Jana Klimešová: Víte, co je Zlatá stuha?

pátek 8. března 2013 ·

Zlatá stuha je celostátní soutěž v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež, jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a zvýšit kulturní i společenskou prestiž tvorby, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež.

Vyhlašovateli soutěže jsou společně Česká sekce IBBY, Památník národního písemnictví, Klub ilustrátorů dětské knihy a Obec překladatelů. Poprvé se soutěž konala v roce 1992.

Zlatá stuha se člení na tři samostatné části zaměřené na oblast původní české tvorby pro děti a mládež, na oblast překladovou a výtvarnou. Knihy mohou do soutěže přihlásit nakladatelé, spisovatelé i ilustrátoři. Přihlašovatelé mohou posílat díla k ocenění po celý rok, ale nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku, na adresu: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež (Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, Praha 1). Přihlášené knihy zůstávají po skončení soutěže ve fondu Sukovy knihovny, kde jsou prezenčně k dispozici odborné veřejnosti, studentům a dalším zájemcům.

Knihy hodnotí tři na sobě nezávislé poroty, a to pro původní českou tvorbu, pro překlad a pro tvorbu ilustrační a grafickou. Členové výtvarné poroty jsou jmenováni Klubem ilustrátorů dětské knihy a výborem České IBBY, členové literárních porot Památníkem národního písemnictví, Českou sekcí IBBY a Obcí překladatelů.

Hodnocení probíhá dvoukolově, v prvním kole nominují poroty maximálně 4 díla v každé kategorii, ve druhém kole rozhodnou poroty na základě nominací o udělení cen Zlatá stuha v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii může být udělena jen jediná Zlatá stuha. Poroty mají právo rozhodnout, že v některé kategorii Zlatá stuha udělena nebude.

Ceny jsou udíleny v kategoriích:

1. Kategorie slovesné tvoří původní novinky v těchto oblastech literatury pro děti a mládež:
a) beletrie pro děti
b) beletrie pro mládež
c) literatura faktu děti a mládež
d) teorie a kritika literatury pro děti a mládež

2. Kategorie hodnotný překlad zvláště významných děl pro děti a mládež:
a) beletrie pro děti a mládež
b) literatura faktu pro děti a mládež

3. Kategorie výtvarné tvoří česká ilustrace či grafická úprava pro 1. vydání knihy v českém jazyce, a to v oblastech:
a) knihy pro mladší děti
b) knihy pro starší děti a mládež
c) literatura faktu pro děti a mládež
d) výtvarný počin roku

4. Zvláštní kategorií může být ocenění dlouhodobé, resp. celoživotní tvůrčí práce v oblasti slovesné či výtvarné, ocenění nakladatele za ediční počin včetně edičních řad.

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá obvykle na přelomu května a června v Památníku národního písemnictví v Praze. Výsledky jednotlivých ročníků soutěže nejdete na stránkách České sekce IBBY.


Novinky za leden 2013

Knihy (hlavní fond)
Pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

0 komentářů: