Pavel Löffelmann: Nebojme se světa financí, i když neslyšíme

čtvrtek 4. prosince 2014 ·

Nový interaktivní multimediální výukový program pro výuku finanční gramotnosti na středních školách.

Potřeba zvyšovat finanční gramotnost mladých lidí je obecně známá a akceptovaná. U neslyšících je míra rizika v oblasti financí výrazně vyšší tím, že mnozí z nich mají problémy s přesným porozuměním psanému textu a s abstraktním myšlením. Dalším rizikovým faktorem je chráněné prostředí, ve kterém se většinu svého života v dětství a mládí pohybují (rodina, speciální školství, komunita osob se sluchovým postižením). Z něho vyplývá vyšší míra důvěřivosti, minimální odolnost vůči nástrahám finančního světa. Proto jsou neslyšící často ochotni podniknout ve finanční oblasti kroky pro ně zcela nevýhodné. Potvrzují to i zkušenosti pedagogů Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Proto věnují na této škole finanční gramotnosti svých žáků velkou pozornost. Problémem však byla absence vhodných výukových materiálů.

Běžně dostupné učebnice a příručky pro finanční gramotnost pojímají tento předmět až na některé výjimky převážně exaktně. Odborná terminologie, matematické příklady, grafy atd. Ve výuce žáků se sluchovým postižením jsou ale nejúčinnější metody výuky založené na vlastním prožitku. Ten mohou žáci získat formou aktivního hraní určitých modelových situací (MS) nebo zhlédnutím videa s takovou MS. Pokud MS vychází z reálií žákům známých, dokáží se s touto virtuální realitou ztotožnit, komentovat ji, konfrontovat s vlastními zkušenostmi a názory. Tím dochází k přirozené fixaci základů probírané látky. K nim je pak možno doplnit nutnou teorii, terminologii i numerické příklady.

Proto škola ve spolupráci s ostravskou společností Free Art zabývající se tvorbou speciálních vzdělávacích programů a Slezskou univerzitou v Opavě využila operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k realizaci projektu se zkráceným názvem „Finanční gramotnost pro neslyšící“ v jehož rámci vznikl interaktivní multimediální výukový program „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“. Program je realizován v aplikaci Adobe Flash a je využitelný prostřednictvím software FlashPlayer, který je zdarma ke stažení na internetu a většina běžných uživatelů PC a notebooků ho rutinně využívá.

Výukový program je bilingvální. Informace jsou souběžně sdělovány jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je velmi dobře využitelný v jakékoliv škole. Speciální, stejně jako běžné škole pro intaktní žáky, ve které jsou integrováni žáci se sluchovým postižením nebo jinými komunikačními problémy. V takových kolektivech může být používán k souběžné výuce slyšících i neslyšících žáků. Praktické testy ukázaly, že i v běžných třídách, ve kterých byli pouze intaktní žáci, se program setkal s velice kladným ohlasem.

V zásadě obsahuje všechny tematické okruhy specifikované v dokumentu Standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. Většina teorie je vysvětlena formou dialogů dvou mladých lidí doplněných o modelové situace, do kterých se mladý člověk v oblasti financí dostává. Nechybí tipy pro učitele, kontrolní úkoly a pracovní listy.

Vše přehledně strukturováno do tří úrovní, což učiteli umožňuje zvolit rozsah a odbornou náročnost probírané látky odpovídající potřebám a úrovni konkrétní třídy.

Součástí výukového produktu „Nebojme se světa financí…“ je i metodika, obsahující pokyny jak tuto učební oporu využívat v praxi a záznam vzorové vyučovací hodiny s jejím využitím.

Více informací je na www.financeproneslysici.cz.

Zájemci o tento vzdělávací produkt mají možnost ho získat zdarma na DVD objednávkou na info@free-art.cz.

Případně je možno si ho stáhnout ZDE. Krátkou ukázku programu můžete shlédnout ZDE


Učební opora „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“ volně navazuje na úspěšný výukový program „Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme“, který byl stejným realizačním týmem vytvořen v roce v roce 2012 a společně s dalším nově vytvořeným produktem „Neslyšící a svět medií“ tvoří třídílnou sérii účinných multimediálních bilingválních učebních opor vhodných jak pro běžnou výuku v relevantních předmětech tak pro projektové vyučování.

0 komentářů: