Michaela Bergmannová, Lenka Zemanová: Výři nesýčkují

pátek 23. prosince 2011 ·

Knížka předkládá malým i velkým čtenářům osm veselých povídek (podle osmi českých obojetných souhlásek), které jsou výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují všechna vyjmenovaná slova pro určitou hlásku a navíc se hemží spoustou dalších slov s měkkými či tvrdými i/y.


Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy

Po povídce doprovázené obrázky následuje text povídky s vynechávkami pro doplnění i/y, přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a odvozených, objasnění „zapeklitých výrazů“, slov stejně či podobně znějících, ale jinak psaných, s různými významy (syrový, sýrový, sírový). Knihu ocení rodiče či pedagogové, kteří chtějí komplexně a zároveň zábavně přiblížit dětem vyjmenovaná slova. Kniha je vytvořená tak, aby ji mohli využít ti, kteří s touto záludností češtiny „bojují“. Zároveň jde o výborný způsob, jak zabavit nadané dítě v odpovídajícím věku.

Michaela Bergmannová je absolventkou FAMU, oboru animovaná a multimediální tvorba. Zabývá se kreslenou animací a ilustrací knížek pro děti. Podílí se na několika projektech České televize.
 

Lenka Zemanová je absolventkou FF UK, KTF UK, ETF UK, v současné době studuje na PedF UK (obor primární pedagogika) a pracuje jako asistentka pro nadané děti v ZŠ sv. Voršily v Praze.

Knihu si můžete objednat ZDE.


O Myšákovi v mikině (ukázka)

M šák M ky, přezdívaný M kimaus, stál před zrcadlem a přem šlel, co si obléknout. Rozhodl se pro m kinu z m kané příze, tento vým sl textilního prům slu. Ze svých několika m kin si nakonec vybral tu s obrázkem kočky M cky, což mu připadalo m mořádně vtipné. Byla to jeho nejm lejší m kina, dárek od kamarádky Herm ny k m nulým narozeninám.

Nadešel čas snídaně. M šák si v m krovlnné troubě ohřál m chaná vajíčka od včerejška a v m xéru um xoval km novou pomazánku. Chleba s pomazánkou chutnal m zerně. M ky to rychle zapil m nerálkou. Špinavou m sku uklidil do m čky a v um vadle si um l ruce m dlem.

Pak si usm slel, že pojede navštívit svého m lého kamaráda m vala M rka, bydlícího v m slivně uprostřed lesa. Zamkl vysm čený byt skládající se jen z jedné m stnosti, kde nebylo ani sm tko. Nasedl do starého m krobusu a vydal se na cestu, která mu trvala asi dvacet m nut. M šák tyto výlety doslova m loval. Občas se příliš zam slel a m krobus dostal sm k, ale tentokrát dojel bez nehody.

M krobus si koupil před lety za peníze, které mu odkázala jeho mam nka, která byla m mochodem m lionářka a také majitelka sbírky houslových sm čců a hlem ždích ulit. M vala podivné nápady, které se vym kaly zdravému m šímu rozumu, a často trpěla m grénou. Byla um něná, a když viděla nějaký hm z, chovala se jako pom nutá. Vym nila si, že M ky vyhubí veškerý hm z v domě a vyžene i všechny hm zožravce, jejichž stravovací návyky považovala za nem stné a nem nila se s nimi sm řit. M šák jí m lerád vyhověl a nem losrdně vym til z domu nem lý hm z a hm zožravce odvezl do nedalekého průsm ku. M ky našel M rka, jak si hraje s m čem na m tině asi půl m le od čerstvě om tnuté m slivny stojící v m rném kopci. Kolem poletovalo chm ří z pampelišek, nad nimiž se m hotali m loučcí bělásci, v trávě km tali mravenci. M rek byl starý dobrák, nebyl však slabom slný, nam šlený ani zlom slný. Nikdy nechtěl rozdm chávat nějaké spory, takové m šlenky mu byly cizí. M ky s M rkem se často zalykali sm chem, když si vyprávěli nesm slné vtipy.

M šák si s M rkem chvíli bezm šlenkovitě, téměř m moděk házel m čem a pak si pom slel, že jsou oba úplně m mo. Ze zam šlení vytrhla M kyho bolest. M rek špatně m řil a om lem trefi l M kyho m čem přímo do m chy. Naštěstí m nul hlavu a nic mu nezlom l. M šák křičel, jako by šlápl na m nu. Když se bolest zm rnila, rozhodl se M rek, že odveze M kyho na pohotovost. Ujal se jich m krochirurg Přem sl Dm chadlo, který se na pohotovosti jen tak ochom tal, protože toho dne bylo m nimum úrazů. Vyšetřil m šáka a uklidnil ho, že se těší m mořádnému zdraví. M rek a M ky tím byli m le potěšeni a vydali se zpět. Cestou zajeli do Kam ka podívat se na pantom m cké představení m ma Lum ra M dliny, což prý byl opravdový m str. M zivý poplatek zaplatili m ncemi z nezam katelné kasičky. M m byl sice nem stně nam šlený, ale jeho vystoupení bylo nádherné. Po představení se vydali zpět k m slivně.

Vedle M rkova příbytku si M ky všiml staré m chačky. Zbylo v ní jen pár kam nků. M ky se rozhodl, že pro dnešek si v m chačce udělá domeček. Zatím se mu ale nechtělo spát, a tak si to s M rkem nam řili na ryby. Ulovili plno vodních živočichů, mezi nimi i pár m hulí a sum šů. Když odem kali, jejich první m šlenkou bylo povzbudit m sl pořádnou večeří z vydatného úlovku.

0 komentářů: