MŠMT: Financování společného vzdělávání 2016

čtvrtek 17. prosince 2015 ·

MŠMT se v poslední době snaží zlepšit informovanost o svých krocích. Jednou z forem je vydávání newsletterů. Jistě vás bude zajímat, jak chce ministerstvo financovat podpůrná opatření ve společném vzdělávání. Od 1. 9. 2016 bude podpora pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami i na běžných školách nároková.

Zdroj: Zpravodaj MŠMT k novinkám ve vzdělávání roč. 1, č. 2


Navýšení finančních zdrojů na podporu společného vzdělávání pro rok 2016 patří kromě navýšení úrovně odměňování pracovníků škol a školských zařízení mezi rozpočtové priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to již od fáze vyjednávání rozpočtu 2016.

Tato snaha vyplynula z faktu, že oblast společného vzdělávání je dlouhodobě podfinancovaná. Jedná se zejména o nedostatečně financované úvazky asistentů pedagoga a nedostatek financí na nákup nových kompenzačních a učebních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Navýšení finančních zdrojů by tak bylo potřebné i bez nových legislativních pravidel společného vzdělávání platných od 1. 9. 2016. Z hlediska přiznaných podpůrných opatření u dětí, žáků a studentů bude změna od 1. 9. 2016 v tom, že bude jejich financování nárokové, a to ve stejné výši v rámci celé republiky. Finanční hodnota podpůrných opatření bude upravena legislativně, a to vyhláškou. Ta je nyní již v legislativním procesu.

V současném systému financování jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté do rozpočtu MŠMT na vzdělávání a školské služby rozepisovány do rozpočtů jednotlivých krajů. Krajské úřady je pak rozepisují do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení. Tento rozpis je realizován prostřednictvím krajských normativů. Postup krajských úřadů je upraven vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech a směrnicí č. j. 28 768/2005–45.

V roce 2015 představují výše uvedené formy zvýšené podpory částku zhruba čtyři miliardy korun. Od 1. 9. 2016 bude finanční podpora na přiznaná podpůrná opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nároková, a to ve státem (MŠMT) stanovené výši.

MŠMT proto již s účinností od 1. 1. 2016 novelizovalo svoji směrnici č. j. 28 768/2005–45, která umožní krajským úřadům vytvořit si o 0,6 % vyšší rezervu oproti roku 2015. Tato možnost vyšší rezervy bude ze strany ministerstva plně pokryta finančně, a to částkou 528 milionů korun. Finanční prostředky ve výši 500 milionů korun budou poskytnuty do oblasti mzdových prostředků (včetně zákonných odvodů). Dalších 28 milionů korun bude poskytnuto na nákup učebních a kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Znamená to, že krajským úřadům budou tyto prostředky rozepsány z MŠMT formou republikových normativů již od 1. 1. 2016. Bude tak vytvořen dostatečný prostor k tomu, aby krajské úřady mohly již od počátku roku 2016 zohlednit oprávněné požadavky škol a školských zařízení na asistenty pedagoga a kompenzační pomůcky. Od 1. 9. 2016 pak budou zvýšené výdaje na společné vzdělávání nárokové, a to v jednotné výši. I k těmto účelům budou sloužit navýšené prostředky rozpočtu 2016.
V oblasti společného vzdělávání budou v roce 2016 navýšeny i prostředky na rozvojové programy. Podpora oblasti společného vzdělávání bude pokračovat i v dalších letech.


Jak podpoří společné vzdělávání OP VVV?


Od dubna 2016 budou školy podpořeny v zavádění podpůrných opatření výzvou na zjednodušené projekty – tzv. šablony. Šablony na školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta, případně chůvy v mateřské škole pomohou personálním posílením pedagogických týmů. Důležitou oblastí je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce s rodiči dětí a žáků a profesní rozvoj pedagogů. Na tuto výzvu je vyčleněno celkem 4,5 miliardy korun. V roce 2016 bude připravena také výzva na podporu dětí a žáků se zdravotním postižením.

0 komentářů: