Málotřídní školy v České republice

úterý 19. dubna 2011 ·

Původní česká monografie o málotřídních školách vyšla třem brněnským autorkám Kateřině Trnkové, Daně Knotové a Lucii Chaloupkové. Na bezmála dvou stech stranách prezentují především výsledky svého tříletého výzkumného projektu podpořeného GA ČR (406/07/0806).

Kniha představuje málotřídky jako školy specifické, a to z mnoha hledisek. Sleduje především jejich pozici v rámci české vzdělávací politiky (její analýza ve vztahu k málotřídkám je jedním z výstupů projektu) a všímá si, zda a jak se liší od vzdělávací politiky ve vybraných evropských zemích, ale zejména jaké je postavení těchto škol v české školské síti.

Této analýze však předchází souhrn historického vývoje sítě málotřídních škol, který má čtenáři připomenout nejen to, že původní obecné školy z 19. století byly všechny organizované jako málotřídky, ale poukázat i na milníky, které výrazně ovlivnily jejich organizaci, pedagogickou práci a konec konců i jejich výskyt. Ten byl a je do značné míry svázán s vývojem našeho venkovského osídlení. Proto v knize nacházíme i kapitolu o demografickém a sociálním vývoji venkova a jeho obcí, které jsou dnes opět zřizovateli těchto škol. Ukazuje také, jaké funkce dnes tyto školy na vesnici plní a jaká očekávání od nich mají zřizovatelé, ale také jaké důvody je vedou k provozování těchto místních škol. Posledním velkým tematickým oddílem je problematika řízení málotřídních škol, která je oproti plně organizovaným školám dosti odlišná. I vůči těmto školám jsou dnes vznášeny různé reformní požadavky a je zřejmé, že dostát všem různým reformním nárokům v učitelském sboru čítajícím průměrně 3 nebo 4 lidi představuje zcela jiné pracovní nasazení než ve školách větších.

Všechny zmíněné tematické okruhy čerpají z domácí i zahraniční odborné literatury, z řady historických i aktuálních statistik a legislativy. Tyto zdroje jsou pak aktualizovány a doplňovány daty z realizovaného výzkumu, který proběhl v letech 2007–2009. Věříme, že autorky působící na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity připravily české pedagogické obci nové údaje o našich málotřídních školách. Ač tyto školy díky nové legislativě zmizely z českých statistik, nejsou marginálním jevem a jejich zastoupení v síti základních škol je stále více než třetinové. Domníváme se proto, že si zasluhují pozornost. Kniha může poskytnout oporu pro opakující se diskuse o jejich fungování a dalším rozvoji.

 

Knihu Málotřídní školy v České republice vydalo nakladatelství Paido, kde si ji můžete objednat. Na webu nakladatelství také najdete seznam prodejen, které jeho produkci prodávají.

0 komentářů: