Jana Hrubá: APU – Standard profese učitele potřebujeme

úterý 9. března 2010 ·

To bylo resumé diskuse, kterou uspořádala 11. 2. 2010 pro své členy a příznivce Asociace profese učitelství (APU), která si stanovila za své poslání dbát o kvalitu vzdělávání.


Představitelé APU Mgr. František Tomášek, Mgr. Jan Korda, prof. Hana Lukášová a Mgr. Hana Stýblová nejprve seznámili přítomné se záměry organizace, se zvolenými diskusními tématy a také s podrobnou genezí Standardu profese učitele, na jehož přípravě se někteří členové podíleli. Po pozastavení prací na Standardu ze strany MŠMT v červenci 2009 se pracovní skupina, která se vyčlenila z původního týmu, rozhodla v práci pokračovat „zdola“ a připravila na základě analýzy 2. kola diskuse ke Standardu „Podkladový materiál pro tvorbu Standardu profese učitele“, který byl na setkání zveřejněn. Autory jsou Hana Košťálová, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková, Vladimír Srb, Zora Syslová a František Tomášek. Materiál obsahuje ideu standardu – klíčová východiska a dále návrh struktury standardu – oblasti a kritéria. Prof. Vladimíra Spilková při jeho představování zdůraznila, že velmi důležitá je především shoda na východiscích.


Co patřilo ke klíčovým východiskům práce přípravného týmu?

– Společenské požadavky v českém i mezinárodním (zejména evropském) kontextu – podpora kvality ve vzdělávání
– Role Standardu v komplexním systému podpory učitele jako klíčového aktéra při zvyšování kvality vzdělávání
– Pojetí Standardu
– Funkce Standardu
– Procesy tvorby Standardu
– Nezbytné podmínky implementace Standardu


Vystoupení „klíčových hráčů“

V úvodu diskuse vystoupili předem oslovení představitelé některých institucí a organizací. Náměstek ministryně školství RNDr. Jindřich Kitzberger řekl, že idea Standardu je výborně popsána a že s ní souhlasí. Ztotožnil se i s genezí Standardu. Proces vznikání označil za užitečný, protože ujasnil souvislosti a dostal problém na veřejnost. Šlo o hledání cesty. V současné době nepatří zpracování Standardu mezi priority MŠMT. Diskutuje se s děkany o profilu absolventa fakult připravujících učitele, který by měl být – tak jako Standard profese učitele – součástí celého systému podpory učitele. Projekt na návrh tohoto systému z prostředků ESF není zatím schválen. Musí jít o prioritu nového ministra. Projekt by měl být postaven především na dialogu s partnery.

Podle Prof. PaedDr. Ivy Stuchlíkové, předsedkyně pracovní skupiny Akreditační komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, tvoří učitelské programy velkou proporci schvalovaných vzdělávacích programů a je tedy akutní potřeba efektivnějšího postupu při jejich schvalování. Akreditační komisi chybí Standard jako kritérium (existuje jen doporučená norma). Regionální fakulty mají někdy vlastní představy o učitelském studiu, dříve byla některými fakultami velmi podceňována pedagogická a psychologická příprava. Mělo by se vycházet ze Standardu. Rozvoj oborových didaktik jako vědeckých disciplin považuje Akreditační komise za klíčový prvek rozvoje identity fakult připravujících učitele.

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, místopředsedkyně komise Rady vysokých škol pro přípravu učitelů, informovala, že na loňském semináři se zástupci všech fakult všech vysokých škol shodli na potřebě Standardu. Diskutovalo se o něm jako o požadavku na výstupní úroveň studia učitelství i jako o požadavku na cestu k této úrovni – na proces nabývání kompetencí, jako o opoře pro obhajobu specifik učitelské profese, jako o kritériu kvality celoživotního vzdělávání učitelů. Snaha o naplňování Standardu je ale v ostrém rozporu s ekonomickou situací fakult připravujících učitele, které zápasí o udržení oboru.

To potvrdil i prof. PhDr. Zdeněk Helus, mluvčí Asociace pedagogických fakult univerzit ČR. Řekl, že z pedagogických fakult se oddělují některé oborové části a hrozí, že pedagogické fakulty budou zbytkové. Zdůraznil také, že neexistuje systém zabezpečení praktické přípravy budoucích učitelů. Měla by se tomu věnovat pozornost při tvorbě profilu absolventa.

Mgr. Hana Bažantová, členka rady Asociace ředitelů ZŠ, tlumočila stanovisko asociace, která pozitivně hodnotí diskusi ke Standardu profese učitele i její analýzu a podporuje další práce na Standardu, do kterých se chce zapojit. Ve svém stanovisku upozorňuje také na rizika tohoto procesu, která by se měla včas eliminovat.


Následovala bohatá diskuse, ze které vyjímáme alespoň některé myšlenky:

– Je dobré, že ministerstvo chce řešit celý systém podpory učitelů.
– Doba je ale kritická pro pedagogické fakulty, které potřebují Standard jako nástroj pro svou obsahovou přeměnu, nutný pro přežití.
– Standard už tu byl v roce 2001, prošel oponenturou i odbornou diskusí na fakultách, ale nakonec byla práce hozena pod stůl. Nemělo by se opakovat!
– Dobré školy si u nás musí vytvářet vnitřní standard pro rodiče i učitele, definovat si samy kvalitu učitele, protože chybí oficiální Standard.
– Standard by měl být také zrcadlem pro pedagogy na vysokých školách.
– Příprava učitelů je prvkem širšího systému – chybí systémový pohled.
– Standard je těžiště systému.
– Stát nemá systém – máme Standard dělat pokoutně a za vlastní peníze? Co můžeme udělat pro to, aby vznikl systém? Neměla by vzniknout jako silný partner ministerstva profesní komora?
– Standard by měl vznikat participativně jako širší součást koncepce profesního růstu učitele – existuje obava z podcenění procesu diskuse (ze stanoviska SKAV).
– Obava ze vzniku Standardu úřednickou cestou z motivačního hlediska – lidé jdou za tím, co si sami vytvořili.
– Měla by být obnovena široká diskuse k celému systému profesní podpory učitelů, ke které by měli být přizváni všichni klíčoví partneři, učitelé i veřejnost.
– Standard by měl posílit u učitelů vědomí poslání vůči dětem, rodičům i vlastní profesi, které vede k většímu sebevědomí. Učitel by měl být expert ve vztahu k dítěti i k sobě samému.


Výstupy setkání

Účastníci se pak shodli na tom, že předložená idea standardu má sloužit jako východisko pro tvorbu Standardu učitelské profese. Standard by měl být chápán jako jádro celého systému podpory učitelů.

Výstup APU si můžete stáhnout ZDE.

Asociace profese učitelství se nabízí jako platforma pro další práce na Standardu a je ochotna se ujmout pozice koordinátora dalších prací na Standardu. Bude usilovat o podporu postavení fakult připravujících učitele (morální a etickou a posléze ekonomickou).


0 komentářů: