Břetislav Voženílek: Historie a současnost konkursního řízení ve školství

úterý 11. března 2014 ·

Autor příspěvku se rozhodl poskytnout čtenářům základní informace o historickém vývoji konkursního řízení v podmínkách školství po roce 1920 do roku 2005 a následně další poznatky o konkursním řízení do roku 2013. Současně se autor pokusil o popis práv a povinností, které mají ředitelé škol, školských zařízení možnost uplatnit při výkonu své profese.


1. Historie a současnost konkursního řízení v podmínkách školství po roce 1920 až do roku 2013

Příspěvek byl zpracován v souladu s tématem kvalifikační práce „Analýza základních právních předpisů z oblasti veřejné správy, které mohou využít účastníci (kandidáti) konkursního řízení na pracovní místo ředitele předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání“ (1).

Z metodologického hlediska je příspěvek rozdělen do následujících částí:


1.1 Historie výběru uchazečů na místo ředitelů veřejných obecných škol a středních škol v předmnichovské republice (2)

V období předmnichovské republiky byly ve školství konkursy obvyklé. Pokud se uvolnilo místo na veřejné obecné škole, vypisovala místní školská rada konkurs. Při konkursu bylo dbáno, aby na každé škole byla polovina míst obsazena učiteli a polovina učitelkami. V případě ředitelů náležela na chlapeckých školách vždy přednost mužům, na školách dívčích ženám.

Mezi hlediska výběru patřila:
a) kvalifikace uchazeče, uchazečky,
b) služební stáří,
c) činnost veřejná,
d) rodinné poměry.

Konkursy na volná systemizovaná místa ředitelů středních škol obsahovaly náročné požadavky a konkursy měly i složitější mechanizmus. Na místo ředitele sestavoval pořadí, tzv. terno, přímo zemský školní inspektor, jmenování provedl podle návrhu ministerstva a usnesení vlády prezident republiky. Ministr školství poté určil jmenovanému řediteli služební místo. Jmenovací dekret vydával zemský školní inspektor. Propůjčení místa ředitele se považovalo za povýšení.


1.2 Obsazování uvolněných míst ředitelů základních, středních škol, školských zařízení v letech 1948 až 1989

Od konkursů na volná místa ředitelů se postupně přecházelo na jmenování do funkcí ředitelů základních, středních škol, školských zařízení. Hlediska výběru byla následující:
a) pedagogická způsobilost,
b) určitý počet pedagogické praxe,
c) morální bezúhonnost,
d) zařazení kandidáta do nomenklatury stranického orgánu,
e) absolvování funkčního studia pro vedoucí pracovníky ve školství.

Z historického pohledu lze konstatovat, že i mezi jmenovanými řediteli škol a školských zařízení byli pedagogičtí pracovníci na vysoké odborné úrovni, že ne každý ředitel školy nebo školského zařízení byl ochoten správně plnit pokyny školských orgánů, a proto musel funkci ředitele uvolnit pro loajálního pedagogického pracovníka (3).


1.3 Konkursní řízení v roce 1990

V roce 1990 probíhaly na všech základních, středních školách a školských zařízeních konkursy, které byly poznamenány společenskými změnami v listopadu roku 1989. Na místa ředitelů, po konkursním řízení, byla jmenována řada pedagogů, kteří využili nedokonalou školskou legislativu k cestě za osobní kariérou. Neznalost základních aspektů řídící práce způsobila v některých základních, středních a školských zařízeních dílčí nedostatky v řízení výchovně vzdělávacího procesu.

Konkursní řízení bylo v roce 1990 poznamenáno také vyřizováním osobních vztahů, zejména na venkovských školách. V Praze se konala dvě kola konkursů. V prvním kole musel kandidát na místo ředitele školy, školského zařízení splnit psychologické testy, ve druhém kole se musel přizpůsobit požadavkům členů konkursní komise. Účast na uvedených konkursech byla pro řadu pedagogických pracovníků velmi stresující.


1.4 Konkursní řízení od roku 1991 do roku 1995

Obsazování funkcí ředitelek mateřských škol, ředitelů základních škol, ředitelů středních škol bylo středem pozornosti pedagogických pracovníků a občanů, stejně jako tomu bylo v případě vedoucích funkcí mimo rezort školství.

Při obsazování výše uvedených funkcí ve školství se vycházelo zejména z výsledků konkursního řízení, které na základě zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů upravovala vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství.

Tato vyhláška upravovala zejména:
a) postup při sestavování konkursních komisí,
b) pravidla činnosti komisí při konkursním řízení,
c) pravidla průběhu konkursu,
d) pravidla úhrady konkursního řízení.

V průběhu let se ukázalo, že ani tato vyhláška nesplňovala požadavky na zabezpečení řádného průběhu konkursního řízení a vůbec nestanovovala kvalifikační předpoklady členů konkursní komise pro výkon funkce (4).


1.5 Konkursní řízení od roku 1996 do roku 2000

Po přijetí novel zákonů č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů (č. 258/ 1996 Sb., úplné znění) a zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů byla vydána vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 251/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství (5).

Z hlediska obsahového zaměření diplomové práce je tato část věnována analýze nejdůležitějších zásad obsahového zaměření výše uvedené vyhlášky.

Konkursní komisi sestavuje a její členy včetně předsedy jmenuje ten, kdo je oprávněn jmenovat osoby do funkce, na niž se konkurs vyhlašuje. Vyhlašovatel nejpozději 30 dní před konáním konkursu vhodným způsobem veřejně oznámí:

a) název funkce a školy nebo školského zařízení anebo předškolního zařízení, kde má být funkce vykonávána,
b) kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními předpisy,
c) název a adresu vyhlašovatele, kterému se podávají přihlášky,
d) náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

Za členy komise jsou jmenováni v případech konkursů na funkci ředitele školy zřizované školským úřadem a na funkci ředitele základní školy zřizované obcí:

a) pokud není zřízena rada školy
– jeden zástupce školského úřadu,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,
– jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,
– jeden zástupce obce,

b) pokud je zřízena rada školy:
– jeden zástupce školského úřadu,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,
– jeden zástupce obce,
– jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen “zákonný zástupce”) a zletilých žáků,
– jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.

Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy a ředitele školského výchovného zařízení zřizovaného ministerstvem:

a) pokud není zřízena rada školy
– jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,
– jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,
– jeden zástupce obce.

b) pokud je zřízena rada školy
– jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,
– jeden zástupce obce,
– jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců a zletilých žáků,
– jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.

Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy zřizované obcí se souhlasem ministerstva:

a) pokud není zřízena rada školy:
– dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,
– jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy.

b) pokud je zřízena rada školy:
– dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,
– jeden školní inspektor České školní inspekce,
– jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,
– jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců a zletilých žáků,
– jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.

Vyhlašovatel může přizvat k jednání v případě potřeby další odborníky, kteří nejsou členy komise, a ze svých zaměstnanců určí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise.

Komise zahájí svou činnost bez zbytečného odkladu po předložení přihlášek. Posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům, a navrhuje vyhlašovateli vyřazení nevhodných uchazečů. Nejpozději čtrnáct dní před dnem konání konkursu zasílá komise pozvánky ke konkursu, v nichž je uvedeno místo, hodina a datum konání konkursu.

Komise nejpozději sedm dní před konáním konkursu vhodným způsobem seznámí veřejnost s datem a místem konání konkursu, seznamem účastníků konkursu a se jmény členů komise.

V konkursu komise posuzuje vhodnost účastníků pro výkon funkce na základě přihlášek a výsledků řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Komise je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů komise včetně předsedy. Po ukončení řízených rozhovorů si členové komise mohou vyžádat od přizvaných odborníků odborná vyjádření. Poté se komise usnese, že buď žádný účastník není vhodný pro jmenování, anebo stanoví pořadí účastníků.

Každý člen komise hlasuje tak, že samostatně stanoví vlastní pořadí účastníků, kteří vyhověli podmínkám konkursu, přičemž stejné umístění nemůže přidělit více účastníkům a od prvního do posledního nemůže žádné umístění vynechat. Pořadí účastníků předají členové komise předsedovi.

Na základě pořadí, předaných členy komise, stanoví předseda konečné pořadí účastníků tak, že prvním se stává účastník podle písmene a) nebo písmene b):

a) v případě, že rozdíly umístění každého z účastníků v hodnocení jednotlivých členů komise se liší nejvýše o dvě místa, stává se prvním účastník s nejnižším součtem umístění. Při rovnosti součtu umístění více účastníků vypočte předseda nový součet umístění těchto účastníků tak, že každému z nich nezapočítá jedno z jeho nejhorších umístění. Prvním se stává účastník s nejnižším novým součtem umístění.

b) v případě, že rozdíl umístění některého z účastníků v hodnocení jednotlivých členů komise je více než dvě místa, stává se prvním účastník s nejnižším součtem umístění, do něhož se nezapočítává jedno nejhorší umístění každého z účastníků. Při rovnosti součtu umístění více účastníků se stává prvním z nich ten, jehož nezapočítané umístění je nejlepší.

Pokud podmínky pro stanovení konečného pořadí podle písmene a) nebo písmene b) splňuje více účastníků, jsou všichni tito účastníci uvedeni v konečném pořadí na prvním místě podle abecedního pořadí svých příjmení. Pořadí na dalších místech stanoví předseda obdobně.

Po vyhodnocení konkursu oznámí týž den předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům výsledek konkursu, nepřítomným účastníkům oznámí výsledek konkursu písemně. Výsledek konkursu komise účastníkům nezdůvodňuje. Hodnocení účastníků jednotlivými členy komise nesděluje.

O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje: úplné znění vyhlášení konkursu; datum a způsob vyhlášení konkursu; seznam členů komise přítomných při konkursu; seznam účastníků konkursu; pořadí účastníků u jednotlivých členů komise; doklad o celkovém pořadí účastníků nebo vyjádření, že komisí nebyl doporučen žádný účastník.

Předseda předá vyhlašovateli zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu, nejpozději do sedmi dnů po ukončení konkursu. Náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel konkursu; náklady spojené s účastí v konkursu nese každý účastník sám.


1.6 Konkursní řízení v roce 2000 (6)

V roce 2000 došlo k dílčím změnám Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 24/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.

Přizvávání odborníků s hlasem poradním.

V případě slučování škol nebo slučování školských zařízení vyhlašovatel přizve k jednání komise jako odborníky s hlasem poradním zástupce pedagogických pracovníků všech těchto škol nebo školských zařízení, pokud nejsou členy komise. Složení komise lze měnit nejpozději do dne zahájení její činnosti.

Jmenovat komisi bez zástupce z řad pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení lze:
– u základních škol, které nemají všechny ročníky a ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursu,
– u nově vzniklých škol nebo školských zařízení,
– při slučování škol, nebo při slučování školských zařízení.

Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům, zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a psychologickým testům, dále navrhuje vyhlašovateli vyřazení nevhodných uchazečů. Přihlášku došlou po zahájení činnosti komise vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

Komise posuzuje vhodnost uchazeče na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut, zároveň se přihlíží k dosavadním výsledkům uchazeče v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Uchazeči mohou být dále hodnoceni na základě znalostního testu sestaveného konkursní komisí a za přítomnosti psychologa na základě jím zadaných psychologických testů, každý v trvání maximálně 60 minut. Při zadávání psychologických testů uchazečům je přítomen pouze psycholog. Pokud komise zvolí k hodnocení uchazečů psychologické testy a znalostní test, předchází tyto testy řízenému rozhovoru. V případě, že uchazeč v jednom nebo v obou testech neuspěje, oznámí mu komise tuto skutečnost a jeho účast v konkursu je tímto ukončena. Otázky znalostního testu, kritéria a podmínky hodnocení těchto testů stanoví konkursní komise. Psychologické testy vyhodnocuje psycholog. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

V návaznosti na přihlášku, řízený rozhovor, dosavadní výsledky uchazeče v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, případně psychologické testy, znalostní test a vyjádření odborníků se komise usnáší hlasováním, předseda komise do zápisu uvede, zda:
– pro výkon funkce není vhodný žádný účastník,
– pro výkon funkce je vhodný jeden z účastníků,
– pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více účastníků.

Po vyhodnocení konkursu vyhlásí jeho výsledek bez zbytečného odkladu předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům konkursu. Účastníkům nepřítomným při vyhlášení výsledku konkursu oznámí předseda výsledek konkursu písemně.

Výsledkem se rozumí sdělení usnesení komise včetně jmen účastníků v abecedním pořadí, u nichž se komise usnesla, že jsou vhodní pro výkon funkce. Výsledek konkursu komise účastníkům nezdůvodňuje.

O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:
datum a způsob vyhlášení konkursu; jména účastníků v abecedním pořadí, u nichž se komise usnesla, že jsou vhodní pro výkon funkce; otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení, seznam použitých psychologických testů, včetně závěru psychologa v případě, že byly použity; seznam členů komise přítomných při konkursu; seznam účastníků konkursu; úplné znění vyhlášení konkursu; usnesení komise.

V roce 2005 nabyla účinnost nová vyhláška MŠMT č. 54/ 2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, které je věnována pozornost v části 1.2.5


1.7 Konkursní řízení od roku 2005 do roku 2013, dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění (7)

V této části je provedena analýza jednotlivých paragrafů vyhlášky, která nebyla zatím novelizována, proto je právní předpis uváděn v platném znění. Pedagogickému pracovníkovi, uchazeči (kandidátovi), na pracovní pozici ředitele, ředitelky mateřské, základní střední, vyšší odborné školy, školského zařízení se doporučuje důkladně prostudovat znění vyhlášky ještě před podáním přihlášky do vyhlášeného konkursního řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (8):

Sestavování a složení konkursních komisí

§ 1

1) Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen "komise") pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen "právnická osoba vykonávající činnost školy") jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursního řízení (dále jen „konkurs") zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "zřizovatel"), pro kterou se konkurs koná.

2) Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise.

3) Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.

§ 2

1) Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni (9):

a) jeden člen určený zřizovatelem,
b) jeden člen určený obcí podle sídla příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
c) dva členové, kterými jsou odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (10),
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena (11).

2) Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí jmenováni:

a) dva členové určení zřizovatelem,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu (12),
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena.

4) V případě právnické osoby vykonávající pouze činnost školského zařízení, ve které nejsou pedagogičtí pracovníci, zřizovatel jmenuje členem komise jiného zaměstnance této právnické osoby.

5) Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

6) Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo jiného zaměstnance podle odstavce 4 lze:

a) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, která nemá všechny ročníky a ve které se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursu,
b) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursu (13),
c) u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy, nebo
d) při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy.

Náležitosti vyhlášení konkursu a činnost komise

§ 3

Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým oznámí:
a) název funkce a právnické osoby vykonávající činnost školy, kde má být funkce vykonávána (14),
b) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem,
c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,
d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

§ 4

1) Komise zahájí svou činnost bezodkladně po svém jmenování zřizovatelem.
2) Jednání komise je neveřejné.
3) Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise včetně předsedy.
4) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 3 písm. b) a d), a usnese se, zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které budou vykonávat svoji funkci (dále jen "znalostní test"), a dále navrhne zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené v § 3 písm. b) nebo d). Přihlášku podanou po termínu stanoveném podle § 3 písm. d) vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

5) Komise odešle doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu uvedenou uchazečem nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu pozvánku ke konkursu, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu.

§ 5

1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon funkce na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření. Uchazeči mohou být dále hodnoceni na základě znalostního testu trvajícího nejvýše 60 minut. Otázky znalostního testu, kritéria a podmínky hodnocení tohoto testu stanoví komise. S těmito kritérii a podmínkami komise uchazeče seznámí před začátkem testu.

2) Na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, znalostního testu a vyjádření odborníků podle odstavce 1 se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

3) V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon funkce jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi komise.

4) Předseda komise po obdržení pořadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu způsobem uvedeným v odstavci 5 a určí výsledné pořadí uchazečů.

5) Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise. Obdobně se postupuje při určení výsledného pořadí dalších uchazečů.

6) Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

§ 6

1) O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:
a) úplné znění vyhlášení konkursu,
b) datum a způsob vyhlášení konkursu,
c) seznam členů komise přítomných při konkursu,
d) seznam uchazečů,
e) usnesení komise o vhodnosti uchazeče s uvedením, zda:
1) pro výkon funkce není vhodný žádný uchazeč,
2) pro výkon funkce je vhodný jeden z uchazečů, nebo
3) pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více uchazečů,

f) pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 a doklad o výsledném pořadí uchazečů podle § 5 odst. 4, u nichž se komise usnesla na základě § 5 odst. 2, že jsou vhodní pro výkon funkce,
g) otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení v případě, že byl použit.

3) Předseda komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Konkursy vyhlášené před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 8

Zrušuje se vyhláška MŠMT č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství.

§ 9

Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


2. Práva a povinnosti ředitele školy, školského zařízení

Tato část je věnována analýze práv a povinností ředitele školy, školského zařízení, které jsou obsaženy ve veřejném právu, v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů.

Pro čtenáře je text rozdělen do dílčích podčástí: práva a povinnosti ředitele školy, školského zařízení při realizaci školního vzdělávacího programu; práva a povinnosti ředitele vyšší odborné školy při realizaci vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzdělávání; práva a povinnosti ředitele školy, školského zařízení při vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů; práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení ve smyslu § 164, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů; práva a povinnosti ředitel školy a školského zařízení ve smyslu § 165, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů; právní postavení ředitele školy, školského zařízení, konkurs, jmenování, odvolání, ve smyslu § 166, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů; přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve vztahu ke konkursnímu řízení.


2.1 Práva a povinnosti ředitele školy, školského zařízení při realizaci Školního vzdělávacího programu

a) Ředitel školy nebo školského zařízení vydává Školní vzdělávací program.
b) Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení.
c) Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii (15).
d) Poskytování informací podle zákona č. 101/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčeno.


2.2 Práva a povinnosti ředitele vyšší odborné školy při realizaci Vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzdělávání

a) Vzdělávací program akreditovaný podle §§ 104 až 106, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů.
b) Ředitel školy zveřejní vzdělávací program na přístupném místě ve škole.
c) Do vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.
d) Vzdělávací program akreditovaný podle § 104 až 106 je závazný pro hodnocení vyšší odborné školy a výsledků vzdělávání studentů a dále podkladem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162 (16).
e) Poskytování informací podle zákona č. 101/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčeno.


2.3 Práva a povinnosti ředitele školy, školského zařízení při vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

a) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga.
b) V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.
c) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen "zákonný zástupce"), a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.
d) Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "registrující lékař“).
e) Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat.
f) Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy (17).


2.4 Práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení ve smyslu § 164, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
b) pokud zákon nestanoví jinak,
c) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, školského zákona,
d) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
e) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
f) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
g) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
h) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
i) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy:
a) při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.
b) pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (18).


2.5 Práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení ve smyslu § 165, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 školského zákona v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


2.6 Právní postavení ředitele školy, školského zařízení, konkurs, jmenování, odvolání, ve smyslu § 166, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

a) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace nebo vedoucí organizační složky státu nebo její součásti je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu nebo její součást vykonává;
b) ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace nebo vedoucím organizační složky státu nebo její součásti může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem;
c) ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let;
d) v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období;
e) zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada;
f) nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti zřizovatel odvolá z vedoucího pracovního místa v případě
a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním právním předpisem,
b) nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (19),
c) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu, nebo
d) organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele.
Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel v průběhu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem,
b) na návrh Školské rady nebo České školní inspekce.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí (20).


2.7 Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve vztahu ke konkursnímu řízení.

Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.

Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve (21). Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.


PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA
pedagog, konzultant v oblasti školství,
člen Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 12, člen Školské rady ZŠ

Autor příspěvku je ochoten poskytnout čtenářům další informace z kvalifikační práce na e-mailové adrese: vozenilekb.bretislav@centrum.cz_________________

(1) VOŽENÍLEK, B. Kvalifikační práce. Praha: CEMI, 2014
(2) MORKES, F. Učitelské noviny [online]. Říjen 2009. http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.phpvydani=45&rok=05&odkaz=zavislost.htm
(3) Voženílek, B., Chystáte se do konkursu?, Učitelské listy CZ, (1995/96), roč. 3, č. 9, s 16–17.
(4) Tamtéž
(5) Voženílek, B. Chystáte se do konkursu?, Učitelské listy CZ, (1995/96), roč. 3, č. 9, s 16–17.
(6) Vyhláška MŠMT č. 24/2000 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
(7) Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění
(8) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(9) § 8 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(10) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(11) § 167 a 168 školského zákona.
(12) Zákon č. 563/2004 Sb.
(13) § 46 odst. 2 školského zákona
(14) § 8 odst. 1 školského zákona.
(15) § 5, odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
(16) § 6, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
(17) § 16, odst. 9) § 17, odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
(18) § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
(19) Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(20) § 166, odst. 1 až 6) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
(21) Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Článek II. Přechodná ustanovení, bod 5.

0 komentářů: