Možnosti rekvalifikací v Bankovním institutu

pondělí 10. srpna 2009 ·

V současné době roste význam rekvalifikací. Bankovní institut nabízí na dvě desítky rekvalifikačních kurzů v Praze, Teplicích, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Plzni, Jihlavě, Blatné, Sušici, Vyškově, Břeclavi a Karviné.


Co je to rekvalifikace?

Rekvalifikace je forma vzdělávání, která umožňuje uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání zvýšit si své uplatnění na trhu práce a zabezpečit si tak do budoucna svoji zaměstnatelnost. Sekundárním řešením je rekvalifikace pro osoby, které zaměstnání ztratily a díky ní mohou reálně najít nové důstojné pracovní zařazení s kvalitním finančním ohodnocením.


Rekvalifikace – součást programů pro podporu snížení nezaměstnanosti v době ekonomické krize

Rekvalifikace je významnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Význam rekvalifikace spočívá především v tom, že za současné ekonomické krize může zaměstnanec s její pomocí předcházet ztrátě zaměstnání, ale také v tom, že vytváří uchazečům o zaměstnání (zájemcům o zaměstnání) lepší podmínky při jejich dalším uplatnění na trhu práce v oblastech, o něž je zájem. Rekvalifikace umožňuje také získat znalosti a dovednosti, které požadují zaměstnavatelé ve výběrových řízeních, např. práce s počítačem v některých specializovaných programech, znalost aktuálních zákonů týkajících se např. účetnictví, daňového poradenství apod.

Z hlediska zákona o zaměstnanosti se rekvalifikací rozumí udržení, obnova nebo získání nových kvalifikačních předpokladů uchazeče o zaměstnání (zájemce o zaměstnání) pro výkon vhodného zaměstnání. Při určování obsahu a rozsahu kvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Je tedy možné prohlubovat své znalosti jak v oboru, ve kterém rekvalifikant již zkušenosti má, tak v oblasti zcela nové.


Role úřadů práce v hrazení nákladů na rekvalifikaci

Úřady práce (ÚP) organizují rekvalifikaci v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. Rekvalifikace se provádí na základě uzavřené písemné dohody mezi ÚP a uchazečem o zaměstnání, ve které jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena (vyhl. č. 21/1991 Sb. ve znění vyhl. č. 324/1992 Sb.). ÚP hradí uchazeči o zaměstnání kurzovné v plné výši a dle finančních zdrojů může přispět na ostatní náklady (stravné, nocležné, cestovné). Úřad práce posoudí žádost o hrazení nákladů na rekvalifikaci, ale na jejich proplacení není právní nárok. Záleží na rozhodnutí a možnostech ÚP.


Proč se zapojit do rekvalifikace?


V současné době hospodářské krize a ekonomické recese jsou zaměstnavatelé nuceni snižovat náklady na provoz svých podniků. To nutně znamená i snižování stavu zaměstnanců. Srovnáme-li údaje o nezaměstnanosti z prvního čtvrtletí roku 2008 a současného stavu, tak na počátku roku 2008 byla obecná míra nezaměstnanosti na nejnižší úrovni od poloviny roku 1997, činila 4,7% a dále klesala. Vlivem poklesu ekonomiky na počátku roku 2009 nezaměstnanost stoupá a pro první čtvrtletí činí 5,8%. Obecně je známo, že nezaměstnanost zasahuje spíše lidi s nižším vzděláním, či pracovníky nekvalifikované.

Pokud se podíváme na statistiku, z počtu 35 592 osob, které ukončily program rekvalifikace v roce 2008, jich v témž roce našlo zaměstnání 17 380, tedy skoro polovina. Pokud však vezmeme v úvahu jedince, kteří mohli ukončit rekvalifikaci na konci roku 2008 a práci našli až v roce 2009, úspěšnost se bude ještě zvyšovat. Tato jasně vypovídající čísla nelze přehlédnout a vyplývá z nich, že rekvalifikace významně pomáhá uchazečům a zájemcům o práci být úspěšnými.


Rekvalifikační kurzy na Bankovním institutu

Bankovní institut vysoká škola nebo zkráceně BIVŠ (www.bivs.cz) spolupracuje s úřady práce, personálními agenturami i mnoha zaměstnavateli a sleduje zájem o různé pozice na trhu práce a podle toho aktuálně nabízí rekvalifikační nebo další navazující vzdělávací kurzy. Aktuálně má v portfoliu necelé dvě desítky různých rekvalifikačních kurzů, které mají velmi odlišné zaměření, takže si každý může najít oblast, která ho zajímá a kurz absolvovat. Po získání certifikátu nabízí škola (BIVŠ), v rámci svých kontaktů na zaměstnavatele, ale také společně s úřady práce, možnost pomoci najít zajímavou pozici v oboru. Jedná se například o tyto kurzy: Řízení administrativy a komunikace v malé a střední společnosti bankovnictví, Správce počítačové sítě, Mzdové účetnictví, Vedení účetnictví a změny v legislativě s tím spojené pro aplikaci malého a středního podnikatele, Vedení provozní jednotky, Management a marketing, a další. Jedná se především o oblasti, které patří z hlediska mzdového ohodnocení mezi nejlépe placené pracovní pozice a nabídka zaměření je skutečně velmi pestrá.

Zajímavostí je, že rekvalifikace neprobíhá pouze v Praze, ale také v dalších střediscích, a to ve městech Teplice, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Plzeň, Jihlava, Blatná, Sušice, Vyškov, Břeclav a Karviná, případně jinde po dohodě s konkrétním úřadem práce.


Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je další forma zlepšování svých znalostí a schopností, a tedy dalším krokem ke zvýšení atraktivity uchazeče či zájemce o zaměstnání. Je považováno za proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností nad rámec počátečního vzdělávání VŠ nebo bakalářského, příp. středního vzdělání.

Podrobnosti o rekvalifikaci a dalším doplňkovém vzdělávání najdete například na www.bivs.cz nebo velmi ochotně zájemcům poradí PhDr. Jindřich Kučera, tel.: 251 114 582, e-mail: jkucera@bivs.cz.


O vzdělávací instituci

Bankovní institut vysoká škola, a. s., BIVŠ (www.bivs.cz), je soukromá vysoká škola, která poskytuje vysokoškolské vzdělávání, specializované kurzy, certifikace, rekvalifikace především v oblasti ekonomie, bankovnictví, finančnictví a marketingu. Tato vysoká škola má již šestnáctiletou tradici, akreditace MŠMT ČR a MV ČR pro všechny studijní obory, další vzdělávací a certifikační aktivity. Získané vzdělání je uznávané také v Evropě a v některých státech světa. BIVŠ má speciální projekt pro seniory – „Univerzita třetího věku“. Akademický sbor sestává přibližně z 80 stálých pedagogů a více než 250 externistů z praxe a ze zahraničních vysokých škol. Činnost školy doplňují mezinárodní vědecké projekty, konference, semináře a workshopy a konzultační, poradenská a expertní činnost úzce propojená s partnerskými bankami, finančními společnostmi a obchodními a výrobními společnostmi. Centrála BIVŠ se nachází v Praze, ale síť středisek, určená zejména pro zájemce o kombinovanou formu studia, je rozprostřena po celé České republice.


0 komentářů: