Jana Čopíková: Inovovaný Štátny vzdelávací program a jeho zavedenie do školskej praxe na Slovensku

úterý 5. ledna 2016 ·

Od 1. septembra 2015 sa na slovenských školách zavádza inovovaný Štátny vzdelávací program. Inovovaný dokument je schválený pre materské školy, 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá. Dokument zmenil formu, pričom výkonové štandardy sú uvádzané ako prvé a obsahový štandard špecifikuje obsahovú náplň samotného výkonu.

Obsah vzdelávania v materských školách je štruktúrovaný vo vzdelávacích oblastiach, ktoré pokrývajú celý súbor všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti. Vzdelávacie oblasti sú vymedzené rovnako ako vo vyšších stupňoch vzdelávania, aby bolo možné zachovať kontinuitu vzdelávania (vzdelávacie oblasti Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb). V dokumente materských škôl sa okrem výkonových a obsahových štandardov nachádzajú aj evaluačné otázky, ktoré majú prispieť k vyhodnoteniu detského učenia.

Materské školy inovovaný Štátny vzdelávací program zavádzajú do praxe od 1. septembra 2015 dobrovoľne. Tie materské školy, ktoré o zavedenie inovovaného dokumentu prejavili záujem, mali možnosť zapojiť sa do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Materské školy v rámci pilotáže získajú skúsenosť so zavedením programu do praxe, komplexný súbor školení a metodických materiálov. K tvorbe školských vzdelávacích programov dostanú školy k dispozícii manuál na ich tvorbu, ktorý vymedzuje základné pojmy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, venuje sa otázkam samotnej tvorby školských vzdelávacích programov, požiadavkám plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti a východiskám a odporúčaniam k práci s evaluačnými otázkami.

V primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní sa inovovaný Štátny vzdelávací program zavádza v postupnosti v 1. a 5. ročníku. Školy následne pri tvorbe školských vzdelávacích programov postupujú podľa stanoveného harmonogramu:

do 1. septembra 2015 – školy vytvorili inovovaný učebný plán pre 1. až 9. ročník základnej školy; inovovaný učebný plán je však v školskom roku 2015/2016 platný iba v 1. a 5. ročníku (učebný plán ako jeden zo základných profilujúcich a plánovacích dokumentov školy vytvára škola z Rámcového učebného plánu)

do 30. septembra 2015 – školy vytvorili inovované učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník

do 31. augusta 2016 – školy vytvoria inovovaný školský vzdelávací program pre 1. až 9. ročník, ktorý bude platný v nasledujúcich školských rokoch postupne

V prípade tvorby učebných osnov platí od 1. septembra 2015 právny stav, podľa ktorého sú učebné osnovy súčasťou školského vzdelávacieho programu. Učebnými osnovami školy môžu byť vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň sa však školy môžu rozhodnúť a vypracovať učebné osnovy v podobe obsahových celkov alebo projektov, pričom zohľadňujú svoje osobitosti a špecifikáciu vo vzdelávaní. V prípade, že škola vytvorí nový vyučovací predmet, musí vypracovať učebné osnovy s informáciou o charakteristike, cieľoch, výchovno-vzdelávacích stratégiách, obsahu, kompetenciách, organizácii, podmienkach a rozsahu vyučovania novovytvoreného predmetu.

Inovovaný školský vzdelávací program ako základný dokument, podľa ktorého školy uskutočňujú výchovu a vzdelávanie, musí rešpektovať Štátny vzdelávací program. Zároveň rešpektuje Rámcový učebný plán, povinné predmety a vzdelávacie štandardy, prierezové témy a podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Hlavnou ideou inovácie bol dôraz na činnostne zameraný princíp. Významná zmena nastáva v realizácii edukačného procesu, rešpektuje sa konštruktivistický prístup, podporuje sa orientácia na tvorivosť, riešenie problémových úloh, prostredníctvom ktorých si žiaci vytvárajú súbor vedomostí, postojov a zručností na základe osobného poznávania.


Literatúra

Manuál na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Pracovná verzia. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015.

Manuál na tvorbu školských vzdelávacích programov pre základnú školu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015.

Mgr. Jana Čopíková, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
jana.copikova@statpedu.sk

0 komentářů: