Michaela Prášilová: Zajímavá publikace z oblasti školského managementu

pátek 19. října 2012 ·

Pro zájemce o školský management a práci vedoucích pracovníků škol by mohla být přínosným „čtením“ publikace známé slovenské autorky Márie Pisoňové. Mohou porovnat situaci na Slovensku a u nás.

Pod názvem Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie (Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2011. 106 s., ISBN978-80-8078-402-7) pojednává o stávající realitě řízení školských institucí na Slovensku. Autorka vychází ze skutečnosti, že výčet požadavků kladených v současnosti na tamější vedoucí pracovníky škol je velmi různorodý a rozsáhlý, výkon vedoucí funkce pak v čase čím dál náročnější.

Text publikace je strukturován do čtyř hlavních kapitol. Čtenář přechází od teoretických východisek řízení škol a školských zařízení ke krátkému historickému exkurzu, a poté do současnosti řízení vzdělávacích institucí na Slovensku. Následuje stručný vstup ohledně několika vybraných zahraničních konceptů kompetentnosti vedoucího pracovníka školy. S oporou o příslušnou legislativu je popsáno ukotvení pozice, příslušející pravomoci a odpovědnosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení na Slovensku, a to včetně požadavků kladených na jejich kontinuální vzdělávání.

Sledovaná problematika je završena pojednáním o specifické podobě manažerských funkcí vykonávaných ve školské řídící praxi na Slovensku. K tématu kompetentnosti vedoucích pracovníků slovenských škol a školských zařízení je přistupováno z různých hledisek. Patří k nim: teorie obecného managementu, teorie školského managementu jako hraniční pedagogická disciplína, historické poznatky o řízení slovenských vzdělávacích institucí, domácí i zahraniční pojetí žádoucí profesionální vybavenosti vedoucích pracovníků škol (a školských zařízení). Autorka čerpá z řady odborných titulů i zdrojů, jejich výčet je uveden v závěru knihy.

Publikace je sice psána odborným jazykem, ale poněvadž jsou veškeré pojmy průběžně objasňovány a doplněny grafickými schématy, je schůdný všem kategoriím českých čtenářů. Svým pojetím může oslovovat teoretiky školského managementu, vedoucí školské pracovníky působící na různých řídících úrovních, řadové pedagogické pracovníky i studenty doktorských studijních programů. V kontextu „čerstvého“ prohlášení stávajícího českého ministra školství o potřebě věnovat zvýšenou pozornost školské problematice, a to především profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, by mohla být publikace užitečná i voleným politikům na různých úrovních, pracovníkům školské administrativy, činovníkům odborových orgánů i všem zaangažovaným občanům.

0 komentářů: