Pavla Langrová: Výuka v české sekci na Evropské škole Brusel III

středa 26. září 2012 ·

Evropské školy jsou zřizovány především pro děti pracovníků institucí Evropské unie a pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Evropské školy mohou navštěvovat také děti učitelů a administrativních pracovníků školy. Pro všechny tyto děti je vzdělávání na Evropské škole bezplatné. Na Evropských školách mohou být vzdělávány i děti ostatních osob, které však mohou navštěvovat Evropské školy jen v případě volných kapacit. Rodiče těchto žáků pak platí školné v plné výši.

Smyslem Evropských škol je zajistit svým žákům kvalitní výuku v jejich rodném jazyce a v souladu s osnovami jejich rodné země. Česká sekce byla zřízena na Evropské škole v Bruselu a Lucembursku. Evropská škola poskytuje pětileté primární (ekvivalent 1. stupně ZŠ) a sedmileté sekundární vzdělávání (ekvivalent 2. stupně ZŠ) a úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou). Děti, které ještě nedosáhly školního věku, mohou od 4 let navštěvovat mateřskou školu.

Evropská škola zahrnuje několik oddělených jazykových sekcí, ve kterých jsou žáci vyučováni ve svém mateřském jazyce. Pokud není ve školách pro některé děti vytvořena jazyková sekce, je těmto žákům zajišťováno vyučování mateřského jazyka. V Evropské škole Brusel III jsou zřízeny tyto jazykové sekce: francouzská, německá, řecká, španělská, holandská, anglická a česká.


Česká sekce na Evropské škole Brusel III

V Bruselu je na Evropské škole zastoupena česká sekce s 1.–5. třídou. V současné době má česká sekce 72 žáků. Nejmenší počet žáků je 7 v 5. ročníku a nejvíce 21 ve 3. ročníku. Výuku zaštituje 5 vyučujících a asistentka v 1. ročníku. Ve škole je zajištěna odborná logopedická péče a reedukace. Vyučování začíná každý den v 8:30 a končí v 15:20, kromě středy, kdy je krátký den a vyučování končí v poledne. 1. a 2. ročník má krátké vyučování i v pátek. Žákům je nabídnuto velké množství volitelných zájmových kroužků. Výuka probíhá podle osnov Evropské školy, pouze český jazyk je vyučován podle upraveného RVP.

Výuka cizího jazyka probíhá s rodilým mluvčím a ve skupinách vytvořených z žáků i z jiných jazykových sekcí. Tím je komunikace na hodině opravdu odkázána pouze na vlastní výuku a žáci jsou nuceni už od začátku jazyk aktivně používat v praxi.

Kromě cizího jazyka je na Evropské škole také zavedena povinná výuka etické výuky. V České republice byla etická výchova mezi doplňující vzdělávací obory začleněna až v roce 2010 (1). Do té doby byla prakticky zahrnuta v průřezových tématech, které reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Cílem etické výchovy ve školách je akcentovat u žáků zejména smysl pro spravedlnost, dovednost reflexe a sebereflexe, dodržovat závazky a rozvíjet smysl pro povinnost a odpovědnost a to v kontextu Listiny základních práv a svobod.


Program výuky předmětu nekonfesní etiky pro primární cyklus Evropských škol

V září 2002 vstoupil v platnost program výuky nekonfesní etiky (NE) pro primární cyklus Evropských škol, který byl schválen Správní radou v květnu 2002 v Nice. Jedná se o projekt na evropské úrovni, který představuje učební plán nekonfesní etiky na Evropských školách.

Učební plán vznikl na základě rozhodnutí Rady inspektorů revidovat učební plán NE z roku 1978 a dát ho do souvislosti s programem výuky pro sekundární cyklus z roku 1998. Etická výchova nevychází z žádného náboženství. To ale neznamená, že náboženská témata či informace o náboženství nemohou být tématem tohoto předmětu. Témata a způsob výuky záleží především na učiteli, který při výuce tohoto předmětu nefiguruje jako tutor, ale stává se partnerem žáků, bere na sebe roli vedoucího skupiny, který iniciuje diskuzi a reflexi, aby si každý z žáků mohl vytvořit svůj osobní přístup k životu.

Cílem NE je naučit žáka vyjádřit svůj názor a také umět naslouchat názorům druhých. Vede k objevování pozitivních hodnot vztahujících se k chování, k činům a myšlenkám jedince. Umožňuje žákovi zapojit se do humanitárních a ekologických akcí, vytvářet si uvědomění o sounáležitosti se společenstvím, ve kterém žije. Získává povědomí o svém místě a úloze v rodině, skupině a ve společnosti. Žák získává povědomí o svátcích a tradicích, díky kterým poznává i jiné společenské kultury.

Výuka NE vychází z potřeb, které pozitivně ovlivňují rozvoj osobnosti. Těmi potřebami jsou:
– přání BÝT
– přání MÍT
– přání DĚLAT
– přání ŘÍKAT


Výuka Etické výchovy na Evropské škole Brusel III

Z důvodu, že v ČR se etická výuka nevyučuje jako předmět, se zaměřím v tomto článku blíže právě na výuku etiky na 1. stupni v české sekci.

Na Evropské škole Brusel III se etická výchova vyučuje ve všech sekcích v primárním i sekundárním cyklu. Předmět etická výchova je na Evropské škole povinný. Žáci si mohou zvolit výuku etické výchovy nebo náboženství. V ostatních jazykových sekcích je stav žáků zapsaných na náboženství a etiku téměř vyrovnaný, v české sekci je ale většina žáků zapsána na výuku etické výchovy.

Etická výchova má pro 1. a 2. třídu časovou dotaci 1 vyučovací hodina týdně, pro 3.–5. třídu 2 vyučovací hodiny týdně. Předmět nekonfesní etika se nevyučuje v rámci třídy. Na tyto hodiny se vytváří skupiny tvořené z různých tříd 1. stupně (v současnosti 1. a 2. třída, 3. a 4. třída; 5. třída samostatně – záleží na počtu zájemců z daných tříd). Tím se zamezí tomu, aby se na hodině etické výchovy neprojednávaly primárně problémy třídy, zároveň se také vytváří uvědomění o postavení ve společnosti, ve které se žák nachází. Pro učitele to znamená připravit témata a činnosti, které budou vhodné pro žáky s věkovým rozdílem.

V rámci školního kurikula jsou stanovena témata a očekávané výstupy (18 témat pro každý ročník). Záleží ale pouze na vyučujícím, jaké téma vybere, musí jich však vybrat nejméně 12, a ta pak rozpracuje podle svého uvážení. Vyučující sám určuje, jakým způsobem bude vzdělávacích cílů dosahovat. Učitelé by se v rámci přípravy na výuku měli pokusit:
– začínat od konkrétních situací
– izolovat problémovou situaci, která je předmětem příslušné sekvence
– otevírat prostor k diskuzi
– rozvíjet chápání hodnot
– vyhledávat další obdobné situace, představovat si různé scénáře
– poskytovat příležitost pro uvádění takto získaných principů do praxe.

Učitel tedy nejprve volí vhodný způsob, jak vtáhnout žáky do problematiky, čím je motivovat k diskuzi, činnosti. Poté proběhne vlastní prezentace problematiky (film, představení, pohádka, bajka, atd.), po níž následuje diskuze a činnost ve skupinkách. Každá skupina pak prezentuje své pochopení problematiky. Žáci se učí vyjadřovat svoje názory před skupinou svých spolužáků a zároveň se učí i naslouchat názorům druhých.

Všichni učitelé se shodli, že velmi záleží na motivování žáků (od konkrétních případů, kdy děti situaci propojují s vlastními prožitky) – od toho se pak odvíjí celková práce skupinek a atmosféra v hodině etické výchovy. K přípravě na etickou výchovu vychází především ze svých nápadů, někteří vyučující čerpají nápady z učebnic Etické výchovy 4 a 5 od nakladatelství Alter. Pro 5. třídu lze vycházet z učebnice Etika pro 5. a 6. ročník ZŠ od nakladatelství Mutabene, ale i z materiálů od nakladatelství Člověk v tísni: Průřezová témata prostřednictvím dokumentárních filmů/ZŠ, ke kterému patří dvě DVD s krátkými filmy, zabývající se aktuálními problémy světa, např. čečenská otázka, šikana, nevyléčitelné nemoci, apod. Tyto krátké filmy jsou určeny především žákům 2. stupně, a tak musí učitelé zvažovat jejich využití s ohledem na složení skupiny a charakteru dětí. Učitelé by přivítali další zdroje literatury k čerpání materiálů pro výuku.


Závěr

Evropská škola se kromě zajištění kvalitní výuky snaží také o vytvoření pozitivního uvědomění o ostatních zemích a jejich kulturách. Na škole jsou proto pořádány nejrůznější společné projekty a programy. Žáci si navzájem představují své tradice a zvyky, seznamují své spolužáky s národními zpěvy a tanci, ale i s projekty etiky na tzv. Assemble školy/ročníků. Den co den se tak učí se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a ocenění práce druhých.


Literatura

Piťha, Petr: Výchova, naděje společnosti, Praha: Studio Gabreta
Program výuky předmětu nekonfesní etika pro primární cyklus Evropských škol [online]. [cit. 2012-2-20]. Dostupný ZDE.


Mgr. Pavla Langrová, p.langrova@gmail.com


______________

(1) Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 12586/2009-22

0 komentářů: