Práce s dítětem se zdravotní diagnózou

středa 11. května 2022 ·

Zdravotní diagnóza dítěte, navíc pokud je závažná, je pro všechny, kterých se týká, traumatizující záležitost. Rodina dítěte vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala. Zaslouží si proto plnou podporu a empatii ze strany okolí i školy, kterou dítě případně navštěvuje. Tento článek nabízí pár zásad a tipů, jak na to.


Závažnou zdravotní diagnózou dítěte myslíme dítě, které je po vážném úrazu, po infekčním onemocnění s fatálními následky, má chronické onemocnění, vážnou metabolickou poruchu anebo zhoršující se prognózu u nevyléčitelného onemocnění.Zásady práce a komunikace


Mějte na paměti, že vážně nemocné dítě i jeho rodiče mají úplně jiné hodnoty a starosti, než jaké byste jako učitelé možná očekávali. Školu ani vzdělávání nemají jako prioritu, řeší především zdraví. Škola (učitelé, asistenti, ale i vedení školy nebo školní jídelna) by rodičům a dítěti měla v této závažné životní situaci podat pomocnou ruku, nikoliv lpět na svých zásadách a pravidlech.


Dítěti se závažným onemocněním, které mu umožňuje navštěvovat školu, pomůžete úpravou vzdělávacího programu s ohledem na jeho zdravotní stav. Předpokladem je, že vás rodič o zdravotním stavu svého dítěte pravdivě informuje. Vyhraďte si na schůzku s rodičem dostatek času. Je nezbytné, aby vám rodič mohl podrobně popsat zdravotní stav svého dítěte a vysvětlit, co je dítě schopno za dané situace zvládnout, jaká má omezení, jaký je jeho psychický stav apod.


Kvůli nutné úpravě vzdělávacího programu (metody, výstupy, hodnocení, organizace…) doporučte rodiči s dítětem navštívit školské poradenské zařízení (ŠPZ). Rodiče při této návštěvě předloží zdravotní dokumentaci dítěte. Na jejím základě vypracuje ŠPZ dítěti Doporučení ke vzdělávání. Pokud zdravotní stav neumožňuje dítěti přijít, stačí, když do ŠPZ dorazí jen rodič.


Na základě informací od rodičů a Doporučení ŠPZ sestavíte ve spolupráci se speciálním pedagogem individuální vzdělávací plán (IVP). IVP vychází z potřeb dítěte a měl by být konzultovaný se všemi jeho vyučujícími a s vedením školy. V Doporučení ŠPZ ani v IVP nesmí být uvedeny citlivé informace o zdravotním stavu. IVP aktualizujte podle vývoje zdravotního stavu u původně nastavených výstupů v dotyčném plánu.


Co se týče práce s třídním kolektivem, diagnóza dítěte je vždy důvěrná a nemůžete ji bez souhlasu rodičů a dotyčného dítěte nikomu sdělovat. Se spolužáky si také promluvte o tom, že se dotyčné dítě necítí psychicky anebo fyzicky dobře, potřebuje odpočívat apod. Pomůže vám s tím některá skupinová aktivita – například Kruh přátel ¬anebo využijte pomoc školního psychologa. 


Dítěti se závažným onemocněním, které mu umožňuje navštěvovat školu, pomůžete úpravou vzdělávacího programu s ohledem na jeho zdravotní stav.U dítěte se závažnou zdravotní diagnózou uplatníte tato podpůrná opatření:


— zkrácené vyučování – omezení počtu vyučovacích hodin,


— odebrání některých vyučovacích předmětů, které by mohly zdravotní stav zhoršit nebo je dítě není schopno zvládnout,


— snížení výstupů školního vzdělávacího programu až k možnému minimu,


— slovní hodnocení (především motivační nebo formativní – popisující proces, ne výsledky) během školního roku i na vysvědčení,


— dopomoc asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,


— možnost odpočinku v klidové části školy,


— dvě sady učebnic – jedna zůstává ve škole, jedna doma,


— omezení testových situací (minimalizování stresu),


— informace o zásadách stravování, vyžaduje-li to zdravotní stav,


— informace o podávání medikace (čas, kontrola), vyžaduje-li to zdravotní stav. Medikaci dítěti vydává pověřený učitel, a to s předchozím souhlasem rodičů. Starší dítě si také medikaci, po dohodě s rodiči, může brát samo – vše probíhá po vzájemné domluvě. Autor: Autorský tým APIV B

____________________


Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) realizuje Národní pedagogický institut České republiky a je spolufinancován EU. 

Tento projekt připravil interaktivní web Zapojmevšechny.cz, který je praktickým průvodcem společným vzděláváním a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při jeho tvorbě jsme mysleli nejen na potřeby pedagogů, ale slouží i jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. Odborný obsah do něj stále připravujeme o zajímavá, inspirativní a palčivá témata. 
0 komentářů: