Ivana Suchá: Práca koordinátora environmentálnej výchovy na základných školách

pátek 7. března 2014 ·

Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy (ďalej aj ENV) je zvýšenie citlivosti na problémy prírody, životného prostredia a uvedomenia si závažnosti problémov celej Zeme. Primárnym cieľom je uplatňovanie ekologického myslenia a konania v každodennom živote.

Činnosti zamerané na rozvoj proenvironmentálnych postojov a spôsobov správania sa na základných školách koordinuje a aktivizuje školský koordinátor environmentálnej výchovy. Jeho práca bezprostredne ovplyvňuje úroveň environmentálnej edukácie a zabezpečuje primerané postavenie environmentálnej výchovy na škole. V súčasnosti pôsobí na každej základnej škole minimálne jeden školský koordinátor ENVֺ…

…Pohľad koordinátorov ENV na vybrané aspekty environmentálnej výchovy na základných školách sme skúmali prostredníctvom elektronického dotazníka.

Prieskum sme realizovali v školskom roku 2011/2012 prostredníctvom elektronického dotazníka (presnejšie e-mailový typ elektronického dotazníka). Tento typ dotazníka je výhodný pre pomerne nízke náklady, možnosť opakovaného pripomenutia, či rozposlania a nenáročnosť v rámci spätného odoslania, spracovania a vyhodnotenia. Dotazník sme rozposlali na 70 platných mailových adries základných škôl východného Slovenska. Pomer vidieckych a mestských škôl bol približne rovnaký (52 % / 48 %).

Dotazník pre školských koordinátorov nájdete ZDE. Návratnosť dotazníka bola po opakovanom rozposlaní 48 %. Dotazníkom sme chceli preskúmať ako vnímajú realizáciu ENV na školách školskí koordinátori, kde vidia nedostatky, medzery. Ako vnímajú ohodnotenie svojej práce a podmienky, ktoré sú im poskytnuté pre realizáciu ENV.

Celý text průzkumu si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: