Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme

čtvrtek 12. dubna 2012 ·

Příprava středoškoláků se sluchovým postižením nebo s jinými komunikačními problémy na vstup na trh práce.

Ukončení střední školy nebo učiliště a vstup na pracovní trh představují pro většinu mladých lidí obtížnou a často stresující životní situací. U osob se sluchovým postižením je tato situace pochopitelně mnohem složitější. Ať už prožili svá školní léta ve speciální škole nebo byli integrováni do běžné školy, vždy žili až do okamžiku maturity nebo závěrečných zkoušek v určitém chráněném prostředí, kde měli svůj kolektiv, kamarády, učitele, kteří jim rozuměli nejen jazykově, ale i lidsky. V okamžiku, kdy jsou nuceni toto prostředí opustit a vstoupit do „normálního" světa,dostávají se do situace, na kterou nejsou teoreticky ani psychicky připraveni.

Příprava na budoucí povolání je sice součástí RVP pro všechny typy škol, ale hodinová dotace, kterou mohou učitelé věnovat této problematice, je nízká. U neslyšících žáků je situace o to komplikovanější, že různé příručky nebo poradny zaměřené na výběr povolání, hledání zaměstnání, přípravu k přijímacím pohovorům, navázání správných kontaktů na pracovišti nebo základy podnikání, apod. nejsou pro ně použitelné. Osoby s těžkou sluchovou vadou mají problémy nejen s porozuměním mluvenému textu, ale i psanému.

Informační nebo vzdělávací materiál, zbývající se problematikou trhu práce zpracovaný tak, aby mu neslyšící rozuměli, u nás až donedávna neexistoval. Proto v rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Práce i pro neslyšící“ byla vytvořena speciální učební opora využívající všech možností, které pro vzdělávání osob se sluchovým postižením nabízí současná audiovizuální a informační technika. Interaktivní multimediální výukový program „Nebojme se trhu práce… i když neslyšíme", seznamuje formou modelových situací, otázek a odpovědí, interaktivních modulů a v neposlední řadě formou dobrých i špatných příkladů z praxe osoby se sluchovým postižením se všemi důležitými aspekty úspěšného vstupu na trh práce.

V části věnované uplatnění formou OSVČ jsou přehledně shrnuty obchodní, marketingové a ekonomické zásady, legislativní rámec podnikání, společenské a etické aspekty úspěšného a seriozního podnikání, komunikace v obchodním styku s ohledem na sluchový handicap atd. Součástí je i kapitola věnovaná prezentaci firmy. Pochopitelně nechybí informace týkající se speciálně cílové skupiny. Tzn. legislativní a organizační podmínky zřízení chráněné dílny, možnost poskytovat náhradní plnění a další možnosti podpory podnikání neslyšících ze strany úřadů práce i jiných institucí.

V části věnované pracovnímu uplatnění formou zaměstnaneckého poměru je věnována pozornost oblastem: jak hledat zaměstnání, umění sebeprezentace, právní minimum v oblasti pracovních vztahů, podpora státu při zaměstnávání sluchově postižených atd. Vše přehledně strukturováno, doplněno komentovanými videoukázkami typických situací, do kterých se mladý člověk se sluchovým postižením při vstupu na trh práce dostává.

Součástí projektových výstupů je i metodika, obsahující jednak pokyny jak tuto učební oporu využívat v praxi a jednak materiál věnovaný využití prvků dramatické výchovy v přípravě na budoucí povolání.

Celý materiál je bilingvální. Tzn. je souběžně realizován jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je velmi dobře využitelný v jakékoliv škole. Speciální stejně jako běžné škole pro intaktní žáky, ve které je integrován žák se sluchovým postižením nebo jinými komunikačními problémy. V takových třídách může být používán k souběžné výuce jak žáků se sluchovým postižením, tak žáků intaktních.


Bližší informace o produktu i o celém projektu najdete na www.praceiproneslysici.cz. Pro zájemce o tuto problematiku bude dne 20. 4.2012 uspořádán jednodenní seminář (pozvánka ZDE). Místo konání: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro žáky se sluchovým postižením, Valašské Meziříčí.

0 komentářů: