Kvalifikační studium Výchovného poradenství

čtvrtek 28. ledna 2010 ·

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně bude otevírat v jarním semestru akademického roku 2009/10 v rámci celoživotního studia kvalifikační studium Výchovného poradenství.

Studijní program pro výchovné poradce na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je připraven v souladu s požadavky vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb.(novelizována vyhláškou č. 412/2006 Sb.), o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studijní program je akreditován v rámci DVPP.


Charakter studia

Studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců.

Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů. Studijní plán je posílen o disciplíny speciálně pedagogické. Obsahem studia jsou dále disciplíny orientované na osobnostní růst poradce a na informace o soudobých evropských trendech ve školství a v poradenství. Součástí obsahu studia je povinná praxe. Vyučujícími jsou interní i externí učitelé Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Organizace studia

Výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se budou konat v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů, vše bude přesně uvedeno v rozvrhu) v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 8. 30 hod., konec nejpozději v 15.40 hod.). Přesný termín zahájení studia, rozvrh a organizační náležitosti budou zaslány přijatým uchazečům poštou. Délka studia je v rozsahu 4 semestrů.

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci. Absolvent získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb. Cena za jeden semestr studia je 6 000 Kč, za celé studium 24 000 Kč.

Zájemci o kvalifikační studium vyplní přihlášku ke studiu na vysoké škole, přiloží kopii vysokoškolského diplomu, případně doklad o pedagogické kvalifikaci nebo doklad o studiu na vysoké škole výše uvedených oborů a také stručný profesní životopis. Přihlášky je nutné zaslat nebo odevzdat osobně před zahájením příslušného akademického roku studijnímu oddělení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, A. Nováka 1, 602 00 Brno. Informace najdete na adrese www.phil.muni.cz/studium/czv.

Termín odevzdání přihlášky je do 15. 2. 2010. Pořadí zájemců o toto studium bude sestaveno podle data obdržení přihlášky. Přijímací zkoušky se na tento typ studia nekonají. Studium bude otevřeno v případě dostatečného počtu zájemců.

Přihláška je mj. dostupná v textu ZDE.

V případě zájmu o další informace se, prosím, obracejte na garantku tohoto studia PhDr. Danu Knotovou, PhD. (tel.: 549 494 098, e-mail knotova@phil.muni.cz), event. na sekretářku ústavu Ivanu Klusákovou (tel.: 549 494 076, e-mail klusakov@phil.muni.cz).


0 komentářů: