Ladislav Nagy: Nový obor na Jihočeské univerzitě – Anglický jazyk a literatura

sobota 19. června 2010 ·

Filozofická fakulta akreditovala žádaný obor, jehož nejznámější tváří bude renomovaný překladatel Shakespeara prof. Martin Hilský.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity otevírá pro studenty od příštího akademického roku 2010/11 nový bakalářský studijní obor Anglický jazyk a literatura. Obor bude možné studovat v prezenční formě studia v kombinaci s jedním z šesti dalších oborů, jimiž jsou historie, bohemistika, německý jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura, italský jazyk a literatura. 

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU bude možné studovat také dvouobor anglický jazyk a literatura v kombinaci s biologií nebo chemií. Absolventi bakalářského studia získají kvalifikaci pro působení odborných anglistů nebo budou moci pokračovat studiem odborné anglistiky či studiem učitelství anglického jazyka pro střední školy v rámci plánovaných navazujících magisterských oborů.

Uchazeči o studium nového oboru se mohou přihlásit do 31. července 2010. Fakulta počítá s přijetím cca 50 úspěšných uchazečů. Dvoukolové přijímací řízení proběhne ve dnech 23. a 25. srpna 2010 (písemná část) a 24. a 26. srpna (ústní část). Detailní podmínky pro zasílání přihlášek a podmínky přijímacího řízení lze nalézt ZDE.

Nový obor rozšíří bohatou filologickou nabídku na fakultě. „Anglistika přirozeně dotvoří nabídku studijních oborů Filozofické fakulty JU. Mám radost, že tímto oborem reagujeme na značnou poptávku veřejnosti po studiu odborné anglistiky,“ říká děkan fakulty Pavel Král s tím, že vysokoškolské studium angličtiny zaměřené čistě odborně, tedy na studium anglického jazyka a literatury, v regionu dosud chybělo.

Výuku oboru bude zajišťovat tým pedagogů; interně budou na ústavu působit Martin Hilský, Hana Vladařová, Tomáš Jajtner, Ladislav Nagy a Richard Olehla. Zejména výuku specializovaných seminářů budou zajišťovat externě přední odborníci na danou oblast, jako jsou například Martin Pokorný (modernismus), Helena Znojemská (starší anglická literatura) nebo Alena Dvořáková (viktoriánská literatura).

Obor studentům nabídne tradiční anglistické disciplíny, nicméně z personálního obsazení je zřejmé, že jeho těžiště bude spočívat zejména v literární oblasti. Nejznámější tváří nového oboru bude nepochybně renomovaný překladatel a znalec díla Williama Shakespeara Martin Hilský, který v Českých Budějovicích bude působit na poloviční profesorský úvazek. „Jsem velice rád, že se nám profesora Hilského podařilo pro spolupráci získat a jsem přesvědčen, že jeho přínos pro naše studenty bude obrovský,“ říká děkan fakulty Pavel Král. Prof. Hilský nabídne českobudějovickým studentům dva rozsáhlejší přednáškové cykly, jeden o anglické renesanční literatuře, druhý o literárním modernismu, tedy o oblastech, jimiž se v posledních dvaceti letech intenzivně zabýval.

Tým pedagogů je postavený převážně z odborníků, kteří u prof. Hilského studovali na pražské FF UK. Překladatel a literární kritik Ladislav Nagy, který byl koordinací příprav oboru pověřen, k tomu říká: „Jsem moc rád, že Filozofická fakulta JU s nápadem na vytvoření nového oboru přišla. Myslím, že to je obrovská příležitost pro všechny zúčastněné a že se nám podaří vytvořit co nejkvalitnější obor, jehož absolventi nebudou mít problém s nalezením uplatnění. Samozřejmě jsme všichni vděčni Martinu Hilskému, že se uvolil angažmá v Českých Budějovicích přijmout.“

Studenti, kteří se na obor přihlásí, se tak vedle povinného penza předmětů mohou těšit na zajímavě podané dějiny anglické a americké literatury, široký výběr specializovaných seminářů a v neposlední řadě i na prakticky orientované kursy. „Součástí nabídky budou semináře, kde se studenti budou učit práci s textem a překládání, což jim výrazně pomůže při hledání budoucího uplatnění v dnešní obtížné ekonomické situaci. Samozřejmě si nepředstavujeme, že by ze školy vyšli hotoví překladatelé, k tomu je třeba léta praxe, nicméně věřím tomu, že solidní základ studenti na našem oboru dostanou,“ doplnil Ladislav Nagy.

Koncepce studijního oboru usiluje o to poskytnout studentům základní kompetence v anglickém jazyce, a to na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce (jako vstupní úroveň je vyžadována B2), přehledové znalosti dějin anglicky psaných literatur a základní dovednosti při práci s literárním textem (interpretace, překlad). Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky anglického jazyka (fonetika a fonologie, morfologie, syntax), které se opírají o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika). Významným aspektem povinné složky jsou přehledové kurzy anglicky psaných literatur, konkrétně anglické (s exkurzy do anglicky psané literatury v zemích Britského společenství národů, tj. zejména v Kanadě a Austrálii) a americké.

Kromě toho se student v rámci povinné složky seznámí s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (ten bude poskytnut v rámci úvodu do britských a kulturních studií, ale i formou výběrových přednášek). Samozřejmě studenti si budou průběžně prohlubovat znalosti kulturních a společenských reálií i systematickým studiem anglicky psané literatury, jež bude podpořeno od samotného počátku studia základním překladatelským seminářem, v němž si studenti osvojí základní návyky potřebné pro práci s literárním textem, zejména pak jeho přesnou interpretaci a převod do mateřského jazyka. Překladatelský seminář tak vlastně bude doplňovat kurzy praktického jazyka, v nichž bude kladen důraz na zvládnutí gramatických dovedností a rozvíjení mluveného i psaného projevu. Oba dva druhy projevu budou pěstovány i v literárních seminářích, které budou tematicky odpovídat přehledovým kurzům, budou zaměřeny na detailní čtení textu, budou vedeny v anglickém jazyce a studenti budou na konci semestru předkládat seminární práce, v nichž budou muset osvědčit jak porozumění interpretovanému textu, tak písemný projev v angličtině i náležitou úroveň akademické práce, tedy včetně kritické práce s informacemi. Totéž platí o specializovaných seminářích lingvistických, které rovněž budou vedeny v anglickém jazyce a připraví studenta na pokračování v magisterském studiu.


Personální zabezpečení oboru

 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Po středoškolských studiích (1957–1960) vystudoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze (1965). V r. 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968–1969) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre College. V letech 1989–1998 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v r. 1983 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil celé dramatické dílo Williama Shakespeara (tj. celkem 38 her). Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77. Za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech získal Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rok 2002. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE).

Monografie a populárně naučné práce (výběr): Současný britský román (H & H, Jinočany 1992), Modernisté (Torst, Praha 1995); editor a spoluautor knihy esejů Od Poea k postmodernismu (Odeon/H & H, Praha/Jinočany 1993, s J. Zelenkou), edičně připravil s L. Nagym Od slavíka k papouškovi (Host, Brno 2003), v roce 2008 vydal knihu rozhovorů s názvem Když ticho mluví (Portál, 2008). Je autorem knihy esejů o anglo-americké literatuře Rozbité zrcadlo (Albatros, edice Speculum 2009).

Napsal několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře, množství předmluv či doslovů k prozaickým knihám anglo-amerických autorů, publikoval mj. v Literárních novinách, Světové literatuře, Lidových novinách, Divadlu, Prostoru, Salonu Práva, Souvislostech, edičně připravil např.: B. Harte – V údolí Sacramenta (Odeon, Praha 1980).

Překlady W. Shakespeara: Sen noci svatojánské (1984), Marná lásky snaha (1987), Jak se vám líbí (1991), Zimní pohádka (1992), Zkrocení zlé ženy (1994), Cymbelín (1995), Kupec benátský (1995), Veselé paničky windsorské (1996), Perikles (1997), Othello (1997), Mnoho povyku pro nic (1997), Sonety (1997), Macbeth (1998), Antonius a Kleopatra (1998), Večer tříkrálový (1999), Hamlet (1999), Bouře (2000), Komedie omylů (2000), Jindřich IV. díl první a druhý, (2000–2001), Richard III. (2001), Král Lear (2002), Richard II. (2002), Jindřich V. (2003), Něco za něco (2003), Romeo a Julie (2003), Jindřich VI. díl první až třetí, (2004), Dobrý konec všechno spraví (2005), Dva vznešení příbuzní (2005), Timon Aténský (2005), Titus Andronicus (2006), Julius Caesar (2006), Coriolanus (2007), Dva páni z Verony (2007), Troilus a Kressida (2007), Král Jan (2008) Jindřich VIII. (2008). Venuše a Adonis (2008).


Ve dvojjazyčné shakespearovské edici opatřené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři vydal v nakladatelství Torst a od roku 2004 Atlantis Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997), Kupce benátského (1999), Hamleta, dánského prince (2002), Krále Leara (2005) a Othella (2006).

V nadaci Evropský literární klub, ELK (ve spolupráci s Euromedia Group – Knižní Klub) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla, od r. 1999 vždy v souboru 4 knih: 1999 – Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Marná lásky snaha; 2000 – Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsorské, Komedie plná omylů; 2001 – Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře; 2002 – Othello, Král Lear, Macbeth, Hamlet, 2003 – Richard II., Jindřich IV., díl první, Jindřich IV., díl druhý, Jindřich V. 2004 – Jindřich VI., díl první, Jidnřich VI., díl druhý, Jindřich VI., díl třetí, Richard III. 2005 – Něco za něco, Dobrý konec všechno spraví, Dva vznešení příbuzní, Kupec benátský. 2006 – Romeo a Julie, Titus Andronicus, Timon Aténský, Antonius a Kleopatra, 2008 – Julius Caesar, Coriolanus, Dva páni z Verony, Troilus a Kressida.

K dalším divadelním překladům patří např. Robert Patrick, Kennedyho děti (1978), publ. Dilia 1978), Thornton Wilder, Naše městečko (1978, publ. Dilia 1985), Peter Shaffer, Amadeus (1982, publ. Světová literatura 4, 1983), James Goldman, Lev v zimě (1989), Peter Barnes, Červené nosy 1993, J. M. Synge, Hrdina Západu (1996, publ. v programu ND 1996, knižně v roce 2006).

Výběr z ostatních překladů (některé vyšly ve více vydáních) pro nakladatelství Odeon: Ring Lardener – Hnízdečko lásky (Praha 1976), H. E. Bates – Poupata odkvétají v máji (Praha 1977), D. H. Lawrence, Ženy milující (Praha 1982), J. Steinbeck – Pláň Tortilla/Na Plechárně (1979) J. Cope – Bezpečné místo (1980), D. H. Lawrence, Stíny jara (Praha 1989), J. G. Farrell – Nepokoje (1989), T. S. Eliot – O básnictví a básnících (1991); A. Pope – Uloupená kadeř (Jota, Brno 1994).

Člen Kruhu moderních filologů (předseda 1993–1996), Obce překladatelů České republiky, Evropské společnosti anglistů (European Society for the Study of English ESSE), člen českého PEN klubu aj. Spolupracuje s řadou kulturních institucí, např. Český rozhlas 3, Vltava (shakespearovské pořady), Česká televize, agentura Schok (Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě), shakespearovské přednášky v řadě pražských i mimopražských divadel aj.


Mgr. Helena Vladařová

Magisterské studium v oboru anglický jazyk – geografie absolvovala v roce 1999. Má více než deset let praxe. Pracovní zkušenosti získala především v sektoru vysokého školství v České republice a ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium v oboru aplikovaná lingvistika na University of Birmingham ve Velké Británii. Doktorskou práci zpracovává na téma Internal Meetings: The Process of Decision-making in Workplace Discourse pod vedením Dr. Almut Koester. Své průběžné výsledky doposud prezentovala na domovské univerzitě v Birminghamu, v Irsku, Turecku a Skotsku. Specializuje se v oblasti profesionálního diskursu a analýzy konverzace. Zajímá se o řešení konkrétních otázek, ve kterých aplikovaná lingvistika přináší prospěch obecné i odborné veřejnosti. Studenty 1. ročníku katedry anglistiky FF JU bude vyučovat Úvod do lingvistiky a praktický jazyk.


PhDr. Ladislav Nagy

Po středoškolských studiích nastoupil na FF UK v Praze, kde v letech 1993–1999 studoval anglistiku a filosofii. Poté nastoupil do doktorského studia, v němž se specializoval na současnou britskou prózu a na FF UK vedl na toto téma několik seminářů, nejprve společně s prof. Martinem Hilským, později samostatně. Vedle toho připravoval přednášky pro různé instituce, například knihovnu nebo Britskou radu. Několik let vedl britskou sekci internetového portálu iliteratura.cz, podílel se na přípravě a moderování dvou ročníků pražského Festivalu spisovatelů a své články o současné britské próze publikoval v řadě deníků (Lidové noviny, Hospodářské noviny) a dalších periodik (Tvar, A2, Respekt, Reflex, Revolver Revue, Živel). Je autorem řady doslovů k překladům z britské i americké literatury. Společně s Martinem Hilským se jako editor podílel na antologii doslovů Od slavíka k papouškovi (Host 2002), sám pak publikoval sbírku esejů o literatuře inspirované Londýnem – Londýn stejný a jiný (Arbor Vitae, 2007). Do češtiny překládal jak beletrii (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templetonová, Julian Barnes, James Robertson), tak teoretické práce (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White).


Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. se zabývá literaturou anglické renesance, zejména poezií, vztahem literatury a hudby, náboženství a kultury, literatury a teologie. Publikoval studie o české a anglické literatuře. Překládá z několika jazyků (angličtina, němčina, francouzština a italština), věnuje se i literární tvorbě (poezie, cestopisy a divadelní hry). Ve volném čase také komponuje a působí jako divadelní režisér. Je doktorandem KTF UK.


Mgr. Richard Olehla

Absolvoval studium angličtiny a portugalštiny na FF UK, kde v současnosti dokončuje doktorské studium. V akademickém roce 2005/2006 studoval v rámci stipendia Fulbrightovy nadace na New York University. Od roku 2003 vyučuje na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého v Praze. Je autorem několika překladů ze současné americké prózy (např. Ken Kalfus), dále napsal několik doslovů k překladům z americké literatury, vede americkou sekci portálu iliteratura.cz a své recenze pravidelně publikuje v denním tisku (Mladá fronta Dnes).

 

Sdělení připravil překladatel a literární kritik PhDr. Ladislav Nagy, koordinátor příprav nového oboru na FF JU.

Kontakt:
PhDr. Ladislav Nagy
Ústav anglického jazyka a literatury
Filozofická fakulta JU
Branišovská 31 a
tel.: 602 175 857
e-mail: nagy@tabor.cz

nebo:
Mgr. Hana Bumbová
tisková mluvčí JU
tel.: 387 772 024
e-mail: bumbova@jcu.cz


Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Tvoří ji osm odborných pracovišť: Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav estetiky, Ústav dějin umění, Ústav romanistiky a Ústav evropských a teritoriálních studií. Ústav anglistiky bude nejmladší součástí fakulty.

Filozofická fakulta JU nabízí vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni a zajišťuje rovněž vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Fakulta má kvalitní badatelské zázemí a rozsáhlou publikační činnost vyučujících. Vědecké a pedagogické kontakty jsou orientované zejména na středoevropský prostor, ale i na Francii, Itálii či USA a umožňují řadě studentů absolvovat část studia v zahraničí. V tomto akademickém roce studuje na FF JU přes 800 studentů.

0 komentářů: