Jana Klimešová: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež

pátek 14. prosince 2012 ·

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež – speciální fond Pedagogické knihovny J. A. Komenského – je nedílnou součástí PK JAK již od roku 1946, dnes představuje největší sbírku literatury pro děti a mládež v České republice.

Knihovna byla založena r. 1919 jako Knihovna českých spisů pro mládež, jejíž vznik iniciovali zakládající členové Společnosti přátel literatury pro mládež v čele s Václavem Františkem Sukem, středoškolským profesorem češtiny a francouzštiny na pražském gymnáziu v Křemencově ulici. Profesor Suk vymezil hned na počátku hlavní zásady budování knihovny a cíle její činnosti:
1. knihovna má sloužit odborné veřejnosti, nikoli k „zábavnému čtení“,
2. zařazovat se mají všechny knihy pro mládež vydané v češtině a slovenštině.

Základ Knihovny spisů pro mládež tvořilo několik stovek knih pro mládež, které byly vyčleněny z knihovny Pedagogického muzea Komenského. Jednalo se především o knihy vydané do roku 1914. Výnos ministerstva školství z roku 1921 stanovil, aby duplikáty knih vyřazovaných ze školních knihoven byly povinně nabízeny Knihovně spisů pro mládež, novinky získávala knihovna především jako dary od nakladatelů. Roku 1924 měla knihovna již 16 000 svazků a sídlila na Vinohradech u Riegrových sadů ve vile Saračinka.

Roku 1929 se knihovna s tehdy již více než 20 000 svazky přestěhovala do budovy nově vybudované Městské knihovny na Mariánském náměstí. V roce 1935, po předčasném úmrtí profesora Suka (+ 1934 v padesáti letech) byla knihovna přejmenována na Sukovu studijní knihovnu literatury pro mládež. V budově Městské knihovny přečkala válečná léta.

Nedlouho po válce, v roce 1946, byla knihovna rozhodnutím ministerstva školství a kultury včleněna do Státní pedagogické knihovny Komenského (SPKK). Současně s tím v roce 1946 získala Sukova knihovna na krátkou dobu osmi let právo tzv. oborového povinného výtisku. V roce 1974 se stala SPKK součástí Ústavu školských informací (ÚŠI), v té době měla Sukova knihovna necelých 40 000 svazků. Zpočátku došlo k omezení činnosti Sukovy knihovny, dokonce byla přejmenována na speciální fond literatury pro mládež a organizačně včleněna do oddělení doplňování a zpracování fondu. Po listopadu 1989 byla činnost knihovny obnovena v plném rozsahu a vrátil se jí také původní název.


Sukova knihovna dnes

Dnes má Sukova knihovna zhruba 60 000 svazků, které tvoří knihy pro mládež vydané na našem území od konce 18. století po současnost. Svou relativní úplností a dostupností služeb patří k nejvýznamnějším specializovaným knihovním sbírkám v republice. Knihovní fond je průběžně doplňován, značnou část akvizice představují dary od českých nakladatelství. Knihovnu využívají především studenti, redaktoři, literární badatelé a tvůrci knih pro děti a mládež. Knihy jsou půjčovány výhradně prezenčně.

Téměř celý fond Sukovy knihovny je přístupný prostřednictvím on-line katalogu, díky tomu knihovna může poskytovat knihovnicko-bibliografické služby i vzdáleným uživatelům.

Pravidelně je na webu vystavována měsíční výběrová bibliografie novinek. Tato služba je určena především učitelům českého jazyka na základních školách, kterým může sloužit jako vodítko při doporučování mimoškolní četby i při vlastním vzdělávání v oboru literatury pro děti a mládež.

Sukova knihovna je kolektivním členem Společnosti přátel literatury pro mládež, České sekce IBBY (Intenational Board of Book for Young People). S Českou sekcí IBBY a Obcí spisovatelů spolupracuje na organizaci soutěže Zlatá stuha, která každoročně oceňuje nové dětské knihy. Významná je také spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), především s Klubem dětských knihoven a Klubem školních knihoven. Od r. 1993 pořádá knihovna každoročně akci „SUK – Čteme všichni“. Jde o celorepublikovou anketu, v níž děti, učitelé a knihovníci hodnotí knižní produkci uplynulého roku a hlasují pro nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v příslušném roce.


Novinky za říjen

Knihy
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Výběrová rešerše na téma Lesní školky

0 komentářů: