Jana Hrubá: DOKUMENTY 129. PAU rozjelo vzájemné vzdělávání učitelů

pondělí 3. října 2016 ·

V roce 1997 se rozběhla kromě pravidelných celostátních setkání členů PAU také setkání regionální, aby byla učitelům blíže. Záleželo na tom, kde se našli ochotní organizátoři a škola, která nabídla prostory.

Pro ilustraci si uděláme malý přehled míst i programového zaměření. Je z něj vidět, že podíl mělo vždy více organizátorů ve městě a lektoři byli z různých typů škol a míst z celé republiky. Přispívalo to velmi k vzájemnému poznávání, k inspiraci a předávání zkušeností.


Regionální PAU Žďár nad Sázavou 1.–2. 3. 1997

Pracovní setkání učitelů českého jazyka a příbuzných oborů aneb Čeština s porozuměním a tvořivě

Pořadatelé: PAU a Informační a metodické centrum ve Žďáru nad Sázavou, prostory poskytly Okresní úřad a 5. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou, ubytování Domov mládeže, stravování jídelna Gymnázia.

Přednáška: Doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc., katedra sociálního lékařství LF UK Hradec Králové: Styly učení u žáků – problémy s diagnostikou a ovlivňováním ve škole

Dílny:

1. PhDr. Vladimíra Neužilová, ZŠ Pozořice: Astrid Lindgrenová – Mio, můj Mio

2. Mgr. Tomáš Jurčík, Obchodní akademie Chomutov: Problematika psaní a, i, ani, nebo a jiné záludnosti

3. PaedDr. Jiří Schincke, ZŠ Želechovice: Možnosti komunikativní výchovy v dnešní škole

4. Mgr. Marie Matoušková, metodička 1. st. ZŠ, Mladá Boleslav: Jak jsme si pohráli s říkadlem a básní

5. Mgr. Jiří Bláha, ŠÚ Mladá Boleslav: Cestování do krajiny snů

6. Doc. PhDr. Jan Slavík, katedra Vv PedF UK Praha: Slovní hodnocení a jeho kritéria v českém jazyce

7. PhDr. Michaela Horáková, CSc., FF MU Brno, Ústav české literatury: Aktivní metody práce se starší literaturou

8. PhDr. Alice Vejvodová, Gymnázium Olomouc – Hejčín: Způsoby výuky literatury na anglickém gymnáziu

9. PhDr. Ondřej Hausenblas, katedra ČJ FF UK Praha: Píšeme srozumitelně, stručně a rádi (tvořivý sloh pro 2. stupeň ZŠ

10. Přemysl Rut, básník, publicista, literát: Povídka zevnitř

11. Alexej Pernica, DIFA – JAMU Brno: Proč v pohádkách drak žere nejraději princezny – a co s tím?

Účastníci se také mohli zúčastnit panelové diskuse k aktuálním problémům našeho školství a výletu do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.


Regionální PAU Plzeň 5. 4. 1997

Odborná diskuse Jak na školní kurikulum? – vede Vít Beran

Dílny:

1. Jaroslava Bicanová: Poznávání jazyka a pravopisu – zkušenosti z praxe 1.–4. ročníku ZŠ

Jak využít her, zábavných cvičení pohybu, písmenkových pohádek a čteného textu k postupnému ovládnutí základů parvopisu a gramatiky tak, aby výuka vycházela z nashromážděných zkušeností dětí.

2. Pavla Polechová: Kooperativní škola

V dílně se dozvíte, co je podstatou kooperativního učení, jaké jsou základní kooperativní dovednosti, co potřebujete ke kooperativnímu učení a jakou roli v něm hraje učitel.

3. Pavla Svobodová, Alena Knotková: Integrace dětí s poruchami

Jak pracovat ve třídě s dětmi s nejrůznějšími hendikepy (LMO, DMD, tělesné postižení).

4. Květa Taubenhanslová: Výukou k lidskosti

Důležitost vztahů učitel – žák, žák – učitel, neobvyklé způsoby práce při rozvíjení mezilidských vztahů, osobnostní růst učitele, osobnostní růst žáka (sledování až do dospělosti), příčiny kázně a nekázně.


Regionální PAU Praha 24.–25. 5. 1997 Svobodná ZŠ Londýnská

1. Carter Milhaus, ZŠ Bratislava: Jak vycházet vstříc různým potřebám dětí ve třídě – jak dělat tzv. aplikační úkoly v rámci integrované tematické výuky.

2. Svatava Kovářová, ZŠ Brumovice: Vliv atmosféry a prostředí školy na osobnostní rozvoj dítěte

3. Jana Havlová, Svobodná Komenského škola Jílové u Prahy: Svobodná hra

4. Jana Nováčková, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání: Kooperativní a skupinová výuka

5. Josef Valenta, FF UK a DAMU Praha: Osobnostně sociální výuka

6. Zdena Bezoušková, ZŠ Obříství: Projektová výuka na II. stupni se zaměřením na ekologii

7. Jana Nováčková: Odměna a trest a jejich úskalíKurs k duševní vyrovnanosti

Třebíč 22.–23. 9. 1997 pro učitele s dětmi

Praha 19.–21. 9. 1997 pro studenty učitelství

Lektorka: Zuzana Šebková Thaller

Pořadatelé: PAU, CDVU Třebíč a ZŠ Za rybníkem Třebíč

Ne všechno jste se naučili na fakultě a ne na vše stačí učitelská intuice. Zvládáte různě nadané děti? Míváte někdy trému a strach – při hospitaci, před rodiči, před třídou? Potřebujete překonávat malicherné spory a drby ve sborovně? Obstát se svými názory a metodami před ředitelem i rodiči a kolegy? Aby vás tíha tvrdé reality učitelské praxe nezaskočila a neodradila, k tomu by měl přispět i kurs PAU.

Kurs povede přední německá lektorka Či-kung. Či-kung je čínské cvičení těla a duše, s velmi starými kořeny, avšak silně rozvíjené jak v Číně, tak v západní Evropě od 70. let. Cvičení má velký význam jak pro fyzické zdraví: pro držení páteře a celého těla, pro schopnost snášet nepříjemné fyzické pocity (nevolnost, bolest). Po stránce duševní posiluje sebejistotu, vyrovnanost, vnitřní klid a duševní energii. Má různé zajímavé varianty zaměřené jednak právě na udržení nebo znovunabytí tělesného zdraví (terapie k léčení i rehabilitaci), jednak na to, aby člověk nalezl vztah ke své osobě a svému místu ve světě, a jednak na to, aby člověk uměl vytvářet dobré vztahy k lidem.


Regionální PAU 7.–8. 11. 1997 Broumov

Pořadatelé: PAU, Centrum vzdělávání Náchod, Masarykova ZŠ Broumov

1. V. Čuhajová, VŠP Hradec Králové: Matematika nejen v lavicích (návaznosti matematického učiva mezi 1. a 2. st.)

2. M. Kobzová, ZŠ Ústí nad Orlicí: Netradiční formy výuky na 1. st. ZŠ

3. J. Hájková, ZŠ Vraclav: Výprava za pohádkou

4. P. Polechová, ÚVRŠ Praha: Projekt Občan – praktická demokracie ve škole

5. V. Täubner, VŠP Hradec Králové: Nejstřeženější tajemství (sexuální výchova)

6. K. Rýdl, FF Praha: Týmové vyučování

7. E. Kučerová, Masarykova ZŠ Broumov: Jak se dělá školní časopis

8. V. Kopecká, Masarykova ZŠ Broumov: Práce na PC – výukové programy BaltazarRegionální PAU 14. –15. 11. 1997 Zlín

Regionální prvky ve vyučovacím procesu v češtině a ve výtvarné výchově

Regionální setkání PAU pod záštitou Úřadu města Zlín a Školského úřadu Zlín – 15. ZŠ Zlín, Želechovice u Zlína

1. J. Schincke: Komunikace ve vyučovacím procesu, práce s žáky, praktické ukázky

2. M. Herálecká: Využití regionálních prvků ve vyučovacím procesu, práce s žáky na prvním stupni

3. M. Pešlová: Hrajeme si v češtině – praktické ukázky ve třídě se žáky prvního stupně

4. M. Černý: Inspiromat – netradiční metody ve výuce VV

5. O. Hausenbals: Píšeme zajímavě, stručně a rádi

6. H. Košťálová: Kritické myšlení – jak podporovat a rozvíjet ve škole


Zdroj: Pozvánky na akce, Informační listy PAU 1997, archiv autorky


Jak takové regionální setkání PAU vypadalo?

„…Iniciátory setkání byli pánové Jiří Schincke (želechovický češtinář a dějepisář) a Jiří Filipi (ředitel školy), ale na přípravě a realizaci se podílela snad celá škola, děti nevyjímaje. Nejen že pomáhaly s úpravami školy před setkáním, ale dokonce se samy staly aktéry dílen. Přišly do školy v sobotu a společně se svými učiteli předvedly, jak se ve škole pracuje v hodinách českého jazyka (vedl Jiří Schincke), výtvarné výchovy (Miroslav Černý) a jak vypadá vyučování na prvním stupni (Marie Herálecká, Marcela Pešlová).

Celý den také hloučky reportérů z řad žáků školy zaznamenávaly dojmy a názory přítomných učitelů a hned je zveřejňovaly prostřednictvím nástěnné varianty školního časopisu Brablenci. Kdo nahlédl do odpovědí na anketní otázky, dozvěděl se, že účastníci jsou spokojeni jak s dílnami, tak s péčí organizátorů.

Stovku účastníků z daleka i z blízka zpestřila čtyřčlenná delegace pedagogů z Polska, kterým se setkání zdálo mimořádně zajímavé nejen svým obsahem, ale zejména tím, že učitelé jsou schopni sami si organizovat své vzdělávání, že se dokáží domluvit a sejít, aby se obohatili navzájem o zkušenosti a dobré nápady, které vznikly přímo ve školách.“

Zdroj: Informační list PAU, prosinec 1997, str. 4


Doufám, že z ukázek je jasné, že na začátku se v PAU skutečně učitelé vzdělávali navzájem bez komerčních záměrů. Z některých postupně vyrostli lektoři a začali se vzděláváním živit. Nic proti tomu, doba se změnila. Ale témata kurzů se také změnila. Dnešní PAUcentrum už nemá s PAU opravdu téměř nic společného (jen tu zkratku).

Další díly seriálu najdete ZDE.

0 komentářů: