Co najdete v Pedagogické orientaci 1/2011

pondělí 25. července 2011 ·

Anotace příspěvků z obsahu časopisu Pedagogická orientace, 2011, ročník 21, č. 1.


Podrobnější informace o časopisu a celé texty příspěvků z ročníků 2007-2009 najdete ZDE.


Úvodník: Pedagogická orientace – od retrospektiv k perspektivám (Tomáš Janík)


Studie

Ondřej Kaščák, Branislav Pupala: Neoliberalizmus vo vzdelávaní: päť obrazov kritických analýz

Prehľadová studia prináša poznatky o tom, akým spôsobom sa pedagogický výskum vyrovnáva s neoliberalizmom jako zovšeobecnenou formou sociálnej správy v súčasnej západnej kultúre. Ukazuje, že neoliberalizmus je považovaný za univerzálny rámec ostatných zmien v základných segmentech vzdelávania a že teoretické a kritické analýzy tohto fenoménu predstavujú významnú súčasť vedeckej produkcie v oblasti pedagogiky. Zdůrazňuje prínos vzniku a rozvoja tzv.guvernmentálnych štúdií pre porozumenie mechanizmom a dôsledkom neoliberálnej správy spoločnosti, a ukazuje, jako metodológia týchto štúdií napomáha identifikovať neoliberálne stratégie uplatňované v regulácii sociálnych subjektov prostredníctvom vzdelávania. Analyzovaných je päť vybraných segmentov kritických analýz (od konceptu celoživotního učenia sa,cez predškolské a vysokoškolské vzdelávanie až k vzdělávanou učiteľov a projektu PISA), ktoré zjavne ukazujú ideovú a teoretickú súdržnosť analýzy vzdelávania cez mriežku neoliberálnej guvernmentality.

Beata Kosová, Štefan Porubský: Slovenská cesta transformácie edukačního systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov

Štúdia analyzuje východiská, proces, prekážky a perspektívy transformácie slovenského školstva po roku 1989. Rozoberá postupne prebiehajúce fázy transformačného procesu, ich prejavy a protirečenia. Na príklade primárneho stupňa edukácie dokladuje nekoncepčnosť a rozporuplnost zmien na úrovni štátnej politiky v konfronfrontácii s mikroúrovňou škôl a učiteľov. Pri analýze súčasného stavu poukazuje na existujúce závažné obmedzenia skutečných systémových zmien spočívajúce aj v príprave učiteľov.

Eva Složilová: Pragmatismus jako filozofický základ smíšeného výzkumného designu

Hlavním cílem studie je prezentovat filozofii pragmatismu jako epistemologický rámec pro smíšený výzkumný design. Autorka nejdříve tento relativně nový přístup k bádání ve společenských vědách stručně charakterizuje a na pozadí Morganova vysvětlení geneze „metafyzického“ paradigmatu kvalitativního výzkumu rozebírá příčiny, kvůli kterým je smíšený výzkum ostře kritizován a odmítán. Poté se obrací ke klasickým představitelům pragmatismu – W. Jamesovi, J. Deweyovi a Ch. S. Pierceovi a podrobným rozborem jejich chápání teorie poznání, pravdy, zkušenosti a dalších filozofických kategorií se snaží dokázat, že právě epistemologie pragmatismu umožňuje začlenit smíšený výzkum jako rovnocenného partnera dominujícího kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jako nástroj, který má velký potenciál řešit i takové výzkumné problémy, které jsou pro rigidní obhájce obou přístupů neřešitelné.

Ilona Jirečková: Kritéria kvality školy z pohledu České školní inspekce a systémů řízení kvality ISO CAF

Článek přispívá k problematice řízení kvality, konkrétně kritérií kvality škol. Představuje kritéria daná Českou školní inspekcí jakožto tradiční model ve vzdělávání a kritéria udávaná systémy řízení kvality ISO 9001 a CAF, která jsou využívána v českém školství, ale i v mezinárodním kontextu. Záměrem je osvětlit základní prvky kritérií kvality v rámci tří představených modelů a všímat si při tom jejich spojitostí a rozdílů.

Zuzana Makovská: Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků

Příspěvek pojednává o tom, jakým způsobem se žáci druhého stupně české základní školy mohou podílet na mocenském vyjednávání, které ve školní třídě probíhá mezi nimi a jejich učiteli. Na základě kvalitativní analýzy dat(videostudií 32 vyučovacích hodin) prezentuje, jaké techniky změny chování(aktivní rezistenční strategie realizované skrze komunikaci) žáci používají ve snaze ovlivnit chování svého učitele ve svůj prospěch. Zároveň poukazuje nato, v jakém kontextu jsou tyto techniky využívány a co může ovlivnit jejich výsledek.


Diskuse

Jiří Mareš, Ivana Honsnejmanová: Diskuse o pedagogických časopisech.


Zprávy

Stanovisko České pedagogické společnosti k Závěrečné zprávě podskupin NERV pro konkurenceschopnost a podporu podnikání – kapitola III – Vzdělanost
Zpráva z 18. výroční konference České pedagogické společnosti (Michal Zvírotský, Tomáš Čech)
Sjezd České pedagogické společnosti, Praha 16. 2. 2011 (Tomáš Čech, Marta Rybičková)


Recenze

Němec, J. a kol. (2010): Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření (Aleš Sekot)
Kudláčová, B. (Ed.) (2010): Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu (Martin Dojčár)
Lukášová, H. (2010): Kvalita života dětí a didaktika (Alena Nelešovská)
Horváthová, K. (2010): Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente (Pavla Mrůzková)

0 komentářů: