Nutnost vzdělávat dospělé dorazila i mezi libverdské zahrady a parky

středa 11. srpna 2010 ·

Ani velmi tradiční školy s více než stopadesátiletou historií a vybudovaným širokým zázemím nemíjí nutnost více se orientovat na celoživotní učení dospělých. Typickým příkladem je SŠ zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda, přestože letos slaví 160. výročí založení.

Pověst vyhlášené školy ve svém oboru provází SŠ zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse Děčín – Libverda. Založena byla v roce 1850. Je nejstarší zemědělskou školou na území bývalého Rakouska–Uherska, čímž je jednou z nejtradičnějších u nás. Také ona však musí reagovat na demografický pokles počtu žáků a při rostoucí nezaměstnanosti a krizi některých oborů také na nutnost konkrétně se orientovat na potřeby trhu práce.
 

Právě tento princip je základem tříletého projektu UNIV 2 KRAJE, do něhož se loni v celé ČR zapojilo 325 škol (z toho v Ústeckém kraji 28, včetně školy Libverda). Z evropských a státních prostředků bude do projektu vloženo 300 milionů Kč s cílem proměnit zapojené školy v centra celoživotního učení.

Každá škola během tří let vytvoří pro dospělé zájemce o doplnění kvalifikace tři vzdělávací programy s maximální uplatnitelností v regionu. Školy tak budou moci i v budoucnu využít své personální kapacity a zázemí. Projekt MŠMT ČR řeší Národní ústav odborného vzdělávání Praha, projektové práce v Ústeckém kraji koordinuje metodik UNIV 2 KRAJE ing. Lukáš Vaníček.


Uprostřed parků

Školy zapojené v UNIV 2 KRAJE reprezentují nejrůznější prostředí a obory. Např. ve Středočeském kraji či na Vysočině jsou do UNIV 2 KRAJE zapojeny i školy působící ve věznicích.

Doslova opačným pólem je co do prostředí právě škola E. A. Komerse: Jejími nedílnými součástmi jsou i školní statek s pozemky, areál obklopený několika parky s botanickou zahradou, domov mládeže, sportovní areál, posilovna i učebna výpočetní techniky. V areálu nechybí jezdecký klub, s nímž škola úzce spolupracuje. Provozuje i prodejnu květin Azalka nabízející z větší části produkty školního statku a botanické zahrady.
 

Od září 2009 vyučuje škola v Děčíně – Libverdě podle školních vzdělávacích programů. Její čtyřletý maturitní obor Agropodnikání se zaměřuje na chov koní, včel, psů a dalších zvířat i na pěstování rostlin a na obsluhu strojů. Čtyřletý maturitní obor Prodavač–květiny vyučuje floristickou zručnost, ekonomiku i komunikaci se zákazníkem. Čtyřletý maturitní obor Zahradnictví zahrnuje činnosti a znalosti doslova od návrhu po realizaci a údržbu zahrad, včetně managementu a ekonomiky. Jeho součástí je i pěstování netradičních druhů, jako jsou kaktusy, sukulenty, orchideje nebo „masožravky“, ale i aranžování květin.

A právě obor Zahradnictví nyní děčínská škola nabídne i dospělým zájemcům o další vzdělávání v první ze tří vln tvorby vzdělávacích programů UNIV 2 KRAJE.


Důležitá je podpora od úřadů práce

Sestavený tým pedagogů školy se od počátku roku 2010 začal na projektových seminářích zdokonalovat v lektorování dospělých a ve stavbě vzdělávacích programů. Do konce června nyní byla zpracována 1. verze programu Zahradnictví. V červenci a srpnu bude program revidován a korigován, do konce roku jej zhodnotí sociální partneři školy (firmy, úřad práce) a bude dopracována konečné verze.

„Tímto vzdělávacím programem pro dospělé reagujeme na poptávku trhu v kraji, která vzniká v oblasti údržby veřejné zeleně a okrasných dřevin,“ vysvětluje ředitel školy Libverda Ing. Libor Kunte, Ph. D. Konkrétní náplní programu je v prvním okruhu údržba keřů a ovocných dřevin, zakládání trávníků nebo obsluha motorové sekačky či křovinořezu. Ve druhém okruhu pak i floristika.

Podle ředitele jsou cílovou skupinou pro tento vzdělávací program dalšího vzdělávání především lidé zaměstnaní v údržbě zeleně měst a obcí. „Většinou nemají odpovídající vzdělání. Snahou úřadů práce je kvalifikaci u těchto pracovníků doplnit,“ říká ze zkušenosti Libor Kunte. Obdobný trend je v rámci UNIV 2 KRAJE vnímán v rámci všech třinácti zapojených krajů. Jeden podobně zaměřený kurz ostatně už v dubnu (ještě mimo projekt) dokončila i škola v Děčíně – Libverdě.

Jako velmi důležité L. Kunte zdůrazňuje, aby úřady práce jako poskytovatele tohoto typu vzdělávání oslovovaly právě odborné školy: „Ony to umí nejlépe, mají na to vybavení i prostory, na rozdíl od agentur, které mají svoji agendu v kufříku a po vítězství v tendru se stejně obracejí na školy jako subdodavatele,“ je přesvědčen L. Kunte.
 

S daným typem vzdělávání je však podle ředitele školy Libverda spojeno ještě jedno mimořádně důležité specifikum. „Potencionální absolventi kurzu se totiž ve velké míře rekrutují z lidí náležejících k příjmově nejnižším sociálním skupinám – nejsou na tom dobře. Proto platba za kurz i v řádu stokorun je pro ně nemyslitelná. To je regulérní bolest,“ zdůrazňuje ředitel. Je proto podle něho, nezbytné, aby úřady práce alespoň část doplňování kvalifikace hradily.

Krajské úřady napříč ČR, ale i ministerstvo školství, zdůrazňují významnou roli, kterou mají napříště odborné střední a vyšší školy sehrávat ve vzdělávání dospělých. Realizovaná jarní setkání škol projektu UNIV 2 KRAJE se sociálními partnery v krajích doložila, že obdobnou důvěru vkládají do škol také úřady práce po celé ČR.


Žáků skutečně ubývá

I zahradnická a zemědělská škola Děčín – Libverda se už začíná reálně potýkat s důsledky demografického poklesu počtu žáků. „Naplněnost učebních oborů jde dolů, je to bohužel tak. UNIV 2 KRAJE nám pomůže přejít ve větší míře na vzdělávání dospělých,“ konstatuje ředitel Kunte.

Škola však přitom může využít své značné zkušenosti z této oblasti. Patří k těm školám, které mají pro přechod v centrum celoživotního učení skvělou výchozí pozici. Mj. provozuje v areálu vlastní moderně vybavené vzdělávací centrum Libverdský dvůr, nabízející prostory pro semináře a školení. Vybudováno bylo z projektu SROP, který podpořila EU.

Výhodou je i vysoké renomé školy v oboru a zkušenost s lektorováním dospělých i s čerpáním dotací. Na kontě má škola tvorbu akreditovaných kurzů pro profesionální floristy, evropské prostředky využila např. k vydání multimediální učebnice Floristika 1 a 2. „Texty učebnice jsou i v internetové verzi – je široce využívána zahradnickými školami v celostátním měřítku a její vznik byl umožněn díky čerpání finančních prostředků z EU,“ konstatuje Kunte.

Odbornou úroveň SŠ Libverda dokládají i soutěžní aktivity a úspěchy žáků. V květnu 2010 byla např. jejich práce vysoko ceněna v zahradnické soutěži Lipová ratolest v Jihlavě, kde s dalšími školami přetvářeli rozsáhlý veřejný prostor v centru města. Rovněž v květnu škola (spolu se Svazem květinářů a floristů a městem) uskutečnila další ročník tradičního mezinárodního Mistrovství floristů Děčínská kotva s účastí soutěžících ze Slovenska a Německa, s galavečerem a několikadenní atraktivní výstavou.

Studentka Markéta Naftová se dokonce umístila na dvou medailových pozicích ze čtyř soutěžních disciplín. I tato aktivita byla podpořena prostředky EU, konkrétně čerpáním prostředků z Malých projektů programu Ziel3/Cíl 3.

Letošní 160. výročí založení oslaví škola Libverda 12. a 13. listopadu velkou slavností a setkáním absolventů i kantorů (tzv. Všelibverdským sletem) ve společenském domě Střelnice. Napříště se má stát v reakci na vznikající demografickou situaci školou se stále větším zaměřením na dospělou klientelu.

Škola Libverda má v současné době jako vzdělávací subjekt akreditován na Ministerstvu zemědělství kurz pro výkon obecných zemědělských činností, díky jehož absolvování by i podnikatelé v zemědělství bez vzdělání mohli dosáhnout na evropské dotace. Podobný typ programu, ovšem s jiným výstupem, by podle Libora Kunteho mohl být příští rok i obsahem druhé vlny projektu UNIV 2 KRAJE.


Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 312
Ing. Jarmila Halouzková, manažerka pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 307
Ing. Lukáš Vaníček, metodik projektu UNIV 2 KRAJE pro Ústecký kraj, tel.: 603 497 683
Ing. Libor Kunte, Ph. D., ředitel SŠ zahradnické a zemědělské E. A. Komerse, Děčín – Libverda, tel.: 603 859 653

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univProgramy dalšího vzdělávání 1. vlny U2K – Ústecký kraj

Návrh obsahového zaměření:
Střední škola energetická a stavební Chomutov – Programovatelné technologie v občanské a bytové zástavbě
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň – Využití ICT v práci pedagoga
Střední škola technická a automobilní Chomutov – Obsluha PC
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov – Kynuté pekařské výrobky
Střední odborná škola dopravní a strojírenská Děčín – Základy kovoobrábění
Střední škola řemesel a služeb Děčín – Fotograf
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín – Zahradnictví
Střední zdravotnická škola Děčín – Pracovník v sociálních službách – osobní asistent
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf – Turistický průvodce se zaměřením na euroregion NISA
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf – Programování CNC obráběcích strojů
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov – Údržba veřejné zeleně
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Louny – Svářeč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany – Obsluha moderní zemědělské techniky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem – Slévač
Integrovaná střední škola Litoměřice – Podnikání krok za krokem
Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – Vazačské práce
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s., Litoměřice – Práce s PC v administrativě
Soukromá podřipská střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o. p. s., Roudnice nad Labem – Kadeřnické práce
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ Most – Finance pod kontrolou
Střední odborná škola Meziboří – Montér suchých staveb, Střední odborná škola Litvínov–Hamr – Tesař
Střední škola gastronomie a služeb Most – Specialista maloobchodu
Hotelová škola Teplice – Barman, sommelier, barista
Střední škola obchodu a služeb Teplice – Opravy a úpravy oděvů
Střední škola stavební Teplice – Základní klempířské práce
Střední škola obchodu a služeb Ústí nad Labem – Manažer prodeje
Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem – Logistické a poštovní služby
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem – Truhlář


0 komentářů: