Co je letos nového v Pedagogické orientaci?

pondělí 9. srpna 2010 ·

Pedagogická orientace je odborným recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, pedagogického výzkumu, školské politiky a přípravy budoucích učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj a kultivaci pedagogického myšlení.


Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze. Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Přinášíme anotace příspěvků publikovaných v 1. a 2. čísle ročníku 2010. Třetí číslo vyjde v září 2010.

Podrobnější informace o časopisu a celé texty příspěvků z ročníků 2007 a 2008 najdete ZDE.


Pedagogická orientace v roce 2010Pedagogická orientace, č. 1, roč. 2010

 

Studie

Hábl. J.: Lekce z lidskosti: Antropologické inspirace z díla Jana Amose Komenského. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 5–15.

Studie pojednává o problematice pedagogické humanizace. Autor analyzuje a identifikuje příčiny moderní krize lidskosti i jejího pedagogického utváření, jež spočívá v antropologickém redukcionismu souvisejícím s post-osvíceneckou restrikcí transcendentního rozměru humanity. Jako alternativu k problematické moderní antropologii studie předkládá Komenského pojetí lidskosti, které skýtá inspirativní materiál pro humanizační úsilí současné pedagogiky.

Bendl, S., Voňková, H. : Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 16–38.

Tento článek se týká metody pojmového mapování (concept mapping). V česky psané pedagogické literatuře nebyla této metodě dosud věnována velká pozornost. Autoři popisují podstatu, funkce, přednosti a limity této metody a diskutují její využití v různých oblastech. Na příkladu pojmových map zpracovaných studenty Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty v rámci pedagogického kurzu „Autorita ve výchově“ je ukázáno konkrétní využití pojmového mapování ve výuce pedagogiky. Na začátku kurzu byli studenti seznámeni s metodou pojmového mapování a vypracovali pojmovou mapu s klíčovým pojmem „autorita učitele“. Během kurzu získávali nové znalosti o autoritě ve výchově a společně s vyučujícím a ostatními studenty diskutovali nad svými počátečními pojmovými mapami. Na konci kurzu se studenti snažili své mapy vylepšit. Pojmová mapa pomohla studentům velmi přehledně zachytit komplexnost předložené problematiky. Studenti uvedli, že pojmové mapování využijí při svém dalším studiu a výuce s dětmi. Autoři uvádějí problematické aspekty tvorby mapy a dále příklady vhodně a nevhodně vybraných pojmů a (křížových) spojení mezi nimi.

Gavora, P., Braunová, J. : Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 39–59.

Štúdia opisuje adaptáciu Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS) pre slovenské edukačné prostredie. Vysvetluje proces tejto adaptácie krok za krokom, pričom naznačuje aj problémy súvisiace s daným postupom. Výsledná slovenská verzia dotazníka má v porovnaní s originálnou verziou viac ako dve tretiny nových položiek, dve pôvodné položky boli zaradené do iných dimenzií a dve dimenzie majú iný počet položiek ako originálna verzia. Štúdia prináša výsledky štyroch škôl v jednotlivých dimenziách tohto dotazníka, pričom ukazuje, ako bol hlavný výsledok – index otvorenosti školy – ovplyvnený hodnotami týchto dimenzií dotazníka.

Janíková, M. : Odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné výchovy. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 60–79.

Studie se zabývá problematikou interakčního stylu učitelů tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ. Teoretickým východiskem je Learyho teorie interpersonálního chování, na jejímž základě byl sestaven Dotazník interakčního stylu učitele (QTI). Tento dotazník byl distribuovaný učitelům tělesné výchovy (n = 19) a jejich žákům (n = 889) ve třech krajích ČR (Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký). Výsledky studie se vztahují k odlišnostem ve vnímání učitelů sebou samými a ve vnímání učitelů jejich žáky, k genderovým odlišnostem ve vnímání interakčního stylu učitele, k odlišnostem v závislosti na délce praxe učitele a k odlišnostem daným povahou vyučovacího předmětu, v jehož rámci byla výzkumná studie realizována.

Havigerová, J. M., Haviger, J. : Pedagogové, informatici a implicitní deskriptory normality. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 80–103.

Studie popisuje dílčí výsledky výzkumného projektu Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí (GA406/07/1397). Je zaměřen na specifickou skupinu pomáhajících profesí, totiž skupinu studentů a pracovníků pedagogických oborů, a porovnáván je s kontrolní skupinou studentů a pracovníků v oboru informačních technologií. Jsou uvedeny poznatky o implicitních konceptech normality získané na základě analýz metody repertoárových mřížek, volné výpovědi a fokusních skupin, a to jak z pohledu obsahu, tak z pohledu struktury. Identifikovány byly čtyři typy implicitního pojetí normality, které byly označeny jako typ neporušený, typ zakotvený, typ nevybočující a typ na budoucnost orientovaný. První dva jsou specifické pro muže a IT pracovníky, druhé dva pro ženy a pedagogické pracovníky. Specifikum v pojetí normality u skupiny studentů a pracovníků pedagogických oborů je důraz na vzdělání (normální člověk má alespoň maturitu a vzdělává se po celý život).


Diskuse

Kompetence a jejich význam ve vzdělávání – Eckhard Klieme, Katharina Maag-Merki, Johanes Hartig
Zprávy
Doc. PhDr. Vladimír Spousta osmdesátníkem – Josef Maňák
Nepálské školství – Milena Pouchová
Etika ve vědách o výchově – Marta Rybičková
Učil nás naslouchat srdcem – Alena Tichá


Recenze

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků – Helena Zitková
Sociální determinanty vzdělávání – Dušan Klapko
Hanzelka, M., Souček, Z., Kantorová, J., Prokůpková, D. Meritum Řízení školy 2009 – Ilona Jirečková
Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky – Vladimír Spousta


Pedagogická orientace č. 2, roč. 2010

Pedagogika a pedagogický výzkum – reflexe a bilance – Petr Knecht


Studie

Janík, T.: Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 5–22.

Cílem přehledové studie je hodnotit stav českého pedagogického výzkumu a naznačit možné perspektivy jeho vývoje. Studie je rozvržena do tří částí. V první části je čtenář uveden do širšího kontextu problému, jímž je reforma (financování) vědy a výzkumu v České republice. Poukazuje se na upozaďování pojmu „věda“ v současné diskusi, o sporech kolem základního a aplikovaného výzkumu, o marném (zdá se) úsilí obhájit institucionální financování výzkumu a o různých dočasně aktuálních metodikách hodnocení výzkumu a vývoje apod. V druhé části studie je rozbírán současný stav českého pedagogického výzkumu – ve zkratce jsou shrnuty závěry dřívějších analýz J. Průchy, J. Mareše, E. Walterové a analýz vypracovaných Centrem pedagogického výzkumu PdF MU. Ve třetí části studie jsou rozbírány výhledy českého pedagogického výzkumu. Přednostní pozornost je věnována jedné za všechny, a to tvorbě poznatkové základny věd o edukaci. Po rozboru povahy a předmětu vědění, které má výzkum produkovat, je prezentována diferenciace pojmů pedagogický výzkum a výzkum vzdělávání. V návaznosti na to jsou rozebírány relevantní disciplinární přístupy, předmětné oblasti a druhy výzkumných poznatků.

Švec, Š.: Súčasný pedagogický výskum na Slovensku. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 23–39.

V príspevku autor vyjadruje svoje stanovisko k vymedzeniu pojmu výskumu a vedy, podáva stručnú informáciu o inštitucionálnej základni pedagogického výskumu a vývoji v Slovenskej republike, hodnotí aktuálny stav pedagogické vedy a jej podporných vied, vrátane výchovy doktorantov a napokon upozorňuje na isté ohrozenia v pedagogickej vede a na prioritné potreby jej výskumu a vývoja, ako aj jej evalvácie.

Mareš, M., Smolík, J.: Školní výuka a politický extremismus. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 40–54.

Článek se zabývá rolí školní výuky v rámci politiky proti politickému extremismu a popisem různých forem pedagogických aktivit na tomto poli. Objasňuje roli pedagogických aktivit ve vládní Strategii boje proti extremismu a v postupech proti extremismu na různých úrovních. Analyzuje specifický vztah dětí a mládeže k extremismu. Jeho hlavním cílem je přehled možných přístupů k řešení problematiky extremismu ve školském systému.

Portešová, Š., Budíková, M.: Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 55–76.

Prezentovaný příspěvek se zabývá otázkou postojů pedagogů základních škol k vybraným behaviorálním a kognitivním charakteristikám rozumově nadaných žáků s dyslexií a problematikou identifikace a vzdělávání těchto žáků. Výzkum je v současnosti realizován jako řecko-česká mezikulturní studie. V předloženém příspěvku však analyzujeme a interpretujeme pouze česká výzkumná data. Ve výzkumu byla využita Škála postojů k nadaným žákům s poruchami učení – s dyslexií (Attitudes Toward Giftedness/Learning Disability – Dyslexia Scale), řeckých autorů Gari, Panagiota, Nikolopoulou (2006). Tato metoda byla administrována 158 pedagogům z celé ČR. Na základě statistické analýzy dospělo dané empirické šetření k některým důležitým poznatkům. Ukázalo se, že čeští pedagogové dobře identifikují charakteristiky spojené s projevy „nadaného žáka“ a „žáka s poruchou učení“. Jsou schopni rovněž identifikovat i tzv. dualitu ve schopnosti učení, tedy souběh schopnosti a handicapu v procesu učení, jež se manifestuje v jedné kognitivní doméně. Tuto dualitu avšak identifikují zejména v rámci českého jazyka. Nejvíce problematická se jeví akceptace existence této typické charakteristiky dané populace žáků v jiných akademických předmětech, například v matematice. Právě zde však pedagogové u dané populace žáků často očekávají pouze nadprůměrný výkon, bez dílčího selhávání (odvozují jej od nadání). Zdá se, že vlivem popření existence duality ve schopnosti učení, jež intervenuje do všech akademických předmětů, může docházet k chybné identifikaci této minoritní populace nadaných. Tuto skutečnost je však třeba ověřit v dalších empirických výzkumech.

Bláhová, J. : Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 77–92.

Studie popisuje zjištění mezinárodních výzkumů, která korespondují s tvrzením v odborné literatuře, že informační a komunikační technologie (ICT) podporují inovativní pedagogické postupy v duchu konstruktivistické teorie učení, a srovnává je s výsledky výzkumu autorky této studie. Kvalitativní výzkum (metodami hloubkového rozhovoru a pozorování výuky) je prováděn mezi učiteli německého jazyka na českých gymnáziích. Výsledky výzkumu naznačují, že ICT nepůsobí jako katalyzátor změn, ale inovativní výuku mohou při jejich vhodném použití podpořit. Jako smysluplné se ukazuje takové použití ICT, které do výuky vnáší nějakou „přidanou hodnotu“. Touto „přidanou hodnotu“ mohou ICT zefektivnit jak výuku inovativní, tak tradiční.

Kubiatko, M., Vaculová, I., Pecušová, E. : Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 93–109.

Mylné představy žáků různého věku o zvířatech byly prezentovány v mnoha výzkumných studiích. Předkládaná studie je zaměřena na zjišťování mylných představ žáků 2. stupně základních škol. Věk žáků byl v rozmezí 10 až 16 let. Výzkumný nástroj se skládal z 30 uzavřených a také otevřených otázek, jedna byla grafická. Do analýz bylo zahrnuto 719 vyplněných dotazníků ze 7 slovenských základních škol. Položky testové části dotazníku byly rozděleny do 5 kategorií dle jejich charakteru, konkrétně: 1. Identifikace ptáků; 2. Rozmnožování ptáků; 3. Potrava ptáků; 4. Ptačí smysly; 5. Migrace ptáků. Studie je zaměřena na zjištění rozdílu ve výsledcích mezi žáky různého věku. Celkově bylo zjištěno značné množství mylných představ u všech věkových skupin a ve všech kategoriích.


Diskuse

Studia Paedagogica v českom časopiseckom prostředí: Komentár k monotematickému číslu 1/2009 Lidé ve škole a jejich vztahy – Bronislav Pupala


Zprávy

Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání – zpráva z mezinárodní vědecké konference – Radmila Burkovičová
Vzpomínka na doc. PhDr. Jiřího Vomáčku, CSc. – Josef Horák a Petr Urbánek


Recenze

Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie – Dominik Dvořák
Ricken, N. (ed.) Úber die Verachtung der pedagogik: Analyse – Materialien – Perspektiven O opovržení pedagogikou: analýzy – materiály – perspektivy – Tomáš Janík a Josef Maňák
Liesmann, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění – Bohumír Blížkovský

0 komentářů: