Jana Hrubá: Převedení Přes práh totality

čtvrtek 18. června 2009 ·

V úvodu autoři vysvětlují svůj záměr: „Nejde o novou výkladovou či popisnou učebnici, ale souhrn prakticky využitelných textů, které obsahují dobové prameny zasazené do historického kontextu, metodické náměty a komentáře, otázky a úkoly pro žáky, informace a praktické odkazy k dalšímu studiu pro učitele a v neposlední řadě rovněž přehled základní odborné literatury k tématu a odkazy na filmy. Součástí knihy je přiložený CD-ROM, na kterém zájemce najde řadu dalších textů, obrazových příloh a výukových prezentací tématicky členěných.“ Tragický rozměr doby je vykreslen na příkladech konkrétních lidských osudů.


Přes práh totality. Metodická příručka pro výuku moderních československých a českých dějin po druhé světové válce. Kolektiv autorů, Služba škole Mladá Boleslav s podporou OSF Praha, červen 2009


První část publikace obsahuje zpracování několika témat, která jsou pro období 1945–1954 zásadní.


Závěr druhé světové války, partyzáni, Ploština

Příběh obyvatel osady Ploština na Zlínsku, kteří pomáhali partyzánům, je doložen dobovými dokumenty. Poznáme zrádce, kteří spolupracovali s gestapem a prožijeme likvidační akce, při kterých zahynulo několik desítek obyvatel obcí Ploština, Prlov, Loučka a Vařákovy Paseky. Partyzáni při nich zmizeli v okolních lesích a nijak nezasáhli. Dozvíme se o osvobození Zlína a potrestání zrádců. Veliteli K. W. Tuttterovi ale nebyla po válce účast na masakru prokázána. Dostal pouze pět let a dokonce navázal spolupráci s StB. Příloha na CD poskytuje učiteli fotografie a další texty.


Odsun německého obyvatelstva a činnost retribučních soudů

Události jsou vysvětleny na základě dokumentů v kontextu před- i poválečné situace. Autoři upozorňují, že jde o citlivé téma, na které neexistuje jednoznačný názor, protože v pozadí stojí majetkové záležitosti. Metodické poznámky jsou v tomto případě rozsáhlejší s důrazem na vytváření samostatného názoru žáků. Bylo těžké vybrat událost vhodnou ke školní práci. Nakonec byl zvolen tragický osud obyvatel jihočeské obce Tušť, kde došlo k popravě 16 občanů za členství v nacistické straně a jejích vojenských formacích. Celý příběh z Tušti je z důvodů rozsáhlosti v příloze na CD včetně dalších dokumentů. Fotokopie protokolu „lidového soudu“ psaného s půlročním odstupem a s evidentním dopisováním jmen soudců je velmi výmluvná. Na CD najdeme také texty všech Benešových dekretů a Česko-německé deklarace z roku 1995.

Výňatek z dokumentu Katechismus pro německý národ v Čechách – ukázka 24 tezí, které ovlivňovaly smýšlení sudetských Němců dávno před válkou – je využit pro skupinovou práci jako příklad zkreslování historie k dosažení politických cílů. Odsunuté vzpomínky využívají citace vzpomínek na dětství z knihy A. Wagnerové z rozhovorů s jejími sudetoněmeckými vrstevníky.


Osudy Jana Antonína Bati a baťovské firmy za války a v době poválečné

Kapitola dokresluje poválečné období. Líčí dění v baťovských závodech za okupace, kdy J. A. Baťa i Tomáš Baťa ml. odešli do emigrace a kdy část výroby ve Zlíně musela být přeorientována na válečnou. Dále obsahuje dokumenty k období, kdy po válce došlo ke znárodnění firmy, byla potírána silná baťovská tradice v regionu a kdy proběhl v nepřítomnosti proces s J. A. Baťou za to, že se odmítl otevřeně připojit k čsl. odboji, líčí jeho pobyt v Brazilii, kde podnikal a založil několik měst, zmiňuje soudy o majetek s Tomášem Baťou ml. a rehabilitaci v r. 2007.

Kapitola poskytuje mnoho materiálu ke studiu a otázkami vede studenty k práci s dokumenty. Doporučuje shlédnutí filmu Brazilské stopy J. A. Bati a další dokumenty ze sborníku z mezinárodní konference ve Zlíně z roku 2007 (z něho uvádí např. obžalovací spis J. A. Bati).


Mechanismus policejní represe a politických procesů 50. let v Československu po únoru 1948

Zachycuje jak systém inscenovaných procesů, tak jejich výčet a výsledek: postihly 200 000–280 000 skutečných i potencionálních odpůrců režimu – nejvíce lidí v Evropě. Praktiky StB jsou výmluvně prezentovány na příkladu procesu Jan Buchal a spol. na Ostravsku – jednoho z 35 procesů návazných na proces s dr. Miladou Horákovou. V něm bylo odsouzeno 87 osob k vysokým trestům včetně 4 trestů smrti a 5 doživotí. Na případu lze dobře ukázat na základě dokumentů všechny fáze modelového politického procesu: vznik protikomunistické skupiny a její infiltraci agenty StB, zpravodajské a provokační hry StB – získávání kompromitujících materiálů, zatýkání, výslechové možnosti, přípravu procesu, průběh procesu jako divadelního představení, reflexe soudního jednání v tisku, propagandistickou kampaň i tragické důsledky.

Kapitola je důkladně propracovaná a vede studenty k práci s fotokopiemi pramenů, které jsou k dispozici na CD-ROM. Autoři poskytují náměty, úkoly a otázky pro práci studentů a ke každé části i podrobnější informace pro učitele. Kapitola je doplněna seznamem literatury.

Téma dokresluje podkapitola o procesu s hnutím Světlana na Uherskohradišťsku. Ilegální organizace bývalých partyzánů a dalších lidí vznikla z popudu StB jako příležitost k likvidaci těch, kdo měli vůli klást odpor. Podnět k jejímu založení dal „člověk pro mimořádné úkoly“ Josef Vávra-Stařík, který se podílel jako svědek na procesu Milady Horákové a později usvědčoval obžalované v procesu se skupinou Světlana. Protože věděl příliš mnoho, byl nakonec také popraven.

V části Věznice v Uherském Hradišti – místo utrpení politických vězňů v 50. letech nalezne učitel informace o pověstné věznici v Uherském Hradišti a ze vzpomínek pamětníků se studenti dozví o praktikách trýznitelů vězňů. Jsou zde doporučeny dokumentární filmy, které se zabývají touto tematikou. Na CD-ROM jsou navíc informace o další odbojové skupině Nesmiřitelní – Hory Hostýnské.


Perzekuce kněží

Je prezentována na příkladu osudu římskokatolického kněze Jana Beránka z Vodňan. Ukázka je tvořena prologem, který velmi stručně uvádí do problematiky vzniku církevních procesů. Následuje faktografický životopis pátera Tomáše Beránka. Hlavním obsahem kapitoly jsou dokumenty a vzpomínky spojené s jeho osobou.

Otázky a úkoly jsou koncipovány tak, že slouží především jako podklad pro diskusi. V metodických poznámkách pro učitele je uvedeno: „Je samozřejmé, že může vzniknout více pohledů na věc. Učitel by měl pouze sledovat, zda tyto pohledy jsou argumentačně odůvodněné. V žádném případě by neměl být rozhodčím „správnosti.“ Na CD ROM najdete dokumenty k osobě patera Tomáše Beránka a další materiály ke vztahu státu a církve po roce 1948 včetně Čihošťského zázraku.


Zemědělci ve víru kolektivizace

Poslední kapitola první části se zabývá postavením rolníků, vede studenty k zamyšlení nad likvidací Agrární strany a nad scénářem „akce proti kulakům“ z archivu náměstka ministra spravedlnosti dr. Karla Klose. Ukázkovou akcí byly zřejmě dosud zcela neobjasněné události v Babicích na Třebíčsku. Babice byly z hlediska výše citovaného scénáře vybrány dobře. Oblast v okolí Babic byla mezi funkcionáři KSČ považována za jednu z „nejkulačtějších“ oblastí vůbec. Zdejší rolníci byli zároveň i hluboce věřící katolíci. Z vraždy tří funkcionářů MNV bylo obviněno 14 lidí, z toho sedm dostalo trest smrti. Publikace uvádí také případy tří rolníků obviněných z vraždy předsedy MNV v Koubalově Lhotě a „zmizení“ rolníka Emila Máry z Radvánova. Materiály ke všem tématům jsou zařazeny na CD ROM.


Druhá část publikace je věnována metodám a formám práce. Uvádí příklad organizace dějepisné soutěže Baťovský Zlín, organizační a metodické náměty studentské středoškolské historické konference s tematikou novodobých dějin a s možností využití mezipředmětových přesahů. Připomíná také využití regionálního rozměru historických dějů a událostí, zážitků rodinných příslušníků či svědectví pamětníků. Najdete tu také podkapitolky Jak a proč zařazovat do výuky regionální dějiny? a Návod pro učitele, jak vést studenty seminářů při psaní odborných prací.

Třetí část uvádí příklady dobré užité praxe, např. ukázku pracovního listu sestaveného z dobových dokumentů pro samostatnou práci v hodině, literární ukázky odrazu historických událostí v poezii a odkazy na práci s dobovým tiskem.

Součástí knihy je přiložený CD-ROM, na kterém zájemce najde kromě textu celé publikace v elektronické podobě a dokumentace k uváděným případům řadu dalších textů, obrazových příloh a výukových prezentací tématicky členěných (např. Železná opona, materiály o jednotlivých osobnostech tohoto období, Skauti a komunistický režim, Třetí odboj, Zákony a deklarace).

Zvláštní pozornost si zaslouží texty věnované historii Vojenského obranného zpravodajství. Tato instituce jednoznačně hrála klíčovou roli při postupném získání absolutní moci ze strany KSČ již od roku 1945. Pro mnohé zřejmě překvapivý pohled přináší text historika Jaroslava Rokoského o osudu agrární strany po 2. světové válce, která byla zrušena na nátlak KSČ za souhlasu ostatních politických stran Národní fronty s odůvodněním, že kolaborovala s nacisty. Kdo dnes ví, že hrdina československého protinacistického odboje Jan Kubiš, který se podílel na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, byl členem dorostu agrární strany?

Publikaci uzavírají krátké medailony autorů Jany Pešatové, Michala Šimka, Zdeňka Broma, Radka Kotlaby a Petra Šimíčka. Autoři v závěru píší: „Neděláme si nárok na to, že naše práce je kompletní a vyčerpávající. Věnovali jsme se cíleně dějinným událostem celostátního významu, ale také těm méně známým z regionů. Šlo nám především o vybídnutí k dalšímu hlubšímu pátrání o době, která je zatím i přes svoji relativní časovou blízkost obestřena závojem (úmyslného?) zapomnění, opomíjení či mlčení. Nechť je naše práce pro vás pomocí a inspirací.“

Pokud publikace splní tento záměr, pak nebyla napsána zbytečně. Učitel, který se opravdu chce se svými žáky kriticky zabývat nejednoduchým obdobím naší nedávné minulosti tak, aby pochopili kořeny některých problémů současnosti, najde v publikaci mnoho zajímavých dokumentů i metodických inspirací a hlavně povzbuzení pro takový způsob výuky.

Předností nabízených materiálů je, že byly ověřeny při vyučování na základních i středních školách v různých koutech ČR. Metodika založená na prostudování odborné literatury k moderním československým dějinám, která vyšla po roce 1990, je využitelná při zpracování dalších konkrétních případů, událostí a archivních materiálů v regionech. Přejme si, aby autoři publikace „Přes práh totality“ měli hodně pokračovatelů.

0 komentářů: