalit, které jsou v přímém rozporu s kompetenčně pojatým RVP,” komentují členové pracovní skupiny SKAV současnou podobu zadání pro revizi RVP.


— Za nešťastné považují zrušení mediální výchovy: “Obáváme se, že tyto dovednosti se nedostatečně propíšou do dalších oblastí. Při další tvorbě RVP je třeba přítomnost podpory rozvoje kompetencí související s mediální výchovou pečlivě sledovat. Je třeba věnovat pozornost důslednému převedení oblastí mediální výchovy do jiných oborů.”Zdroje informací


Dokument Hlavní směry pro revizi RVP ZV je k dispozici ZDE.


Stanovisko k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV najdete ZDE.
Ukázka: Z připomínek k pojetí a formě dokumentu


4. Absence “příběhu revize” a jeho aktivní komunikace


Hlavním důvodem nepřijetí předchozí kurikulární reformy je neporozumění jejímu smyslu odbornou i laickou veřejností a s tím související nezvládnutá implementace. Jasné uvedení důvodů, proč je současná změna potřebná a k jakým cílům má vést, může pomoci předejít opakování tohoto zásadního nezdaru. Potřebujeme představit “příběh revize”, který bude jednoduše sdělitelný a jeho význam pochopený a přijatý nejen koordinátory ŠVP, ale i učiteli (např. jakým změnám a zásadním výzvám jsme jako společnost a svět vystaveni, jakou společnost potřebujeme posilovat a jak tomu přispívá právě kurikulární reforma). Kvůli chybějícímu dobře komunikovanému příběhu se z procesu revize RVP dosud nepodařilo udělat sdílenou prioritu. Důsledkem je nepochopení a nezájem většiny odborné veřejnosti o revizi, což ohrožuje úspěch implementace.


Reforma by měla jasně deklarovat ambiciózní cíle a silnou vůli po potřebné změně. Vysoce atraktivně pojatý a popsaný smysl reformy by se měl stát klíčovou součástí finálního textu Hlavních směrů, který pomůže učitelské i neučitelské veřejnosti ambiciózní změnu přijmout a realizovat. Současně s tím by měla již nyní běžet informační kampaň postavená na těchto základech, která dokáže smysl revize odborné veřejnosti a následně i médiím vysvětlit. 


SKAV a další neziskové organizace z oblasti vzdělávání mohou MŠMT s komunikací pomoci a také se o to usilovně snaží. Nemohou však nést celou váhu komunikace, ústřední roli musí vést MŠMT0 komentářů: