Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za červenec 2015

sobota 29. srpna 2015 ·

Pedagogická knihovna J. A. Komenského opět přináší řadu nabídek k četbě knih i časopisů. Zajímavá je tematická rešerše Badatelsky orientovaná výuka.


Novinky za červenec 2015

Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky:

Radost žáků z objevování matematiky / Milan Hejný ; [Redaktor] Kateřina Lojdová – cze
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 139, č. 3 (2014/2015), s. 5–11.
Rozhovor s předním odborníkem v didaktice matematiky, který rozvinul účinný způsob výuky matematiky metodou nazvanou vyučování orientované na budování schémat (VOBS). Impuls k vytvoření tzv. Hejného metody, její počátky a vliv otce Víta Hejného, který ve 30. letech působil jako profesor matematiky na obchodní akademii. Sada učebnic matematiky pro 1. stupeň a připravovaná sada pro 2. stupeň základní školy. Představení metody, role učitele, vztah mezi znalostí a dovedností, testování. Přijetí/nepřijetí metody VOBS řediteli škol, učiteli a rodiči. Životní cesta profesora s matematikou.

Jak přiblížit laboratorní práce z organické chemie každodennímu životu / Naděžda Kopecká – cze
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 139, č. 3 (2014/2015), s. 49–54.
Praktická ukázka propojení abstraktního učiva s každodenním životem; laboratorní práce v 9. ročníku základní školy, ve které žáci sestavují modely vybraných organických složenin a popisují jejich praktické využití. Příklad žákovského pracovního protokolu a pracovního listu. Popis průběhu laboratorní práce – postřehy z praxe.

Kde hledat adekvátní informace při kariérním rozhodování? / Pavlína Šťastnová – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 118, č. 8 (2015), s. 22.
Možnosti využití online informačního portálu www.infoabsolvent.cz, který propojuje sféru vzdělávání a trhu práce, kvalita je garantována MŠMT. Sekce Kam na školu nabízí komplexní vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol s podrobným popisem oboru. Absolventi a trh práce, možnosti uplatnění, výše nezaměstnanosti aj. Poradenská sekce – rady a doporučení pro výběr školy. Nabídka informací i pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Motivace studentů pedagogických fakult k volbě učitelské profese = The motivation of students of faculties of education to choose the teaching profession / Anna Zelinková – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku – ISSN 1210-6658 – Roč. 22, č. 2 (2014), s. 3–24.
Získávání a udržení kvalitních učitelů v pedagogické profesi jako významný úkol vzdělávací politiky. Teoretická východiska, metodologie a výsledky výzkumu, který se na základě kvantitativní analýzy sekundárních dat pokoušel odpovědět na otázku, jaké jsou motivy studentů pedagogických fakult k volbě učitelského povolání. Sledovány byly rozdíly v motivaci mezi studenty podle pohlaví a věku a to, jaký význam jednotlivým typům motivů (vnitřní adaptivní, vnější adaptivní, vnější maladaptivní) studenti přikládají. Diskuse výsledků a vyvození závěrů.


Tematická rešerše: badatelsky orientovaná výuka

Ukázky:

Badatelské dovednosti jsou povinnou součástí kurikula: sdružení TEREZA školám radí, jak na to / Lukáš Doubrava – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 117, č. 26 (2014), s. 4–6.
Odborníci tvrdí, že s pěstováním zájmu o přírodní a technické vědy se u žáků musí začít co nejdříve. Jednou ze snah je i tzv. badatelsky orientované vyučování (BOV), které je využitelné pro všechny přírodovědné předměty. Této metodě výuky se nás už pět let věnuje Sdružení Tereza, které pro základní a střední školy vytvořilo podrobnou metodiku a zásobník třiceti lekcí určených přímo pro výuku.

Badatelsky orientovaná výuka geografie / Dana Řezníčková – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova – ISSN 1210-3004 – Roč. 23, č. 1 (2013/2014), s. 12–15.
Možnosti využití badatelsky orientované výuky v hodinách zeměpisu. Rozvíjení badatelských dovedností jako součást způsobilosti žáků k systematickému řešení problémů. Popis základních kroků k rozvíjení dovednosti řešit problémy (zaměření pozornosti na daný problém, pojmenování problému, stanovení cíle atd.).

Badatelsky orientované vyučování matematice = Inquiry-based Mathematics Teaching / Libuše Samková, Alena Hošpesová, Filip Roubíček, Marie Tichá – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Scientia in educatione – ISSN 1804-7106 – Roč. 6, č. 1 (2015), s. 91–122.
Shrnutí dosavadních poznatků o uplatňování badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky. Posouzení existujících didaktických teorií a podob praxe v matematickém vzdělávání podle míry shody s principy badatelsky orientované výuky a charakteristika matematických úloh, které mohou být využity k badatelským aktivitám žáků. Náměty na několik úloh vhodných pro badatelské aktivity žáků prvního a druhého stupně základní školy a žáků střední školy.

0 komentářů: