Jana Hrubá: DOKUMENTY 90. KALIBRO 1995–2015

pondělí 16. listopadu 2015 ·

V roce 1995 vznikl zajímavý projekt KALIBRO, který měl sloužit sebehodnocení škol. Slouží dobře až dodnes. Zapojilo se již více než 3500 základních a středních škol a jeho databáze obsahuje výsledky testů a dotazníkových šetření od více než tří milionů anonymních respondentů. Zatím ale téměř nikdo z odborníků ojedinělá data nevyužil.


KALIBRO – pro koho je a není. S RNDr. Oldřichem Botlíkem o projektu srovnávacích testů KALIBRO


Řeknete nám rovnou, komu váš projekt určen není?

To aby nemusel dál číst? Dobrá. KALIBRO není pro učitele a ředitele škol, kteří jsou nezvratně přesvědčeni, že všechno dělají dobře, a proto nepotřebují zpětnou vazbu a nestojí o další měřítka. Nechtějí vědět, co jejich žáci skutečně umějí a co ne, nepotřebují srovnání s výsledky vzdělávání na podobných školách ve svém regionu i mimo něj, nesnaží se, aby jejich škola byla lepší než jiné. KALIBRO není pro takové učitele a ředitele, kteří na sobě nepracují, protože se rozhodli, že budou sami se sebou spokojeni už definitivně. Věřím ale, že takových mezi vašimi čtenáři mnoho není.

Kdo by tedy měl číst dál?

Všichni, kteří se sami nezařazují do kategorie, kterou jsem právě popsal. Především však ředitelé škol, protože oni koneckonců odpovídají za svou školu, za práci učitelů i za jejich výsledky. Vzhledem k určitému odstupu od toho, co se ve třídě aktuálně děje, bývají schopni většího nadhledu. Z hlediska cílů vzdělávání často mívají na školu výrazný integrující vliv.

Teď už musíte prozradit, co tedy KALIBRO vlastně je.

KALIBRO organizuje Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA jako dlouhodobý projekt, otevřený do budoucnosti. Projekt umožňuje získávat formou různě koncipovaných srovnávacích testů rozmanité informace o skutečných výsledcích vzdělávání na jednotlivých školách. Z nich potom vznikají další hodnotné údaje, například průměry za stát, za regiony, za vesnické školy, za školy z malých nebo velkých měst, za různé typy středních škol, za chlapce, za dívky apod. Každá zúčastněná škola je má k dispozici a může se sama srovnávat s průměry, u nichž o srovnání stojí. Celý projekt je založen na vzájemné důvěře. My se písemně zavazujeme, že s výsledky každé školy budeme zacházet podobně jako s lékařským tajemstvím – je na škole, jak s nimi naloží. Díky tomu se škola nemusí obávat zneužití výsledků a my můžeme předpokládat, že vedení školy zorganizuje provedení testů tak, aby se dozvědělo pravdu…

Zdroj: Hrubá, Jana: KALIBRO – pro koho je a není. Učitelské listy roč. 2, č. 9/1995. Agentura STROM, květen 1995. Str. 4–5. ISSN 1210-6313

Celý text o tehdejších záměrech si můžete přečíst ZDE.


KALIBRO po 20 letech

Na svém webu www.kalibro.cz prezentuje projekt své cíle, východiska a zásady. Příliš se za dvacet let nezměnily. Jen forma organizace je jiná – Kalibro Projekt, společnost s ručením omezeným, ředitelem je mladší z autorů RNDr. David Souček.


Cíle

– nabízet školám kvalitní a rozmanité nástroje pro sebehodnocení
– umožňovat školám bezpečné srovnání s ostatními
– ovlivňovat cíle a pojetí výchovy a vzdělávání na školách
– objasňovat přínos náročného sebehodnocení pro práci škol


Východiska

Chceme pomáhat školám s proměnou, kterou procházejí – naše pojetí nástrojů pro sebehodnocení tudíž odpovídá nejnovějšímu stavu poznání, i když občas předbíhá běžnou českou školní praxi (například důrazem na kritickou práci s textem, na schopnost tvořivě uplatnit základní poznatky a na odůvodňování názorů, které žáci vyjadřují).

Nabízíme školám zpětnou vazbu, která je neohrožuje, neboť případný „neúspěch“ není spojen s žádnými postihy – žáci, učitelé i ředitel ho mohou, ale nemusejí brát jako konkrétní výzvu ke změnám ve své práci, bez jejich přičinění se o něm ovšem nikdo nezúčastněný nedozví.

Nabízená pomoc je pro školy výhodná – například mnohé z toho, nač v projektu klademe důraz již od roku 1995, se teprve v letech 2000 a 2003 objevilo v prestižním mezinárodním srovnání PISA (včetně našich úloh). Školy, které se projektu účastní, získávají náskok před ostatními v porozumění cílům moderního vzdělávání – proto k účastníkům patří také naprostá většina tzv. inovativních škol.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání bude tím kvalitnější, čím více žáků, rodičů, učitelů, ředitelů škol i úředníků bude vědět, co všechno ke kvalitnímu vzdělávání patří (například mezipředmětové projekty, konstruktivistické učení, pečlivý výběr faktografického učiva, kvalitní diagnostická zpětná vazba pro učitele ap.).

U žáků klademe důraz na schopnost vytvářet ze získaných poznatků nové, což má ve vyspělé informační společnosti podstatně větší význam než schopnost pouze si poznatky zapamatovat.

Moderní škola se stává komunitou lidí, kteří mají na vzdělávání podobné názory – naše nástroje se proto věnují rovněž tomu, jak žáci, rodiče, učitelé a vedení školy spolupracují a zda své názory znají a respektují.

Chceme přispět k rozšíření nástrojů pro sebehodnocení škol a k tomu, aby jim veřejnost rozuměla.


Nové nabídky

Rozšířila se možnost výběru testů pro 3., 5., 7. a 9. ročník z českého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu, anglického jazyka a ekonomických dovedností. Přibyla nabídka dotazníků pro žáky, rodiče, učitele, vedení škol a dokonce i nepedagogické pracovníky – buď na celkovou spokojenost se školou nebo na rozšiřující údaje (vztahy, požadované změny, vybavení, chod školy). Pro učitele je nabízen seminář Evaluace v mé třídě a jedna třída ze školy se může zapojit do projektu malých třídních projektů Učení s chutí.

Záměrem vedení projektu KALIBRO je série „evaluačních ohlédnutí“ – porovnání výsledků stejného testu u žáků stejného ročníku stejných škol s odstupem let. Letos to bylo porovnání výsledků žáků 3. tříd po pěti letech (viz ZDE). Alespoň se něco z dat konečně využije k zobecnění.


Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: