Víte, co je to badatelsky orientované vyučování?

pondělí 14. května 2012 ·

Pedagogická a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity spolupracují na realizaci Pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky orientovaného vyučování. Projekt byl zahájen v březnu 2012 a bude trvat do října 2012.

„Do přípravy a realizace úvodní fáze projektu se zatím zapojilo zhruba 10 zaměstnanců z Pedagogické a 15 z Přírodovědecké fakulty," uvedl manažer projektu Mgr. Jan Petr, Ph.D., z Pedagogické fakulty a upřesnil: „Projektem projde zhruba 15 učitelů gymnázií a středních škol a 35 učitelů základních škol. Počítáme také se zapojením zhruba 200 studentů, převážně zprostředkovaně přes implementaci BOV ve výuce na fakultách. Studenti PF se navíc budou podílet jako součást organizačních týmů připravujících jednotlivé semináře ."

Cílem projektu je vzdělávání stávajících i budoucích učitelů přírodopisu a biologie v oblasti badatelsky orientovaného vyučování (BOV) včetně začlenění postupů BOV do výuky přírodopisu a biologie na základních a středních školách. Pomocí projektu také dojde k vytvoření sítě pedagogických pracovníků, která zahájí a bude udržovat vzájemnou spolupráci a motivaci učitelů při přípravě a vedení hodin přírodopisu a biologie formou BOV.

„K dalším výstupům je možné zařadit implementaci prvků BOV do didaktik biologie a přírodopisu a do odborně-biologických disciplín tvořících základ pro obory zaměřené na učitelské vzdělávání na PF a PřF. Budou také vytvořeny a aktualizovány stránky s metodickými a dalšími podpůrnými výukovými materiály", doplnila koordinátorka projektu za PřF Mgr. Eva Kalmíková.


Co je badatelsky orientované vyučování?

Je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek (komunikačního aparátu). Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli…), přes konstrukci metod řešení (jak to zjistit…), přes získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli) a jejich diskusi (co to znamená? co mohlo být jinak? co tomu říkají informace na webu a v literatuře?) až k závěrům (takhle to je, …by to mohlo být…). To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti.


Stránky Pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky orientovaného vyučování najdete ZDE.

0 komentářů: