Církevní základní škola v Českých Budějovicích je plně bezbariérová

středa 23. března 2016 ·

Již několik let umožňuje Církevní základní škola v Českých Budějovicích vzdělávání handicapovaným dětem, které jsou integrovány do běžných tříd a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. K jejich zdárnému plnění jim jsou nápomocni asistenti pedagoga.

V letošním školním roce se jedná o pět asistentů, kteří se věnují sedmi handicapovaným dětem. Konkrétně se jedná o žáky s Downovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou, spinální muskulární atrofií 2. a 3. typu a se zrakovým postižením.

Naše škola byla díky výtahu z větší části bezbariérová, avšak tělocvična, která má i podium a slouží též jako multikulturní místnost, bezbariérová nebyla. Proto museli asistenti pedagoga snášet tělesně handicapované žáky do tělocvičny „ručně “. Vzhledem k biologickému vývoji však jejich tělesná váha neumožňovala toto řešení nadále uplatňovat a nutila nás řešit tuto situaci instalací šikmé schodišťové plošiny. Její instalace ale vyžadovala investici přesahující 200 000 Kč. Proto jsme se v průběhu minulého roku obrátili na různé organizace s žádostí o finanční příspěvek, aby mohl být tento projekt uskutečněn a tělesně handicapovaní žáci se mohli účastnit různých společensko-kulturních akcí pořádaných v prostorách školní tělocvičny.

Nakonec se škole podařilo shromáždit dostatečnou finanční sumu a projekt „Bezbariérový přístup do tělocvičny na CZŠ“ mohl být díky modernímu řešení od firmy Altech realizován. Velké poděkování proto patří následujícím dárcům: Život dětem o.p.s., Nadaci Charty 77/Konto bariéry, Lesům České republiky s.p., Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v neposlední řadě též rodičům, žákům a zaměstnancům školy. Významně naši snahu podpořil i kytarový virtuos prof. Štěpán Rak, jehož předvánoční charitativní koncert nadchl všechny přítomné.

Tento projekt přinesl našim tělesně handicapovaným žákům zcela nové možnosti. Mohou se zapojit za pomoci asistence do hodin tělesné výchovy se svými spolužáky, přestože jejich tělesná aktivita je přizpůsobována jejich pohybovým možnostem, a nemusí tak tyto hodiny trávit izolovaně. Také se mohli účastnit různých kulturních akcí jako například dětského karnevalu, který se uskutečnil v lednu či divadelního představení, které proběhlo v únoru tohoto roku.

Výrazně se navýšila možnost integrace tělesně handicapovaných dětí, které tak mohou trávit více času se svými vrstevníky, což pozitivně přispívá k jejich socializaci.

Budova školy je tak již plně bezbariérová, což zvyšuje možnosti integrace tělesně handicapovaných žáků do většiny činností ve škole a pomůže naplňovat výchovně vzdělávací cíle inkluzivního vzdělávání i v dalších letech.

Mgr. Jan Schreib, CZŠ České Budějovice

0 komentářů: