Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

čtvrtek 28. ledna 2010 ·

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně bude otevírat v jarním semestru akademického roku 2009/10 v rámci celoživotního studia specializační studijní program: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky.

Studijní program pro vedoucí pedagogické pracovníky na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je připraven v souladu s požadavky vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. podle § 7 (novelizována vyhláškou č. 412/2006 Sb.), o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studijní program je akreditován v rámci DVPP.

Studijní program naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium patří do systému celoživotního vzdělávání, které poskytuje v rámci svých odborných a vzdělávacích aktivit Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Charakter studia

Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je zaměřeno na hlavní aspekty řízení a vedení škol. Vychází z širšího rámce managementu a pedagogických disciplín, a vedle pedagogicko-organizační, školsko-politické a psychologické stránky řízení je v něm věnována pozornost i ekonomickým a právním aspektům řízení škol a školství, a to v teoretické i praktické rovině. Učební plán je tvořen disciplínami rozloženými do pěti základních modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu, Vedení lidí.

Součástí obsahu studia je povinná praxe. Vyučujícími jsou interní i externí učitelé Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Organizace studia

Studium je rozloženo do 4 semestrů studia, celkový rozsah výuky je 350 hodin, z toho 100 hodin praxí. Výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se budou konat v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů, vše bude přesně uvedeno v rozvrhu) v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Přesný termín zahájení studia, rozvrh a organizační náležitosti budou zaslány přijatým uchazečům poštou.

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci. Absolvent získá osvědčení o absolvování specializačního Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky v rámci celoživotního studia MU v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

Cena za jeden semestr studia je 7 000 Kč, za celé studium 28 000 Kč.

Zájemci o kvalifikační studium vyplní přihlášku ke studiu na vysoké škole, přiloží kopii vysokoškolského diplomu, případně doklad o pedagogické kvalifikaci nebo doklad o studiu na vysoké škole výše uvedených oborů a také stručný profesní životopis. Přihlášky jsou v podobě elektronického formuláře, je možno je také odeslat poštou či odevzdat osobně na studijnímu oddělení Filozofické fakulty MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno.

Termín odevzdání přihlášky je do 15. 2. 2010. Pořadí zájemců o toto studium bude sestaveno podle data obdržení přihlášky. Přijímací zkoušky se na tento typ studia nekonají. Studium bude otevřeno v případě dostatečného počtu zájemců.

Přihláška je mj. dostupná v informaci nacházející se ZDE.

V případě zájmu o další informace se, prosím, obracejte na garanta tohoto studia prof. PhDr. Milana Pola, CSc. (tel.: 549 496 135, e-mail pol@phil.muni.cz), event. na sekretářku ústavu, Ivanu Klusákovou (tel.: 549 494 076, e-mail klusakov@phil.muni.cz).0 komentářů: