Miron Zelina: Hodnotenie informačno-komunikačných technológií ve školách

čtvrtek 19. ledna 2012 ·

Príspevok uvádza funkcie IKT, prehľad rozličných prístupov, teórií k hodnoteniu ich použitia a účinnosti. Oboznamuje s kritériami, ktoré sa používajú v súčasnosti na Slovensku pri hodnotení prác, ktoré učitelia posielajú do súťaží. Diskutuje o možnostiach implementácie kamier do tried na snímanie edukačného procesu. Upozorňuje na možné negatívne vplyvy a neúčelné využitie IKT prostriedkov.


Zdroj: Technológia vzdelavania, roč. 18, č. 7, 2011, Odborné články str. 3–8.


Skanzen počítačovej nevedomosti neexistuje nikde tam, kde radi žijú a pracujú moderní ľudia“.


Hodnotenie IKT v školách podľa tohto prístupu možno rozdeliť do troch úrovní:

1. príkladom prvej úrovne môže byť spôsobilosť žiaka pracovať v multimediálnom prostredí, kde je obklopený počítačom, internetom, CD roomom, televíziou, kamerou, interakčnou tabuľou, audioprístrojmi s napojeným na lokálnu alebo globálnu sieť /internet a intranet/, na knižnice, iných adresátov, na konzultantov, na didaktické laboratóriá, face book, blogy a podobne

2. príkladom druhej úrovne je multimediálna trieda, kde učiteľ pracuje s triedou pomocou mulitmediálnych zariadení, kde má automatické skúšacie stroje, učiace stroje, repetitóriá; kontrolu produktov, výsledkov /portfólio/, správy o žiakovi sa zaznamenávajú pomocou „identkarty“, využívajú sa elektronické učebnice, do počítačov sa centrálne zapisujú „známky“, využíva sa premietacia technika,televízia, ale aj vlastná tvorivá práca žiakov s počítačmi (grafy, programy ai.). Trieda je prirodzene napojená na iné komunikačné a informačné systémy

3. príkladom tretej úrovne je škola, kde jednotlivé triedy sú zapojené na centrum (riaditeľna, metodické centrum), kde je obraz a zvuk z každej triedy. Z centra sa dá sledovať vyučovacia hodina v ktorejkoľvek triede zvukom a obrazom, dá sa priblížiť detail práce žiaka v triede (transfokácia), ako aj na diaľku ovládať smer záberu kamery (panoramatika). Z centra sa takto dajú sledovať vyučovacie hodiny v ktorejkoľvek triede, z centra sa môže vstupovať do vyučovacieho procesu cez monitor obrazom aj zvukom, ale rovnako sa učiteľ môže kedykoľvek spojiť s odborníkmi v centre, napr. s psychológom, so špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, riaditeľom školy a popýtať ich o radu, pomoc. Vzájomné interakčné obrazové a zvukové prepojenie centra s triedami je doplňované automatizovanými administratívnymi činnosťami (príchody – odchody z triedy, dochádzka, údaje do triednej knihy, klasifikácia čo by eliminovalo superbyrokraciu v školách, a pod.).

Z lokálnej alebo periférnej siete, banky údajov tiež možno pomocou médií v aktuálnom čase použiť obraz, zvuk, filmy, testy, cvičenia, napríklad tvorivé úlohy. Počítače pomáhajú vyhodnocovať výsledky vyučovania, žiaci, celé triedy sa testujú pomocou štandardov a počítač hneď môže porovnať postavenie triedy so širšími výkonovými alebo obsahovými normami. Je umožnené žiakom budovať svoje informačné systémy, fondy, podľa ich záujmov. Na tretej úrovni sa predpokladá aj prepojenie školy s domácim prostredím žiakov, kde napr. chorí žiaci môžu sa virtuálne zúčastňovať na vyučovaní, učiteľ môže bezprostredne komunikovať so žiakom, rodičmi. Prvé príklady prepojenia školy s rodinami žiakov, domácnosťami sa už objavili aj na Slovensku...


Celý text si můžete přečíst po zaregistrování ZDE.

0 komentářů: