Daří se ve vaší škole spolupráce s rodiči?

úterý 15. května 2012 ·

Nabídka seminářů a besed značky Rodiče vítáni může pomoci učitelům a rodičům lépe spolupracovat.


Zdroj: Rodiče vítáni 25. 4. 2012

Na základě zjištěného zájmu nabízí nově semináře a besedy, která se dotýkají spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.


Konfliktní komunikace a jak na ni

Seminář je určený jak učitelům, tak i rodičům. Smyslem je pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence řešení konfliktů a krizových situací. Účastníci si osvojí principy efektivní komunikace v konfliktních situacích a vyzkouší si schopnosti formulovat své požadavky. Seminář bude probíhat jako trénink konkrétních situací se zpětnou vazbou.

Na semináři se seznámíte s:
– osobní mapou komunikačních situací
– konstruktivními a destruktivními prvky komunikace
– tím, jak vést rozhovor od NE k ANO
– nástroji komunikace (aktivní naslouchání, umění sdělit druhému, co mi vadí)
– strategií a kroky k řešení konfliktu
– analýzou konfliktu, identifikací vlastní strategie řešení konfliktu
– prací s emocemi
– tím, jak sdělit to, co se mi nelíbí, aby to druhý mohl přijmout
– tím, jak zvládat agresi a manipulaci


Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Seminář je určen učitelům, kteří mají zájem se blíže podívat na možnosti otevřené komunikace a spolupráce s rodiči. Seminář je postaven na zkušenostech se značkou Rodiče vítáni a kritérii certifikace této značky. Seminář probíhá jako autoevaluace školy, při níž mají učitelé možnost posoudit, v čem jsou ve spolupráci s rodiči úspěšní a proč, a kde leží hlavní překážky v komunikaci a jak je odstranit. Seminář je možné na vyžádání organizovat i pro skupinu složenou z učitelů i rodičů, kdy je práce postavena především na tréninku vzájemné komunikace.


Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Beseda pro rodiče je postavena především na tréninku nekonfliktní komunikace se zástupci školy a příkladových řešeních situací, kdy dochází mezi školou a rodiči k neporozumění a konfliktu. Rodiče se zároveň seznámí se značkou Rodiče vítáni a kritérii, podle nichž lze rozlišit školu, která se staví vstřícně ke komunikaci s rodiči svých žáků. Při práci v semináři mohou posoudit míru otevřenosti „jejich“ školy.


Spolupráce školy s komunitou

Seminář je určený jak učitelům, tak i rodičům. Záměrem je přiblížit možnosti aktivní participace rodičů na životě školy a samotné zapojení školy do života místní komunity. Součástí je seznámení se s prvky a metodami komunitního plánování na konkrétním případu dané školy. Výstupem je plán dalších kroků, které je možné realizovat na podporu tvorby komunity. Seminář je postaven na zkušenostech konkrétních obcí a škol, které se do podobného procesu již pustili.

Seminář je realizován ve spolupráci s organizacemi Centrum pro komunitní práci.


Více informací:
Konfliktní komunikace a jak na ni
Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole – beseda
Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole – seminář
Spolupráce školy s komunitou

V případě zájmu o některý ze seminářů vyplňte objednávku na webu.

0 komentářů: