Jana Straková: Změny v požadavcích na práci učitele

pondělí 8. března 2010 ·

Vyspělé země jsou si v posledních letech stále více vědomy významu kvalitní práce učitelů. Tvůrci vzdělávacích politik i členové pedagogických komunit si zároveň uvědomují, že práce učitele je čím dál tím náročnější a jsou na ni kladeny stále vyšší, a mnohých ohledech zcela nové, nároky.

Společnosti nyní požadují, aby učitelé efektivně pracovali s žáky z odlišného jazykového a sociálního prostředí, aby byli citliví ke kulturním a genderovým otázkám, aby učili žáky toleranci a posilovali sociální soudržnost, aby efektivně pracovali se znevýhodněnými žáky a s žáky s poruchami chování, aby používali informační technologie, aby drželi krok s nejnovějšími poznatky ve svých disciplínách i v pedagogice… Od učitelů se očekává, že připraví žáky tak, aby byli schopni a motivováni se v budoucnu sami dále vzdělávat.

Výzkumníci zabývající se faktory, které pozitivně ovlivňují výsledky vzdělávání, stanovili, že výsledky žáků jsou ze strany učitele pozitivně ovlivňovány zejména vysokými očekáváními od všech žáků, individualizací výuky a individuální podporou poskytovanou žákům, kteří ji potřebují, průběžným sledováním pokroku jednotlivých žáků, kvalitní a četnou zpětnou vazbou, strukturovaností a cíleností výuky a dostatečným prostorem pro samostatnou tvůrčí činnost žáků (Scheerens, Cees, Thomas 2003).

Autoři publikace OECD Teachers matter si položili otázku, které z požadavků, jež jsou kladeny na práci učitelů a jimž je přikládán význam, se v nárocích na pedagogickou práci objevují nově.

Dospěli k následujícímu výčtu (McKenzie, Santiago 2005):
– na úrovni žáka: řízení procesu učení tak, aby se žáci učili řídit vlastní učení a rozvíjeli dovednost řešit problémy, zohledňování individuálních potřeb jednotlivých žáků, integrace formativního a sumativního hodnocení
– na úrovni třídy: výuka v multikulturní třídě, důraz na mezipředmětové vazby a aplikaci poznatků, integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
– na úrovni školy: týmová práce, plánování, používání informačních technologií, realizace projektů s jinými školami doma i v zahraničí, podíl na vedení školy
– ve vztahu ke komunitě: poskytování profesionálních rad rodičům, spolupráce s jinými organizacemi.

Právě proto, že se požadavky na práci učitele významně změnily a kvalitní pedagogické práci je přikládán čím dál tím větší význam, vznikají ve vzdělávacích systémech popisy požadavků na práci učitele. Jsou podkladem pro počáteční i další vzdělávání a slouží jako vodítko pro hodnocení práce učitele a pro jeho profesní a kariérní postup. I když požadavky kladené na práci učitele nejsou v jednotlivých systémech identické, ve většině aspektů se překrývají. Pro inspiraci uvádíme překlad Kodexu britských učitelů. Jak by asi vypadal náš kodex, kdybychom nějaký vytvořili a respektovali přitom sdílené představy o kvalitní práci českého učitele? Lišil by se od toho britského?


Pravidla chování a pracovních postupů pro registrované (1) učitele


V první řadě dbají o pohodu, rozvoj a učební pokrok dětí a mladých lidí.

Registrovaní učitelé:
– Používají svou profesionální zkušenost a úsudek, aby zajistili co nejlepší péči o děti a mladé lidi, které mají na starosti.
– Činí všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a pohody dětí a mladých lidí pod jejich dohledem.
– Postupují podle školních zásad a pokynů týkajících se ochrany dětí.
– Vytvářejí a udržují vhodné profesionální hranice ve svých vztazích s dětmi a mladými lidmi.
– Jsou si vědomi svých možností a hrozí-li, že jejich postupy ovlivní negativně výuku nebo vystaví dětí a mladé lidi nebezpečí úrazu či jiného poškození, zodpovědně přivolají nezbytnou pomoc či podporu.
– Používají vhodné prostředky k upozornění na postupy jiných učitelů či specialistů, pokud tyto negativně ovlivňují výuku nebo vystavují děti a mladé lidi nebezpečí úrazu či jiného poškození.


Přijímají zodpovědnost za udržování kvality své práce.

Registrovaní učitelé:
– Splňují profesionální standardy platné pro jejich pozici a kariérní stupeň.
– Vyučují v souladu se školním kurikulem.
– Zakládají své učební postupy na znalosti svého předmětu a zaměření a na výzkumných poznatcích týkajících se výuky a učení.
– Používají různé techniky hodnocení, stanovují jasné a srozumitelné vzdělávací cíle, plánují aktivity a zapojují řadu učebních metod a postupů, aby vyšli vstříc učebním potřebám jednotlivců i skupin.
– Kriticky posuzují svoji práci a využívají zpětnou vazbu od kolegů k rozpoznání vlastních vzdělávacích potřeb; aktivně vyhledávají příležitosti k rozvoji svých vědomostí, porozumění, dovedností a postupů.
– Aby si zachovali registraci, splňují požadavky stanovené profesní organizací GTCE.


Pomáhají dětem a mladým lidem k sebevědomému a úspěšnému učení.

Registrovaní učitelé:
– Respektují práva dětí a mladých lidí a pomáhají jim porozumět jejich zodpovědnostem.
– Naslouchají dětem a mladým lidem, zvažují jejich názory a preference a zapojují je do rozhodnutí, která se jich týkají, včetně rozhodnutí týkajících se jejich vlastního učení.
– Očekávají dobré výsledky od všech dětí a mladých lidí bez ohledu na jejich původ či dovednosti a vyhledávají aktivity, které budou intelektuální výzvou a učební podporou pro všechny.
– Upevňují jistotu a sebevědomí dětí a mladých lidí tím, že vysvětlují, jak hodnocení napomůže ke zlepšování jejich výsledků, že poskytují jasnou a specifickou zpětnou vazbou a že oceňují úspěch každého žáka.
– Jasně sdělují, jaké kladou požadavky na chování žáků, aby tak minimalizovali vyrušování při výuce a umožnili, aby se děti a mladí lidé cítili bezpečně.
– Pomáhají dětem a mladým lidem v přípravě na budoucnost tím, že je zapojují do úvah o významu společenských a technologických změn a poskytují jim objektivní rady ohledně jejich budoucích možností.


Viditelně respektují rozmanitost a podporují rovnoprávnost.

Registrovaní učitelé:
– Korektně přistupují ke všem dětem a mladým lidem, rodičům, opatrovníkům a kolegům bez ohledu na jejich socio-ekonomické postavení, věk, pohlaví, sexuální orientaci, postižení, rasu, náboženství či víru.
– Přijímají zodpovědnost za pochopení a plnění školních pokynů týkajících se rovnosti příležitostí a přístupu, inkluze a šikany.
– Řeší nezákonnou diskriminaci, šikanu a předsudky na základě stereotypů bez ohledu na to, kdo je obětí a kdo pachatelem.
– Pomáhají vytvořit spravedlivé školní prostředí, do kterého jsou všichni zapojeni, pomocí prostředků, které zlepšují pohodu, rozvoj a vývoj těch, kteří mají zvláštní potřeby a jsou v ohrožení vyloučením nebo školní neúspěšností.
– Pomáhají dětem a mladým lidem pochopit odlišné názory, stanoviska a zkušenosti a vytvořit si pozitivní vztahy jak ve škole, tak v místní komunitě.


Snaží se vytvořit produktivní vztah s rodiči a opatrovníky.

Registrovaní učitelé:
– Poskytují rodičům a opatrovníkům srozumitelné a přesné informace o prospěchu jejich dítěte.
– Zapojují rodiče a opatrovníky do důležitých rozhodnutí o vzdělání jejich dítěte.
– Berou v potaz názory a stanoviska rodičů a opatrovníků včetně názorů týkajících se rozvoje jejich dítěte.
– Postupují podle školních pokynů a nařízení týkajících se komunikace s rodiči a opatrovníky a jejich zapojení včetně pokynů, které se věnují citlivým tématům, jako je docházka a vyloučení.


Jsou součástí celoškolního týmu.

Registrovaní učitelé:
– Vědomě vytvářejí produktivní a kolegiální vztahy se všemi svými kolegy ve škole.
– Provádějí všechny úkony spojené s vedením a managementem zdvořile, s respektem a spravedlivě, se zapojením všech zúčastněných a v souladu se smluvními závazky a národními standardy.
– Dodržují školní pokyny a nařízení a všechny stížnosti týkající se školy nebo jejího řízení předkládají zodpovědným a korektním způsobem.
– Přispívají k rozvoji a vzdělávání kolegů; mají-li hodnotit výkon kolegů, poskytují poctivé, přesné a zdůvodněné informace.
– Jsou zapojeni do aktivit, které rozvíjejí a zlepšují celou školu.
– Uznávají důležitou roli školy v životě místní komunity a přebírají zodpovědnost za udržování její pověsti a důvěry v ní.


Spolupracují s dalšími odborníky.

Registrovaní učitelé:
– Usilují o pochopení úlohy svých profesních kolegů v oboru péče o děti.
– Komunikují se svými profesními kolegy a vytvářejí s nimi produktivní pracovní vztahy.
– Usilují o to, aby měli stále jasný přehled o svých vlastních profesních příspěvcích ke společné práci a podle potřeby vyhledávají upřesnění.
– Rozumějí tomu, že při sdílení zodpovědnosti za pohodu a rozvoj dětí a mladých lidí by se měli vždy pohybovat v rámci svých vlastních kompetencí a zodpovědností.


Jsou upřímní a poctiví a udržují důvěru a víru veřejnosti v učitelskou profesi.

Registrovaní učitelé:
– Vykonávají své povinnosti spojené se zkoušením a hodnocení výsledků žáků spravedlivě, transparentně a poctivě.
– Poctivě a bezúhonně vykonávají manažerské a administrativní úkoly včetně využívání školního majetku a financí.
– Rozumějí tomu, že jejich povinnost chránit děti a mladé lidi má vždy přednost, ale zároveň uznávají právo dětí a mladých lidí, rodin a kolegů na diskrétnost v souladu se zákonnými požadavky a školními pokyny.
– Správně reprezentují své profesionální postavení a nezneužívají své pozice.
– Udržují přiměřené standardy chování, které umožňují vytváření efektivního učebního prostředí a utvrzují důvěru a víru veřejnosti v učitelskou profesi.


_______________

(1) Registrovaný učitel – plně kvalifikovaný učitel
4 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
8. března 2010 v 7:44  

A po smrti registrovaný učitel hned do nebe.

Anonymní řekl(a)...
9. března 2010 v 13:05  

to je teda síla!!!

Anonymní řekl(a)...
10. března 2010 v 15:26  

Tak to teď opravdu budou učit za ty peníze ti, co by se nikde jinde neuchytili!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...
13. března 2010 v 22:47  

Je to skvělé! Doporučuji poslat do parlamentu, senátu, vládě, ať se tím všichni řídí - do textu namísto žáků dosadit občany, aplikovat v celé republice. Poté by to mohlo fungovat určitě i ve školství.