Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za říjen 2014

sobota 29. listopadu 2014 ·

V říjnové nadílce Pedagogické knihovny J. A. Komenského najdete nové knihy a články nejen z pedagogiky a psychologie, ale i z jiných oborů. Tematická recenze je zaměřena na problematiku studentů s poruchami učení na vysokých školách.


Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za říjen 2014


Knihy (hlavní fond)
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázka:
2. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole : teorie, praxe, výzkum / Jana Kratochvílová – 1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013 – 207 s., [26] s. příl. – cze
ISBN 978-80-210-6527-7 (brož.)
Sign.: II 112255V1
základní škola ; základní školství ; integrace žáka ; školská politika ; pedagogický výzkum ; kurikulum ; legislativa ; hodnocení ; kvalita ; případová studie ; Česko ; primární vzdělávání ; autoevaluace
Anotace:
Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi.

Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše: studenti s poruchami učení na vysokých školách


Ukázky z rešerše českých článků:

1. Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů / [Young children perceive foreign language in a natural way, without any problems] / Petra Plíhalová, Linda Neumayerová ; [Autor interview] Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3–8 : časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 21, č. 7 (2014), s. 8–10.
Rozhovor se dvěma učitelkami angličtiny v mateřské škole a na prvním stupni základní školy v České Lípě. Škola obdržela několik ocenění za výuku angličtiny. Učitelky hovoří a tom, jak staré děti se mají učit cizí jazyk, jak nereálné mohou být představy rodičů, jak vyučují výslovnost, jakou kvalifikaci by měla mít učitelka cizího jazyka, jakou výhodu mají děti na prvním stupni, pokud už se učily cizí jazyk v mateřské škole atd. Úspěšnost dětí z České Lípy v mezinárodních soutěžích.
mateřská škola; první stupeň; výuka; cizí jazyk; angličtina; kvalifikace; předškolní dítě; základní škola

5. Má se v dějepise hodnotit minulost? / [Should the past be assessed in history lessons?] / Kamil Činátl – cze
In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele – ISSN 0035-7766 – Roč. 61, č. 7 (2014), s. 22–24.
Tématem příspěvku je výuka soudobých dějin v hodinách dějepisu a otázka, zda mají žáci při výuce hodnotit minulost. Rámcové vzdělávací programy při popisu cílového zaměření vzdělávací oblasti spojují dějepis s utvářením pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. Autor článku (bývalý učitel dějepisu, dějepisnému vzdělávání se nyní věnuje v Ústavu pro studium totalitních režimů) posuzuje školní praxi, nabízí konkrétní řešení a také inspiraci ze zahraniční didaktiky dějepisu. Připojuje dva praktické příklady do výuky (historie 50. let 20. století) a uvádí zdroje pro výuku.
základní škola; dějepis; výuka; cíl výuky; historické hledisko; dějiny dvacátého století; názor; hodnocení; rámcový vzdělávací program; didaktika; výchovně vzdělávací praxe

6. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků / [Plan of further education of educational workers] / Monika Puškinová – cze
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol – ISSN 1214-8679 – Roč. 11, č. 8 (2014), s. 12–15.
Cílem článku je připomenout povinnosti ředitele školy související s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), které plynou ze zákona, a těch, které zákon přímo nepředepisuje, avšak souvisí s působením ředitele školy jako manažera. Povinnost ředitele vydat plán DVPP, postup před vydáním plánu DVPP a jeho obsah, prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogického pracovníka a zásady poskytování dnů volna na samostudium. V příspěvku jsou uvedeny odkazy na platné právní předpisy.
plánování ve školství; vzdělávání; vyučující personál; ředitel školy; další vzdělávání učitelů; legislativa; školská legislativa; řízení školy; zlepšení; kvalifikace; studium při zaměstnání; povinnost; manažer; pracovní volno; samostudium; komentář

8. Dítě s ADHD ve škole, aneb, Jak na ně / [Child with ADHD at school, or, How to treat them] / Markéta Krčmářová – cze – Obsahuje bibliografické odkazy: 5
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 01, č. 1 (2014), s. 24–25.
Autorka textu je učitelkou, výchovnou poradkyní a matkou dítěte s ADHD. Shrnuje pedagogické postupy a zásady, které používá ve své praxi, a které vycházejí z vlastních zkušeností. Nejprve zdůrazňuje předpoklady pro společnou řeč školy a rodičů. Předkládá ukázku ze svého plánu spolupráce rodiny a školy a postup, jak pracovat s dětmi s ADHD. V závěru se zmiňuje o tom, čeho se vyvarovat při jednání s rodiči a při práci s dětmi s poruchou chování.
škola; učitel; výchovný poradce; výchovný program; vztah rodiče-učitel; porucha chování; hyperaktivita; lehká mozková dysfunkce; nesprávné chování; spolupráce ve výchově; výchovné poradenství; komunikace; ADHD

0 komentářů: