Odpověď na otevřený dopis děkance PedF UK

pondělí 16. května 2016 ·

Otevřený dopis ředitelů fakultních škol jsme uveřejnili ZDE. Redakce obdržela žádost Pedagogické fakulty UK o uveřejnění odpovědi, což tímto činíme.


Praha 13. květen 2016

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

odpovídám na otevřený dopis, který jste mi 11. 5. 2016 adresovali a ve kterém vyjadřujete svou nespokojenost se stavem věcí ohledně akreditace oboru Učitelství pro první stupeň základní školy na naší fakultě. Předně se musím pozastavit nad otázkou, odkud jste čerpali informace o této záležitosti, neboť jsou neúplné. Je škoda, že jste se neinformovali před sepsáním otevřeného dopisu přímo u mě, předešlo by se tím nejednomu nedorozumění.

Než nastíním genezi problému, ráda bych Vás ujistila, že obor Učitelství pro první stupeň základní školy považuji pro naši fakultu za nepostradatelný, cením si jeho odborné úrovně i úspěchů, které jsou založeny spoluprací s fakultními školami. Perspektiva oboru ani samotné katedry primární pedagogiky není současnou situací nijak ohrožena. Pokud někdo o takovém ohrožení hovoří, vyvolává tak zbytečné obavy studentů i akademických pracovníků. Tomu musím jako děkanka ze všech sil čelit a jsem připravena zveřejnit veškeré relevantní informace, které umožní všem dotčeným porozumět nastalé situaci.

Naše fakulta více než rok připravovala reakreditace většiny svých oborů, čemuž předcházela mj. rozsáhlá anketa mezi studenty a několikaměsíční práce koncepční skupiny složené z předních odborníků fakulty i jiných pracovišť. Výsledkem byla rámcová koncepce a pravidla, která musely jednotlivé katedry v nových akreditacích dodržet. Důraz na praktickou složku učitelské přípravy byl ostatně jedním z těchto konsenzuálně přijatých principů platných pro všechny nově připravované akreditace. Například odlehčení studijního plánu v oblasti teoretické přípravy by situaci vysoké hodinové zátěže, a tím i ekonomické náročnosti učitelství pro první stupeň, pomohlo vyřešit. Vedení fakulty v žádném případě nepožadovalo redukci výuky v oblasti reflektované praxe. Obor Učitelství pro první stupeň základní školy má určitá specifika, kterých jsme si byli od počátku dobře vědomi. Je třeba zdůraznit, že již nyní je tento obor ekonomicky náročnější než většina ostatních oborů vyučovaných na fakultě. Další zvyšování ekonomické náročnosti na úkor ostatních oborů však vedení fakulty nemohlo připustit, a to ani ve jménu zkvalitňování přípravy učitelů. Naším cílem je dosažení maximální kvality všech oborů, a to v rámci spravedlivých ekonomických a organizačních podmínek.

Vedení fakulty opakovaně nabízelo garantce studijního oboru Učitelství pro první stupeň pomoc s úpravou studijního plánu, aby vyhověl všem stanoveným pravidlům a mohl být postoupen k dalšímu projednávání. Akreditační procedura je poměrně složitá a má svá neopomenutelná pravidla – i přes časovou tíseň způsobenou ukončením činnosti Akreditační komise hledalo vedení fakulty do poslední chvíle cesty, jak spis finalizovat a postoupit k dalšímu projednávání. Bohužel, bez součinnosti katedry primární pedagogiky to nebylo možné. Garantka oboru finální verzi spisu neodevzdala. Skutečnosti, které zabránily postoupení akreditačního spisu Akreditační komisi, dostatečně a podrobně dokumentují zápisy Akademického senátu PedF UK, které vám již byly poskytnuty.

Vedení fakulty přesto na osud oboru a jeho reakreditaci ani v nejmenším nerezignovalo. Okamžitě byla jmenována koordinátorka, která byla pověřena spis ve spolupráci se zúčastněnými katedrami dopracovat do všeobecně akceptovatelné podoby. Upravený spis bude předložen v nejbližším možném termínu v rámci institucionální akreditace. Pro studenty a zaměstnance katedry primární pedagogiky, stejně jako pro uchazeče o tento obor, se oproti současnému stavu nic nemění. Platnost akreditace současné podoby oboru končí 31. 12. 2017. V souladu s novelou vysokoškolského zákona bude však od 1. 9. 2016 akreditace tohoto programu automaticky prodloužena o další tři roky. Do oboru budou standardně přijímáni noví studenti. V podobném režimu pokračují i některé další obory na fakultě, nejde tedy o nic mimořádného.

Osobně bych chtěla zdůraznit, že na mém dlouhodobém úsilí o zkvalitňování učitelské přípravy se nezměnilo nic. Nadále prosazuji nejlepší možné podmínky pro všechny obory vyučované na naší fakultě, učitelství pro první stupeň nevyjímajíc. To ovšem nemění nic na tom, že mám jako děkanka fakulty také obecnou zodpovědnost za organizaci práce na fakultě a za hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Právě proto, že podporuji kvalitu a inovativní přístupy v učitelské přípravě, musím zároveň dbát na to, aby se srovnatelné podpory dostávalo všem oborům naší fakulty. Za svá rozhodnutí nesu plnou odpovědnost a proti dezinterpretacím svých kroků jsem připravena se ohradit.

Jsem přesvědčena o tom, že za vaším znepokojením stojí právě nedostatečné informace a že na naší dosavadní úspěšné spolupráci se ani do budoucna nic nezmění.

S pozdravem

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

4 komentářů:

Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 16:43  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 17:01  

Dobrý den všem diskutujícím. Moderní pedagogika není to, co jsme my zažívali ve škole, ale měla by být v souladu s proměňující se dobu, společností a měnícími se požadavky na kvalitní vysokoškolskou přípravu. Je smutné, že na Pedagogickou fakultu nastupují studenti, kteří již předem ví, že ve školách učit nechtějí. Akreditace mnohých VŠ programů jsou poplatné desítky let učícím vysokoškolským pedagogům a jejich současným možnostem. Současní VŠ pedagogové, však připravují budoucí učitele pro dobu, která začne za pět let. Tito noví pedagogové začnou za pět let učit své první žáky pro dobu, kdy nastoupí do plného pracovního života … za 25 a možná i více let. Je smutné, že na českých vysokých školách, pražskou fakultu nevyjímaje, v poměru k učebnímu plánu, je současný podíl praxí ve školách kolem 3,5% a snad někde i 5%. Na pedagogických fakultách na západ od naší republiky je tento poměr ve prospěch praxí na 20 až 30%. Je smutné, že české školství je stále na dně ekonomického zájmu a vysoké školy nejsou schopny stabilizovat jak ty nejkvalitnější odborníky, tak omezovat transmisivní výuku ve prospěch interaktivní s takovým počtem posluchačů, aby všichni se mohli co nejvíce zapojovat do aktivního učení. Je jisté, že celá kauza kolem akreditace jednoho z programů PedF, by měla kauzou zaměřenou na změnu celé vysokoškolské přípravy budoucích pedagogů.

Antonín Jančařík řekl(a)...
17. května 2016 v 11:15  

Vážený pane řediteli,
jak již jsem zde jednou psal, zjevně nejste o situaci na pedagogických fakultách správně informován.
Pedagogická fakulta UK v Praze při přípravě akreditací stanovila pro program Učitelství pro střední školy minimální podíl praxí na 17,4 % s doporučením zařadit do programu i další praxe nad tento limit. Mnohé katedry tak učinily. Například náš obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – matematika obsahuje další 3 povinné praxe a jednu praxi volitelnou. Praxe tak tvoří 24 % obsahu studia (a to po započítání i volitelných předmětů).
Menší rozsah praxí má učitelství pro 1. stupeň, kde se zpracovatel musí řídit standardy akreditační komise, která stanovuje pro tento program rozmezí praxí v rozsahu 10 % - 15 % hodin. Tento limit je závazný.

Vzhledem ke standardům, které vydala akreditační komise, považuji za nemožné, aby na některé fakultě byl akreditován učitelský studijní program s tak nízkým podílem praxí, jak uvádíte.

Antonín Jančařík řekl(a)...
17. května 2016 v 11:32  

Vážený pane řediteli,
dovolím si okomentovat i váš další povzdech a to nad situací na naší fakultě. Opravdu je smutné, že se ke studiu hlásí i ti, kteří nemají o učitelskou profesi zájem. Také mne to trápí. Není to však problém jen naší fakulty. Vždy jsou mezi uchazeči i lidé, kteří obor studovat nechtějí, znám to i z působení na MFF.

Pro většinu našich uchazečů je pedagogická fakult první volbou. Někteří se pro učitelskou profesi rozhodnou v průběhu studia, a bohužel jsou i někteří, kteří svůj názor změní opačným směrem a to především z finančních důvodů. Dejme ale opět prostor faktům:
Vycházím ze studie Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů Univerzity Karlovy
https://www.cuni.cz/UK-4005-version1-studie_zamestnatelnost_a_uplat.pdf

Absolventi Pedagogické fakulty hodnotí jako jednu z nejvyšších úroveň kompetencí požadovanou v zaměstnání.
80 % absolventů Pedagogické fakulty pracuje na místech, kde potřebují výhradně vystudovaný nebo vystudovaný či příbuzný obor. Většina absolventů tedy pracuje ve školství. Tím se fakulta řadí za lékařské fakulty, MFF a práva, což je velmi dobré.

Studie samozřejmě ukazuje i na slabá místa, která v přípravě učitelů jsou. Jsme si jich vědomi a na jejich řešení usilovně pracujeme. Např. kvalita vyučujících je vzhledem k finančním možnostem velkým problémem. S personálními otázkami se potýkáme i při přípravě akreditací, kdy je někdy problémem splnit nejenom formálně, ale i věcně, podmínky stanovené akreditační komisí.