Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za srpen 2015

sobota 19. září 2015 ·

V srpnu přibyly do Pedagogické knihovny J. A. Komenského opět zajímavé knihy a v časopisech vyšly zajímavé články. Tematická rešerše je zaměřena na komeniologickou literaturu.


Novinky za srpen 2015

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázky

Jak přežít, když si nevím rady se školou: rádce pro děti, které nevědí, jak se učit / Ron Shumsky, Susan M. Islascox, Rob Bell ; z anglického originálu The survival guide for school success přeložila Petra Diestlerová – Vydání první
Praha : Portál, 2015 – 151 stran – cze
ISBN 978-80-262-0907-2
Knížka nabízí konkrétní, věcné rady, které se týkají organizace času a práce, strategií na udržení pozornosti, plánování činností. Kniha je určena především dětem staršího školního věku, například těm, které přešly na víceleté gymnázium a potřebují zvládnout nároky dalšího stupně školy.
Osloví i rodiče a učitele dětí, pro které je škola oříšek.

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu / Šárka Portešová ... [et al.] – 1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014 – 140 s.
ISBN 978-80-210-7520-7
Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů. Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování nadání v období adolescence a rané dospělosti se zaměřuje především na otázky související s úspěšným překonáváním školního znevýhodnění těchto studentů, jež souvisí s jejich poruchou učení.
Na konkrétních příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou vést k úspěšné kompenzaci jejich specifických handicapů a souběžně k rozvoji nadání a naopak, které skutečnosti jsou v tomto procesu rizikové.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky

MBTI: Lidé jsou různí. 1. díl / Ondřej Šteffl–cze
In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství – ISSN 1211-6858 – Roč. 21, č. 5–6 (květen–červen) (2015), s. 24–27.
Jak se různost lidí promítá/nepromítá do vzdělávací politiky. Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), popis čtyř hlavních nátur – idealisté, racionálové, hráči a strážci. Příklady, které mají ilustrovat typické situace a chování, upozornit na určité vztahy a zákonitosti. Vztahy v rodině a ve škole. Různé nátury se různě učí, různě reagují na různé podmínky učení.

Učte se z papíru, ne z tabletu / Markéta Klempířová –cze
In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 62, č. 6 (2015), s. 12–13.
Informace o druhém ročníku konference Neurověda ve vzdělávání. Přednášky odborníků na téma biochemické procesy v mozku a jeho aktivizace při vzdělávacím procesu svým sdělením podporovaly moderní přístupy ke vzdělávání, ale nedoporučovaly směřování k digitalizaci výuky. Autorka sestavila z příspěvků konference návod, jak (se) efektivně učit a jak pracovat na rozvinutí potenciálu mozku: nebiflovat, kvalitně spát, eliminovat stres, prožívat pozitivní emoce, využívat hladinu alfa, používat papír, nikoli obrazovku, neznámkovat, nesoutěžit, s cizím jazykem začít co nejdříve.

Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) / Kristýna Titěrová, Lukáš Radostný, Zuzana Janoušková, Klára Horáčková, Petra Vávrová – cze
In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 24–30.
Kulturní a jazyková odlišnost představují významnou překážku ve vzdělávání. Společnost pro příležitosti mladých migrantů META informuje o současné situaci ve vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Základním problémem je neexistence funkční koncepce výuky češtiny jako druhého jazyka, nedostatečná je materiální a metodická podpora žáků s OMJ, chybí jasná koncepce začleňování a vzdělávání žáků s OMJ. Článek poskytuje přehled vybraných navrhovaných opatření, jejichž implementace by měla vést k nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. V dalším textu je informace o soutěži Čeština je můj jazyk a projektu Škola, základ integrace.


Tematická rešerše: komeniologická literatura za rok 2014 s dodatky ze starší získané literatury

0 komentářů: