Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za prosinec 2014

sobota 17. ledna 2015 ·

Určitě jste zvědavi, co pro nás připravila Pedagogická knihovna J. A. Komenského z knižní a časopisecké nabídky za měsíc prosinec. Možná vás zaujme i tematická rešerše „Portfolio a jeho využití v hodnocení žáků, studentů i učitelů“.


Novinky za prosinec 2014

Ostatní společenskovědní obory

Ukázka

Civilizace: západ a zbytek světa / Niall Ferguson ; [z anglického originálu přeložil Emanuel Geissler] – Vyd. 1.
Praha: Nakladatelství Argo: Dokořán, 2014 – 347 s., [24] s. barev. obr. příl. – cze
ISBN 978-80-257-1114-9 (Argo)
Sign.: II 112335V1
civilizace; dějiny; společnost; politika; věda; medicína; kultura
Kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež)

první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články
z českých časopisů

Ukázky

Žádná různost není, všichni jsme tu stejní…: [There is no difference, we are all the same: migrant children, their schoolmates and teachers in Czech primary schools] / děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách / Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Orbis scholae – ISSN 1802-4637 – Roč. 8, č. 1 (2014), s. 97–110.
Autorky si všímají toho, jak se český vzdělávací systém vypořádává s rostoucí etnickou různorodostí. Předkládají výsledky analýzy dat získaných v průběhu etnografického výzkumu na vybraných školách po celé České republice. Byly získány formou individuálních rozhovorů s pedagogy, skupinovými rozhovory s dětmi a pozorováním v etnicky různorodých třídách. Ukázalo se, že učitelé, české děti i děti cizinců společně pracují na tom, aby se třída v české škole jevila etnicky homogenní a v zásadě soudržná a bezproblémová. V českých školách tak přetrvává zdání stejnosti navzdory rostoucí různosti.

Podpůrná opatření: [Support measurements: new element in support of education of children with special educational needs] / nový prvek podpory vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami / Jan Michalík, Pavlína Baslerová – cze
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 01, č. 2 (2014), s. 4–5.
Ve speciálně pedagogické teorii a praxi se nově objevuje termín podpůrná opatření jako prvek podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků s různým typem znevýhodnění (zdravotním nebo sociálním). Pojem podpůrná opatření (PO) přináší novela školského zákona (nové znění § 16 a násl.), která je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Jako jeden z výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR vznikl Katalog PO, který má osm částí a jeho pracovní verze je nyní ověřována na 140 školách v ČR. Změnu provází metodická a praktická podpora pro pedagogy.

ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše: portfolio a jeho využití v hodnocení žáků, studentů i učitelů

Ukázky

Dokumentační portfolio [Documentation portfolio] / Jana Straková – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Moderní vyučování: Časopis pro nové programy v českém základním školství – ISSN 1211-6858 [CZ] – Roč. 12, č. 1 (2006), s. 6–7.
Dokumentační portfolio jako primární zdroj hodnocení práce žáka. Součásti tohoto portfolia – soubory žákovských prací, záznamy učitele. Podíl žáků na výběru složek dokumentačního portfolia. Hodnocení obsahu portfolia. Článek obsahuje ukázky z konkrétních materiálů pro hodnocení žáků užívaných v australských školách.

Jak učitel pozná, že učí dobře?: zpětná vazba pomáhá učitelům profesně růst [How does teacher recognize that he teaches well?: feedback helps teachers in professional growth] / Markéta Grulichová – cze
In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 17, č. 2 (2009), s. 5.
Významná role pravidelné, cílevědomé a formativní zpětné vazby při zlepšování práce učitelů. Zkušenosti ředitele základní školy se systémem hodnocení pedagogických pracovníků, který vznikl jako vedlejší produkt při tvorbě školního vzdělávacího programu. Škola si stanovila kritéria mistrovské práce učitele, učitelé si vedou portfolia, mají na každý rok stanoveny dva nebo tři konkrétní cíle v oblasti profesního růstu a jsou motivování k tomu, aby na své vyučovací hodiny, v nichž používají nové metody práce, zvali ředitele, ale i kolegy z vlastní školy nebo jiných škol.

Portfolio středoškoláka – cesta od výsledků k procesu vzdělávání [Portfolio of secondary school student – way from achievement to educational process] / Břetislav Kožušník – cze
In: Člověk a výchova: časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera – Roč. 2011, č. 3 (2011), s. 22–23.
Čtyři pilíře vzdělávání (podle zprávy OECD z r. 1996): učit se učit, učit se jednat, učit se žít s ostatními a učit se být. Tyto dovednosti nelze vyjádřit známkami. Jedna z možností, jak vzbudit v žácích dlouhodobý zájem o poznávání světa, je nově pojaté portfolio – má funkci hodnotící a prezentační. Obsahuje popis projektu ze strany žáka a školy, žákův popis vlastních aktivit, žákovo vlastní hodnocení a hodnocení ze strany učitele. Žáci waldorfských škol jsou hodnoceni na těchto principech.

Využití portfolia dítěte jako diagnostického nástroje při přechodu z MŠ na ZŠ [Using child's portfolio as a diagnostic too during the transition from kindergarten to primary school] / Iva Hegrová – cze
In: Komenský: časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 138, č. 4 (červen) (2013/2014), s. 47–50.
Smyslem portfolia je mapování dítěte prostřednictvím obsahové analýzy produktů dítěte a různých záznamů o něm (obrázky, kresby, fotografie, pracovní listy, poznámky, různé dokumenty ilustrující pokroky dítěte aj.). Portfolio má několik funkcí, od nichž se odvíjí jeho typ: sběrné, výběrové a diagnostické. V článku jsou uvedeny zkušenosti učitelky mateřské školy s využitím porfolia jako diagnostického nástroje při přechodu dítěte z mateřské na základní školu.

0 komentářů: