Daniel Münich: Co (ne)víme o vztahu mezi kvalitou učitele a kvalitou výsledků

pondělí 22. srpna 2011 ·

Prezentace doc. Ing. Daniela Münicha, Ph. D., z kulatého stolu SKAV 23. 6. 2011 „Je magistr zárukou dobrého učitelování?“.


Výstup z červnového KS včetně obsahu diskuse najdete ZDE.Doc. Münich se zabýval vztahem mezi kvalitou učitele a kvalitou výsledků a možnostmi zjišťování tohoto vztahu. Jeho příspěvek vycházel z údajů empirického výzkumu v zahraničí a z konzultací s kompetentními pracovníky v ČR.

Je třeba definovat kvalitu učitele a kvalitu výsledků pedagogického působení a stanovit postupy jejího měření. Kvalitu učitele zakládá jeho odbornost, pedagogické schopnosti, charisma, praxe, diplom z vysoké školy, certifikát, složené zkoušky, absolvované kurzy a možná i něco dalšího, obtížně definovatelného. Kvalita výsledků vzdělávání vyplývá z výsledků testů, dosažené úrovně vzdělání, uplatnění v životě (výdělky, zaměstnanost, zdraví, kriminalita, rozvodovost, rodičovství a patrně ještě další parametry). Mít tyto informace o uvedených charakteristikách je důležité proto, aby rozhodovací procesy školské politiky byly podloženy daty a evidencí souvislostí a nikoliv pouze dojmy.

Za posledních 30 let došlo k zásadním změnám podmínek v empirickém výzkumu – vzrostla role vzdělání a pozornosti, která je mu věnována, byly konstruovány kvalitní testy a další ukazatele a nastal prudký rozvoj IT, které umožňují zpracovat velké množství empirických dat v krátkém čase, byla vyvinuta řada parametrických i neparametrických analytických metod a došlo také k vývoji nových metodologických přístupů.

Na základě nových metodologií existuje řada zásadních zjištění:
– silný vliv prvních tří let praxe pedagogů dopadu na zlepšení výsledků žáků,
– žádný nebo slabý vliv formálních znaků kvality učitelů (diplomy, certifikace, testy učitelů),
– rozdíly mezi učiteli se stejně dlouhou praxí se ukazují v průměru větší, než jsou rozdíly v důsledku rozdílné praxe, rozdílu mezi bakalářským a magisterským diplomem, v důsledku rozdílnosti výsledků v testech a zkouškách učitelů. Existuje velký podíl rozdílů, které nejsou vysvětlené formálními deskriptory, ale z něčeho pocházejí.

Autor svůj příspěvek zakončil formulací závěrů, které vyplývají z empirických výzkumů ve světě a z diskusí s lidmi z terénu:
– Klíčovým determinantem kvality vzdělání je kvalita učitele (rozdíly v přidané hodnotě).
– Požadavek na MA diplom nutně neznamená vyšší kvalitu učitele.
– Téma hodné mnohem větší výzkumné pozornosti v ČR.

Prezentaci včetně grafů si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: