Tomáš Langer: Opravdu si myslíte, že vzdělávat se v dospělosti není potřeba?

středa 22. září 2010 ·

Na úvod jsem zvolil tak trochu provokativní otázku. Řeknete si, že to dá přeci rozum: v dnešní době plné ekonomických zvratů a všudypřítomných změn snad ve všech oblastech lidského života je neustálé vzdělávání nezbytné. A přece: věděli jste, že téměř 80 % obyvatel naší země si myslí, že se dále vzdělávat nepotřebuje? Domnívají se, že to není potřeba a že si vystačí se znalostmi, které získali studiem ve škole. Smutné? Překvapivé? Šokující? Možná, bohužel se však jedná o realitu…

Existuje mnoho cest, jak se snažit tento trend zvrátit. Svou roli v nechuti k dalšímu vzdělávání mnohdy sehrávají finance a volný čas, nejčastěji však ochota a vůle. Ale také dostatek dostupných informací a především motivace ke změně postoje. Zejména na poslední dvě cesty se zaměřuje také celosvětová akce na podporu rozvoje dospělých občanů, která nese název Týdny vzdělávání dospělých.

Týdny vzdělávání dospělých (TVD) skutečně nejsou českou specialitou, ale již tradičně jsou organizovány v mnoha zemích světa, mezi jinými v Rakousku, Německu, Norsku, Švýcarsku, Rusku, Japonsku, na Islandu, Madagaskaru, v Jihoafrické republice, v Arábii či Austrálii.

Také v České republice mají silnou tradici – vždyť letos se koná již 16. ročník. Organizátorem akce je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), která je pořádá ve spolupráci s řadou partnerů na celostátní i regionální úrovni. Tradičním partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, k němuž se v loňském roce přidalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Také nad letošním ročníkem převzala záštitu dnes již bývalá ministryně školství, PhDr. Miroslava Kopicová.

Hlavním cílem této významné celorepublikové akce je motivovat potenciální účastníky celoživotního vzdělávání, vzdělavatele a zaměstnance k účasti na vzdělávání dospělých. Každoročně je v rámci TVD pořádáno několik set akcí na podporu vzdělávání dospělých – patří mezi ně kupříkladu otevřené přednášky, semináře a kurzy, konference, ukázkové hodiny, happeningy ve městech či dny otevřených dveří vzdělávacích institucí. Jsou vydávány informační letáky na podporu vzdělávání v dospělosti, akce je propagována ve spolupráci s předními médii.

Mottem letošního ročníku Týdnů vzdělávání dospělých, které proběhnou v krajích ČR v období od září do listopadu, je heslo Vzděláváním ke zvyšování produktivity.

„Zvláště v období, kdy vrcholí hospodářská recese, je neustálé prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností jedním z faktorů přispívajících k růstu produktivity firem zotavujících se po období úbytku zakázek a masovém propouštění zaměstnanců. Jedině neustálou adaptací na měnící se podmínky jsme schopni udržet tempo s dobou, v níž žijeme – tedy s dobou všudypřítomných změn a nejisté budoucnosti“ tvrdí PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR.

Nezbývá než popřát letošnímu ročníku Týdnů vzdělávání dospělých, které byly slavnostně zahájeny v květnu 2010 v Senátu ČR, mnoho úspěchů a především co nejvíce těch, které svými akcemi osloví a motivuje k dalšímu vzdělávání – nejen pro zvýšení produktivity…

Podrobné informace o TVD a aktuálně konaných aktivitách naleznete na webu www.aivd.cz/tvd.


Ohlédnutí za loňskými Týdny vzdělávání dospělých

V rámci celostátních Týdnů vzdělávání dospělých se jen v roce 2009 v ČR uskutečnil rekordní počet akcí – konalo se několik set seminářů, workshopů, ukázkových kurzů, dnů otevřených dveří a mnoha jiných aktivit s jediným cílem: motivovat dospělé k účasti na dalším vzdělávání. Pojďme se tedy podívat na to, jakým způsobem pojaly svou účast na Týdnech vzdělávání dospělých (TVD) některé z krajů ČR.

Ve Středočeském kraji se uskutečnilo diskusní setkání k tématu Vzdělávání dospělých – cesta k rozvoji lidských zdrojů. Akce proběhla formou kulatého stolu pod záštitou náměstka hejtmana Středočeského kraje. Účastníci z řad úřadů práce, středních škol, kraje a vzdělávacích institucí velmi živě diskutovali k příspěvku prezidenta AIVD ČR na téma vzdělávání dospělých v období ekonomické recese a příspěvku zástupce MŠMT o aktuálním stavu dalšího vzdělávání a vizích do budoucna.

V Královéhradeckém kraji se uskutečnilo celkem 102 přednášek, odborných seminářů a workshopů a kurzy zorganizovalo 45 vzdělávacích institucí. „Semináře byly poutavé a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a důležitých informací. Účast na všech aktivitách byla pro všechny zdarma,“ konstatovala jedna z účastnic aktivit TVD. 


Týden vzdělávání dospělých byl zakončen IV. regionální konferencí s názvem: Zvyšování kompetencí – větší šance na trhu práce. Konference se uskutečnila v aule Univerzity Hradec Králové za účasti významných osobností ze světa celoživotního vzdělávání. Během konference proběhl na stejném místě také veletrh poskytovatelů vzdělávacích služeb, do něhož se zapojilo přes 60 vzdělávacích organizací.

Týdny vzdělávání v Libereckém kraji organizovala již třetím rokem pro Liberecký kraj Rada pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s řadou dalších institucí. V období konání TVD se uskutečnilo téměř sto akcí zaměřených zejména na oblast dalšího vzdělávání.

Zájemci o vzdělávání se mohli účastnit seminářů, ukázkových lekcí, exkurzí, konferencí, mohli si vyzkoušet vzdělávání uměním, jazykové vzdělávání, zájmové vzdělávání, navštívit mnohá zařízení v rámci otevřených dveří, exkurzí apod. Aktivity nabízelo více než 40 organizací působících po celém Libereckém kraji. Mezi nejnavštěvovanější akce tradičně patřil veletrh vzdělávání Educa, na němž se představila řada středních škol, firem a organizací s nabídkou vzdělávání i zaměstnání. Tradičně byly týdny vzdělávání ukončeny konferencí pořádanou Krajským úřadem na téma Kompetence – komparativní výhoda na trhu práce, která byla spojena s vyhlášením výsledků soutěže O nejlepší program vzdělávání dospělých.

V karlovarském hotelu Thermal se uskutečnila prezentace vzdělávacích institucí působících v Karlovarském kraji, a to jako doprovodná akce tradiční výstavy Škola 2010. Již více než sedmiletá tradice této výstavy byla zárukou bohaté účasti zájemců o studium, a to nejen na středních školách, ale i v oblasti dalšího vzdělávání. V součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského kraje, připravily vzdělávací instituce prezentace svých aktivit a představily je během tří dnů konání výstavy. Zajímavá témata a široký záběr své činnosti předvedli přítomným zájemcům zástupci mnoha vzdělávacích společností nejen z tohoto kraje.

V Plzeňském kraji jsou TVD organizovány již tradičně – v letošním roce se jednalo o tři větší akce:
Dvoudenní seminář pro instituce vzdělávání dospělých na témata Správná archivace dokumentů vzdělávací instituce dle aktuálního stavu legislativy a Marketing ve vzdělávání dospělých.
Konference Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji? byla uspořádána ve spolupráci s Plzeňským krajem a zúčastnilo se jí téměř 70 zástupců škol a vzdělávacích institucí. Většina příspěvků se vztahovala k tématu kompetencí pro pracovní trh a uplatnění získané kvalifikace na trhu práce v krizovém období.
Workshop Best Practices in Human Resources – tradiční setkání s personalisty podniků nad aktuálními problémy trhu práce v regionu.

Cílem aktivit, které proběhly v rámci TVD v Moravskoslezském kraji, bylo seznámení veřejnosti s možnostmi celoživotního učení a nabídka konkrétních vzdělávacích programů a příležitostí. Cílem workshopu Vzdělávání dospělých v podmínkách ekonomické krize se stalo sdílení a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání, projektů lidských zdrojů a dalších souvisejících témat. Účastníci workshopu hovořili zejména o představě zaměstnavatelů o spolupráci se vzdělávacími institucemi v oblasti celoživotního vzdělávání, o možnostech spolupráce úřadů práce se soukromými vzdělávacími institucemi, o roli neziskových organizací v procesu vzdělávání dospělých a o možnostech realizace vzdělávacích aktivit a projektů financovaných ESF v podmínkách ekonomické krize. Účastníci (a jistě nejen oni) by si přáli, aby bylo vzdělávání považováno i ve vrcholných orgánech státu nejen za léty ověřenou prevenci, ale i lék na vzniklé problémy.

Mgr. Tomáš Langer, výkonný ředitel Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

0 komentářů: