CVVM: Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti – září 2015

pátek 16. října 2015 ·

Otázky mimo jiné zjišťovaly názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, jak respondenti hodnotí příspěvek škol k jejich nejen profesnímu životu a jak se vzdělávacímu systému daří pěstovat a rozvíjet určité schopnosti žáků a studentů.


Nejlépe jsou hodnocena gymnázia a základní školy

Čeští občané hodnotí kvalitu vzdělávání na vybraných typech škol poměrně příznivě. Nejméně polovina lidí je přesvědčena o (spíše nebo velmi) dobré kvalitě výuky na všech typech škol a kladné hodnocení vždy převažuje nad záporným. Nejlépe je vnímáno vzdělávání na základních školách, u nichž podíl kladných odpovědí sahá téměř ke třem čtvrtinám (71 %).

Podobně příznivě jsou pak hodnocena gymnázia (71 %). V případě gymnázií stojí za pozornost i relativně vysoce zastoupená varianta odpovědi „velmi dobrá“ (23 %), která signalizuje přesvědčení o vysoké kvalitě výuky na tomto typu škol. Dvě třetiny respondentu příznivě hodnotí i úroveň vzdělávání na vysokých školách (65 %).

Kritičtější jsou občané ke středním i vyšším odborným školám. Výuku na středních odborných školách s maturitou hodnotilo kladně 62 % respondentů, výuku na vyšších odborných školách 59 % respondentů a jen o málo více než polovina dotázaných (52 %) považuje za dobrou úroveň vzdělávání na středních odborných učilištích…


Celkový přínos dosavadního vzdělání pro dotazované

Prakticky čtyři pětiny populace (79 %) jsou přesvědčeny, že jim školní vzdělání dalo kvalifikaci v oboru a poskytlo všeobecný přehled. Více než dvoutřetinový (70 %) podíl dotázaných vyjadřuje názor, že vzdělání jim posílilo smysl pro odpovědnost.

Dva ze tří (65 %) Čechů se domnívají, že vzdělání je učí vytvářet si vlastní názor. Tři pětiny (61 %) dotázaných si myslí, že jim vzdělávací proces rozšířil kulturní přehled. O trochu více než polovina (56 %) uvádí, že je škola naučila jednat s lidmi. Ze sledovaných aspektu se nejmenší podíl dotázaných (přibližně polovina, respektive 51 %) ztotožňuje s tím, že je vzdělání naučilo orientovat se ve světě.


Nejlépe se daří rozvíjet znalosti, nejméně kázeň a morální hodnoty

V posledním bloku otázek jsme zjišťovali, jak úspěšné je podle obyvatel České republiky rozvíjení určitých schopností a dovedností v českém vzdělávacím systému. Předmětem dotazování byly znalosti, samostatnost, sebedůvěra, orientace ve společnosti, kázeň, morální hodnoty, schopnost práce v týmu, schopnost vystupování před lidmi a tvořivost…

Obecně lze říci, že většinu vlastností se podle obyvatel České republiky daří našemu školskému systému rozvíjet. S výjimkou kázně a disciplíny a morálních hodnot, kde součet kladných odpovědí (rozhodne ano, spíše ano) nedosáhl ani 30 % dotázaných, tak v ostatních položkách byl podíl zastoupení souhlasných odpovědí nadpoloviční, přičemž s výjimkou znalostí, kde byl tento podíl výrazně nejvyšší a blížil se třem čtvrtinám (73 %), se pohyboval v úzkém rozmezí 53 % až 59 %…

Rozložení odpovědí na jednotlivé položky mírně závisí na dosaženém vzdělání dotázané osoby a její životní úrovni. Ti, kteří mají vysokoškolské vzdělání a podobně ti, kteří mají dobrou životní úroveň, hodnotí školský systém o trochu lépe, než ti, kteří jsou méně vzdělaní a jejichž životní úroveň není dobrá. Rozdíly jsou vesměs na hranici statistické významnosti, takže je možné konstatovat, že názorové diference vlastně nemají vazbu na sociodemografické charakteristiky dotázaných.


Celý text tiskové zprávy včetně grafů najdete ZDE.

0 komentářů: