Zahájilo Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice

pondělí 11. června 2012 ·

Univerzita Pardubice se zařadila k vysokým školám v ČR, které sledují moderní trendy vědy a výzkumu a od prvního dubna zřídila Centrum transferu technologií.

Tato centra začala vznikat jako univerzitní útvary a jejich hlavními cíli a úkoly je zajistit efektivní nakládání s duševním vlastnictvím univerzit, podporovat a optimalizovat spolupráci výzkumných univerzitních pracovišť s komerční sférou a vytvořit inovativní prostředí v rámci univerzity a regionu. Vzhledem k tomu, že Univerzita Pardubice má značný vědecký potenciál a dlouhodobě s komerční sférou spolupracuje, byl vznik Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice logickým krokem.

V posledních dvou desetiletích bývá stále častěji nastolována otázka, zda cesty výsledků vědy a výzkumu do praxe jsou dostatečně efektivní a zda spolu umějí výzkumná a aplikační sféra dostatečně komunikovat. Centrum transferu technologií zahajující svoji činnost má jedinečnou šanci posílit spojování vědeckovýzkumného potenciálu univerzity s potřebami komerčních subjektů v tržních podmínkách.

Výsledky této spolupráce budou přinášet nejen konkrétní výstupy pro firmy a univerzitu, ale také posilovat postavení univerzity jako vědecko-výzkumné instituce v příslušných oborech a v regionu a zpětně umocňovat výzkumný potenciál univerzity.

Počáteční období, ve kterém tým Centra bude připravovat jeho plnou činnost, probíhá v rámci projektu OP Výzkum a vývoj pro inovace a je financováno ze strukturálních fondů EU, prioritní osy 3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady projektu činí více než 46 mil. korun a probíhat bude v období duben 2012–březen 2015.

Konkrétními výstupy činnosti Centra budou mj. právní servis pro akademické pracovníky a jejich výzkumnou činnost, zakládání spin-off firem, zhodnocení duševního vlastnictví univerzity, rozšiřující se okruh spolupracujících firem z aplikační sféry a předávání zpětné vazby z komerčního prostředí na univerzitu.

0 komentářů: