Iva Janská: Pojďte do školy!

pátek 16. března 2012 ·

Vážení kolegové, dovolujeme si vás upozornit na nově vydanou publikaci společnosti Člověk v tísni nazvanou Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí.

Společnost Člověk v tísni poskytuje více než deset let služby lidem, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že jakkoliv efektivní intervence situaci chudých rodin z dlouhodobého hlediska nevyřeší, nebude-li propojena se vzděláváním, zejména vzděláváním nejmladší generace.

V rámci tříletého projektu Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností (2009–2011) jsme se proto zaměřili na přímou podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a také úzkou spolupráci se školami, kam tito žáci docházejí. Díky projektu tak mohly více než tři stovky dětí ze sociálně slabých rodin z Neratovic, Kladna a Libčic nad Vltavou využít možnost bezplatného doučování a zapojit se i do dalších mimoškolních a volnočasových aktivit. Stejně významná byla také intenzivní práce s jejich rodinami.

Po celou dobu projektu jsme zároveň poskytovali podporu čtyřem partnerským školám (ZŠ a MŠ Norská Kladno, ZŠ 28. října Neratovice, ZŠ Byškovice a ZŠP Kralupy nad Vltavou) formou odborného vzdělávaní pedagogických týmů, s cílem zvýšit jejich kvalifikaci pro práci s dětmi se sociálním hendikepem a speciálními vzdělávacími potřebami. V druhé polovině projektu byly uspořádány také čtyři kulaté stoly, na nichž zástupci (nejen) ze zapojených škol, pedagogicko-psychologických poraden, MŠMT, ČŠI a dalších institucí a nevládních organizací hledali odpovědi na otázky, které s sebou vzdělávání znevýhodněných dětí nese.

Součástí projektu bylo také vydání zmíněné publikace, v rámci níž bychom se chtěli podělit nejen o poznatky vyplývající z realizace projektu, ale zároveň chtěli představit důvody,proč by sociálně znevýhodněné děti (stejně jako děti s jakýmkoliv jiným hendikepem) měly být vzdělávány ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jako inspirace mohou posloužit zkušenosti ze zemí, které se inkluzivní cestou vydaly již před mnoha lety a které patří v oblasti vzdělávání k evropským špičkám.


Více o publikaci ZDE.

0 komentářů: