Stanoviska k reformě financování regionálního školství

středa 18. ledna 2012 ·

Jako reakce na prosincový kulatý stůl SKAV a EDUin na téma „V čem pomůže a uškodí nový systém financování?“ obdržela Stálá konference asociací ve vzdělávání stanovisko Svazu měst a obcí ČR, Společné prohlášení Školské komise Předsednictva SMO ČR a Pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR a stanovisko Asociace ředitelů základních škol ČR. MŠMT reaguje na námitky sociálních partnerů v tiskové zprávě z 16. 1. 2012.


Výstup z kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.


Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve svém stanovisku píše:

„…Svaz se dlouhodobě a se zásadními výhradami vyjadřuje ke stávajícímu systému financování regionálního školství. Rozumíme proto snaze MŠMT změnit tento systém a nastolit tak zejména princip spravedlivého přístupu ve financování škol všech zřizovatelů, odstranit neopodstatněné rozdíly mezi výší příspěvku školám se srovnatelnými parametry ve všech stupních vzdělání a zajistit větší stabilitu finančních zdrojů ze státního rozpočtu jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zřizovatele.

Bohužel, předkládaný koncepční záměr rozdílnou úroveň financování škol a školských zařízení neodstraňuje. Přenáší na zřizovatele povinnost dofinancovat stanovený „vzdělávací standard“, což může naopak způsobit ještě větší finanční rozdíly ve srovnatelných školách a školských zařízeních než dosud.

Svaz je přesvědčen, že před zahájením takto rozsáhlé reformy měla být dokončena komplexní analýza současného systému financování regionálního školství. MŠMT sice vyjadřuje názor, že reformní záměr není o úspoře prostředků státního rozpočtu, ale o efektivnějším využití peněz, které stát do regionálního školství dává. Přesto ekonomické zefektivnění a prooptimalizační působení nového systému bez vyhodnocení stávajícího stavu nezabrání případnému vzniku územně oddělených vzdělávacích systémů a riziku ohrožení kvality a dostupnosti zejména základního vzdělávání…“


Z připomínek Školské komise SMO ČR:

„…ŠK SMO ČR se domnívá, že ačkoliv je deklarováno, že nový systém financování neznamená úsporná opatření, přesto kalkulace např. s úsporami v rámci revize školních vzdělávacích programů a rušení 2. stupňů základních škol vyvolává obavy o zachování standardů kvality a dostupnosti vzdělání.

ŠK SMO ČR je přesvědčena, že pokud mají současné rámcové vzdělávací programy dostatečně plnit funkci závazného základu pro financování oborů předškolního a základního vzdělávání podle školského zákona, měla být ukončena revize hlavního vzdělávacího proudu před zahájením reformy financování. Je zcela nepřijatelné, aby ředitelé škol museli revidovat školní vzdělávací programy proto, aby měli v novém systému dostatek peněz na jeho plnění. To dokumentuje, že reforma systému financování RgŠ se předkládá proto, aby se obsah vzdělávání přizpůsobil vyčleněnému objemu finančních prostředků, a ne z toho důvodu, aby cílům a potřebám vzdělávání odpovídalo financování.

ŠK SMO ČR považuje za zcela nepřijatelné rušení plně organizovaných škol na malých obcích. Je to záměr, který ztěžuje dostupnost povinné školní docházky a znamená zhoršení vzdělávacího procesu. Má dopady na samu existenci obce, která ztrácí přirozené komunitní centrum, znamená další zvýšené nároky na financování ze strany zřizovatelů i zvýšení nákladů na rodinné rozpočty…“


Celé Stanovisko SMO a podrobné připomínky jeho Školské komise si můžete přečíst ZDE.

Společné prohlášení Školské komise Předsednictva SMO ČR a Pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR k reformě financování regionálního školství, které zásadně odmítají předložený materiál, najdete ZDE.


Ze Stanoviska Asociace ředitelů základních škol ČR:

„…AŘZŠ je přesvědčena, že postavení základních škol, které zabezpečují povinnou školní docházku, je nutné chápat v jiných souvislostech, než vzdělávání na středních školách, což navržená koncepce nečiní.

Z výše uvedeného důvodu poukazujeme na některé problémy vyplývající z návrhu koncepce:

1. Chybným předpokladem koncepce je to, že se i u základních škol vychází z eliminace tzv. nasávacího efektu, o kterém nelze v těchto školách, kde se realizuje na rozdíl od středních škol povinná školní docházka, vůbec uvažovat. Proto není možné u základních škol vycházet z tzv. optimálně naplněné třídy a je nutné tento parametr zcela vypustit (je možné pracovat s minimálním počtem žáků vycházejícím ze ŠZ).

Důvody jsou následující:
– základní školy nemohou ve většině případů naplnit třídy na tzv. optimální počet žáků, neboť jejich naplněnost vychází především z populace ve spádovém obvodu
– nesplnění tzv. optimální naplněnosti tříd při dodržení minimálního počtu žáků ve třídě i celé základní škole uvedeného v § 4, vyhl. 48/2005 Sb., nemůže být důvodem k finančnímu sankcionování školy, resp. přenesení finančních nákladů na zřizovatele, tak jak navrhuje nová koncepce
– u základních škol, kde žáci plní povinnou školní docházku a dle odst. 3 §27 zákona 561/2004 Sb. (dále jen ŠZ) jsou jim zdarma poskytovány učebnice a v 1. ročníku i školní potřeby, je nutné zachovat normativ ONIV i na počet žáků, který převyšuje stanovené optimum počtu žáků ve třídě – navrhované „zastropování“ ONIV na úrovni optimálně naplněné třídy (24 žáci x 500,- Kč = 12 000,- Kč na ONIV) jde proti duchu školského zákona i Ústavy ČR…“

Celé stanovisko AŘZŠ si můžete přečíst ZDE.


Co na to MŠMT? Přesvědčí vás při „roadshow“, že z centra to bude řídit líp

Ve své tiskové zprávě „Změnou financování MŠMT neušetří, pouze efektivně přerozdělí peníze“ píše:

„…Hlavní cíle koncepce:

– Efektivněji využít peníze, které stát do regionálního školství dává.
– Dát školám i jejich zřizovatelům dlouhodobou jistotu v tom, kolik peněz ze státního rozpočtu na mzdy pedagogů, na učebnice a učební pomůcky pro svoji školu dostanou.
– Přispět ekonomickými nástroji k tomu, aby v budoucnu bylo zajištěno kvalitní vzdělávání v rozumně zorganizovaných školách podle rámcového vzdělávacího programu. Tyto školy musí svým počtem, dostupností, rozložením, naplněností tříd i oborovou strukturou odpovídat potřebám současného i budoucího populačního vývoje v ČR.

Koho a co koncepce podpoří:

– Školy, které jsou už dnes dobře organizovány z pohledu kvality vzdělání i ekonomické efektivity.
– Mateřské a neúplné základní školy v malých obcích (malotřídky).
– Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Chceme odstranit stávající nejistotu škol, které tyto žáky vzdělávají a přitom nevědí, jaká míra podpory vzdělávání těchto žáků jim bude státem hrazena.
– Málo naplněné školy, které z objektivních důvodů (např. dopravní obslužnost, dočasný „populační propad“, vzdělávání žáků v máločetných oborech vzdělávání atd.) nemohou dosáhnout parametrů nastavených v novém systému financování pro plně organizovanou školu.

Jaké vzniknou úspory:

Žádné. Chceme pouze efektivnější a spravedlivější přerozdělení peněz.

Závěrem:

Chceme, aby v novém systému financování byl žák více subjektem kvalitního vzdělávání, než jen „zdrojem“ získání prostředků státního rozpočtu, jak je tomu mnohdy dnes…

…Nyní se chystáme vyjet do terénu a o celém návrhu diskutovat osobně. Názory našich partnerů jsou pro nás důležité,“ říká náměstek Němec. V rámci takzvané „roadshow“ po krajích ČR budou zástupci MŠMT diskutovat se zástupci krajských úřadů, měst a obcí, odborných asociací o konkrétní situaci v tom kterém kraji.“


Celý text tiskové zprávy MŠMT ZDE.

0 komentářů: