Pozvánka na kurz pro koordinátory inkluze

pátek 8. února 2013 ·

Ptáte se, kdo je koordinátor inkluze? Proč je koordinátor inkluze na škole důležitý a v čem může škole pomoci? Koordinátor inkluze je často členem manažerského týmu, který koordinuje individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Společně s pedagogy stanovuje pro jednotlivé žáky objektivní a měřitelné cíle, které jim pak umožní plně rozvinout svůj potenciál. Radí kolegům a rodičům jak na základě potřeb jednotlivých žáků upravit učivo a/nebo ovlivnit chování. Přináší osvědčené postupy, vytváří zdroje, podporuje a učí ostatní kolegy.

V českých školách je různorodost faktem. Do škol se dostávají děti, které nemají češtinu jako rodný jazyk, děti s postižením nebo děti ze sociálně slabých rodin. Potřebují „něco trochu jinak“, než ostatní spolužáci – upravit učivo, motivovat, více času a individuální přístup, další pomůcky, podporu asistenta. S některými žáky si učitelé nevědí rady, potřebují někoho z kolegů, s kým mohou problém konzultovat dříve než s odborníkem.

Koordinátor inkluze je člověk z vašich řad, není to externista! Může jím být jakýkoli pedagogický pracovník školy, který se o problematiku vzdělávání dětí se speciálními potřebami na své škole zajímá nebo by se jí chtěl zabývat – učitel prvního stupně, speciální pedagog, výchovný poradce, zástupce ředitele, školní psycholog.

Hlavním smyslem tohoto intenzivního dlouhodobého kurzu je přinést podporu běžným základním školám prostřednictvím vyškolení konkrétního člena pedagogického sboru.

Rozsah kurzu: březen – prosinec 2013, celkem 160 hodin v 10 blocích po 16 hodinách (10×2 dny / měsíc), termíny prvních čtyř setkání jsou: 21. – 22. 3., 25. – 26. 4., 30. – 31. 5. 20. – 21. 6. 2013, ostatní termíny budou oznámeny v červnu.

Místo konání: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cena kurzu: kurz je zdarma

Počet účastníků: max. 20

Kurz bude akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP


Čím kurz absolventa obohatí?
– Bude se umět orientovat se v tématu inkluzívního vzdělávání, proto bude hned první blok zaměřen na jeho legislativní ukotvení, pochopení smyslu a významu pro současnou i budoucí školu
– Bude seznámen s přístupy zaměřenými na člověka, s nástroji plánování a jejich využití ve školách, bude mít vše vyzkoušené v kurzu i prakticky ve své škole
– Bude si umět poradit s úpravou učiva, bude znát různé typy pomůcek, metodických listů, seznámí se s efektivními formami výuky, které jsou osvědčené při práci se třídou s žákem/ky se speciálními vzdělávacími potřebami
– Bude vybaven metodami pro vedení porad, bude umět použít nástroje a techniky pro řešení problematických situací, bude si umět vybrat tým spolupracovníků
– Získá přehled o pozici koordinátora inkluze, jeho roli ve škole, bude mít možnost vyslechnout si zahraniční zkušenosti
– Bude vědět, jak sestavit individuální vzdělávací plán, který bude sloužit jako pomůcka, nikoli jako formální zátěž, bude vědět, jaké a odkud použít zdroje
– Bude seznámen s problematikou práce s kolektivem dětí, bude vědět, jak podpořit sociální začlenění a jak vytvořit příznivé klima ve třídě
– Bude seznámen s různými metodami hodnocení účinnosti využívaných metod a nástrojů, efektivního využití času

Nečekejte nudné přednášky a formální zkoušky, spíše skupinovou spolupráci, diskusi, vzájemné obohacení, vytvoření vlastních portfolií. Nedílnou součástí kurzu bude důraz na oblast komunikace a jednotlivých jejích forem, nácvik efektivní komunikace a prezentace vlastní práce pro kolegy i pro okolí školy (úřady, rodiče, sponzoři atd.)

Kurz je vzhledem k časové i obsahové náročnosti vhodný především pro stálé zaměstnance škol a dále pro ty, kteří mají motivaci a zájem pomoci své škole v oblasti vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Podmínkou účasti je souhlas řediteleškoly s absolvováním kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba:
– 85% účast na kurzu
– vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory, příprava závěrečné prezentace vlastního projektu a zpracování portfolia

Přihlásit na kurz se můžete elektronickou přihláškou, kterou naleznete ZDE, do konce února 2013.

S případnými dotazy se obracejte na Kateřinu Mudříkovou na adresu: katerina.mudrikova@rytmus.org, tel.: 737 248 459

Aktuální informace o nabídce dalšího vzdělávání naleznete na www.rytmus.org nebo na www.inkluze.cz.

Realizaci projektu umožnila finanční podpora nadace Open Society Foundations.

0 komentářů: