Jan Voda: Manažerské rozhodování při řízení kvality školy

pondělí 17. prosince 2012 ·

Studie bilancuje reálné výsledky rozhodovacích procesů ve fázi zakládání školy a tvorby školního kurikula. Jedná se o soukromou bilingvní základní školu s prvním stupněm. Východisko kvality této školy je spatřováno v kvalitě rozhodovacích procesů. V rozpětí čtyř let sleduje, jak v cyklickém procesu analýza-návrh-evaluace-nový návrh dochází k posunům a přehodnocování původních rozhodnutí. Na základě získané procesní zkušenosti nabízí interpretace, které mohou zpětně přispět k rozšíření poznání rozhodovacích procesů managementu škol.


Zdroj: Pedagogická orientace 3/2012, str. 428–451


Autor v závěru uvádí: „V textu jsme se pokusili doložit, že pedagogické projektování na úrovni koncepce školy vychází z manažerských rozhodovacích procesů. Tyto procesy jsou jádrem pedagogické tvorby školy a jejich racionalita je ústředním momentem kvality školy. Výsledný produkt rozhodování má své explicitní vyjádření v klíčových pasážích školního vzdělávacího programu (zejména v kapitolách o filozofii školy a výchovně-vzdělávacích strategiích).

V praxi konkrétní soukromé prvostupňové školy jsme konsekvence těchto rozhodovacích procesů čtyři roky sledovali a podali jejich strukturovaný výčet. Současně jsme pozorovali, jak ve třech identifikovaných etapách došlo k jejich několikanásobné revizi v cyklickém procesu analýza-návrh-evaluace-nový návrh. Výzkumná reflexe těchto rozhodnutí se odehrávala jako kritické analyzování souvislostí, příčin a následků snahy implementovat teoreticky elaborované znaky kvalitní, dobré školy v praxi, přičemž tyto snahy byly prosazovány skrze subjekt rozhodování – ředitele školy s vědomím rizika všech bariér subjektivity v racionálním rozhodování.

Na základě zjištění, která vyplynula z kauzální analýzy čtyř klíčových rozhodnutí v procesu tvorby školy, můžeme konstatovat, že těžiště rozhodovacích procesů (procesů designování) spočívá v oblasti cílevědomého vytyčování budoucích stavů školy a cest k dosažení jejích žádoucích kvalit. Tyto aktivity ovšem představují jen jednu stranu mince. Druhou stranu lze spatřovat v procesech implementace těchto rozhodnutí ve smyslu řízení činností a zdrojů v daných podmínkách školy. Proměnlivost těchto podmínek vyžaduje neustálý proces funkčních změn iniciovaných v cyklickém rozhodování, které reaguje na nové informace a vynořující se alternativy. To poskytuje přesnější podklady a otevírá prostor pro další nová rozhodnutí.“

Celý text studie najdete ZDE.

0 komentářů: