Jak naučit studenty správně prezentovat a argumentovat?

úterý 30. října 2012 ·

Asi všichni jsme někdy v životě zažili nepříjemný pocit a mrazení v žaludku před tím, než jsme měli někde veřejně vystoupit, ať už se jednalo o školní nebo pracovní prostředí. Tato tréma a nervozita z komunikace je přirozená, ale dá se zmírnit nebo úplně odstranit, pokud víme, jak na to. Takové základní dovednosti, jako umění prezentace, ale také bezchybný písemný projev, by měl zvládnout každý student po absolvování střední školy. Praxe však ukazuje, že mnoho studentů má právě v této oblasti vzdělání potíže.

Nezřídka se stává, že teprve na půdě vysoké školy nebo v zaměstnání lidé zjistí, jak důležité je umět dobře vystupovat, přesvědčivě podat své argumenty a názory, nebo si dovést dobře časově rozvrhnout zadané úkoly. Bohužel tyto základní dovednosti bývají na středních školách podceňovány, což mívá za následek, že tyto dnes nepostradatelné kompetence se lidé učí „v běžném provozu“ univerzit nebo zaměstnání.

Pokud si tedy studenti osvojí různé kompetence jako komunikace, rozhodování, zvládání zátěže, plánování práce nebo orientace v informacích, zcela jistě jim to ulehčí start do běžného života a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Pokud si nyní kladete otázku, jakým způsobem tyto dovednosti studentům vštípit, může vám být inspirací projekt Otevřená mysl. Tým pracující v tomto projektu vyvinul v minulých dvou letech balíček šesti kurzů, určených pro 1. až 4. ročníky čtyřletých gymnázií, které se zaměřují na zdokonalování výše zmíněných klíčových dovedností. V druhém roce realizace projektu byly na třech pražských gymnáziích kurzy vyučovány. Konkrétně se jednalo o předměty s názvem Komunikační a prezentační dovednosti, Manažerské a podnikatelské dovednosti, Týmové dovednosti a kooperace a Umění argumentace a práce s informacemi. Dále byl také vytvořen předmět Průvodce světem práce, ve kterém se studenti seznámili mimo jiné s aktuální nabídkou vysokých škol, nebo se učili jak správně sestavit životopis, či jak se připravit na přijímací pohovor. V rámci projektu se žáci setkali také s environmentální výchovou, a to v podobě kurzu Trvale udržitelný rozvoj.

Veškeré materiály projektu Otevřená mysl, včetně podrobných osnov předmětů, pracovních listů a metodik, jsou zájemcům volně k dispozici na webových stránkách www.otevrenamysl.eu.

„Ze zpětných hodnotících zpráv od studentů víme, že největší úspěch si získal předmět Komunikační a prezentační dovednosti, studenti u něj mimo jiné velmi oceňovali jeho praktickou využitelnost v budoucnosti. Velmi pozitivně také hodnotili připravenost vyučujícího, co se týče zpracovaných materiálů a prezentací jako pomůcek k výuce,“ komentuje úspěch projektu člen týmu Otevřená mysl a garant vývoje Matouš Brejcha.


________________

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA)
 
Realizátorem projektu Otevřená mysl bylo Gymnázium Sázavská s. r. o., www.sazavska.cz. Projekt byl realizován od 1. 10. 2010 do 30. 6. 2012, podpořeno bylo přes 300 studentů interní a externí výuky.

0 komentářů: