Martin Chvál: Co nového nabízí školám projekt Cesta ke kvalitě

úterý 5. října 2010 ·

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, milé kolegyně, milí kolegové, s nástupem nového školního roku bychom Vás rádi informovali o aktualitách v projektu Cesta ke kvalitě.

Na webu projektu postupně zveřejňujeme evaluační nástroje, které jsou zdarma k použití. Portál evaluačních nástrojů umožňuje u zveřejněných nástrojů po jejich vyplnění automatické zpracování dat a poskytuje škole u každého dotazníku evaluační zprávu, s kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení školy. S ukázkami evaluačních zpráv a s dotazníky se školy mohou seznámit v menu „Dokumenty“ portálu evaluačních nástrojů.

V červnu 2010 tak byl zveřejněn sedmý evaluační nástroj Klima učitelského sboru. Dotazník zjišťuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů učitelů, které fungují ve sledované škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé. Vytvořený nástroj sleduje dvě klíčové dimenze klimatu, a to učiteli vyjadřované vztahy uvnitř sboru a vztahy směrem k vedení školy. Dotazník je použitelný pro 2. stupeň základních škol a všechny typy středních škol.

15. září 2010 byl uveřejněn osmý evaluační nástroj Rámcové vlastní hodnocení školy. Jedná se o zastřešující nástroj, který nabízí vedení školy relativně rychlou sebereflexi tak, aby jeho použitím byla uceleně naplněna legislativní povinnost realizace vlastního hodnocení školy. Rámcové vlastní hodnocení školy je vhodné pro použití na školách, které s autoevaluací teprve začínají, a dále na těch, kde by systematičtěji pojatá autoevaluace mohla postrádat smysl (např. malotřídní školy). Použitím evaluačního nástroje škola automaticky získá upravitelnou evaluační zprávu, která splňuje povinnosti dané školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a její novelou č. 225/2009 Sb.
 

V případě dotazů k portálu a k evaluačním nástrojům se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov.cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail.com).

Pro podzim 2010 Vám nabízíme možnost vyzkoušet na Vaší škole nástroj 360° zpětná vazba pro střední management školy. Jde o systém hodnocení pracovníků, který poskytuje z více zdrojů (od různých hodnotitelů) informace o manažerských kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu, pracovním chování, o jejich silných a slabých stránkách, o splnění stanovených cílů. Systém je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky (střední management – např. zástupci ředitele, předsedové předmětových komisí, vedoucí výchovy, vedoucí učitelé odborného výcviku). Nástroj je použitelný pro všechny typy větších základních a středních škol.

Zaujal-li Vás tento nástroj a chcete ho použít na své škole, tak neváhejte kontaktovat Stanislava Michka na adrese stanislav.michek@nuov.cz. S přizváním odborníků k pilotáži této metody v rámci projektu Cesta ke kvalitě nevzniknou škole žádné náklady.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že máme volná místa na workshopech k provádění vlastního hodnocení školy, které budeme organizovat na různých místech republiky v celém školním roce 2010/2011. Na tyto workshopy je ještě možné se přihlásit. Termíny a místa jsou uveřejněny na webových stránkách ZDE. V případě Vašeho zájmu o konkrétní termín nás kontaktujte na cesta@nuov.cz nebo gabriela.noskova@nuov.cz.

Školy, které se již na aktivitu přihlašovaly v době započetí projektu, budeme i nadále oslovovat, aby potvrdily, zda jejich zájem o aktivitu trvá, a uvedené termíny jim nabídneme přednostně.

Věříme, že výstupy projektu budou užitečným pomocníkem ve Vaší práci. Přejeme Vám úspěšný začátek školního roku.

S pozdravem

PhDr. Martin Chvál, Ph. D., hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuov.cz
tel.: 274 022 413

0 komentářů: