Co je badatelsky orientované vyučování?

pátek 28. srpna 2015 ·

Sdružení Tereza připravilo v rámci projektu Badatelé.cz pro učitele metodiku a celou řadu námětů pro badatelsky orientované vyučování na 1. i 2. stupni základních škol.

Metodické materiály najdete zdarma ke stažení na webu www.badatele.cz, z kterého jsou následující informace.

Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce Sdružení Tereza a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.

Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.
4 badatelské kroky
Co dává bádání žákům
Co na BOV říkají děti

BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).

BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu „přijít věci na kloub“ a ta je základem bádání.

Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Víme, že je důležité rozvíjet badatelské dovednosti žáků základních škol, podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Tato metoda také rozvíjí jejich kritické myšlení, vede je k aktivitě a motivuje k samostatnému bádání.

Naším cílem je motivovat učitele, aby v žácích pěstovali přirozenou zvídavost, stavěli na ní a postupně žákům předávali zodpovědnost za jejich vlastní vzdělávání. Bádaní je k tomu dobrým nástrojem.


Bádejte i doma

Na webu projektu jsou připraveny také ukázkové příklady bádání na doma. Tyto lekce vznikly proto, že autoři nechtěli ochudit rodiče a jejich děti o radost z bádání.

Je možné, že vaše děti nemají možnost bádat ve škole, a proto neváhejte a bádejte s nimi doma.

0 komentářů: