Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za říjen 2016

sobota 12. listopadu 2016 ·

Podzimní úroda publikací a článků v Pedagogické knihovně J. A. Komenského.


Novinky za říjen 2016

Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory


Ukázky:

Jak učit sám sebe: s myšlenkovými mapami, kreativními technikami a online nástroji / Michal Černý – 1. vydání Brno : BizBooks, 2016 – 176 stran, ISBN 978-80-265-0519-8

Vzdělávání není činnost, která má končit za školními dveřmi. Naopak možnosti osobního rozvoje, studia toho, co je pro člověka skutečně zajímavé a důležité, často začínají až tehdy, kdy má čas a možnost organizovat si proces učení po svém. Kniha obsahuje 69 metod či přístupů, které při učení sebe sama lze použít.

Vzdělávání žáka s SVP / Jitka Kendíková – Praha : Raabe, [2016] – 102 stran, ISBN 978-80-7496-213-4

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Poradenští pracovníci. Role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu. Individuální vzdělávací plán.

Vady řeči u dětí: návody pro praxi / Ilona Kejklíčková – Vydání 1. Praha : Grada, 2016 – 222 stran, ISBN 978-80-247-3941-0

Jednotlivé kapitoly informují o základních pojmech a procesech souvisejících s vývojem řeči včetně hlasu, o diagnostice poruch vývoje mluvy, o léčbě, rehabilitaci i možnostech prevence vad řeči. Je zde také uveden bohatý výběr doporučených cvičení, her a zábavných pohybových aktivit.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky:

Alternativní nástrahy: proč mají rodičovské školy problémy právě s rodiči? / Markéta Klempířová – cze In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 63, č. 7 (2016), s. 10–11.

Autorka, pedagog v alternativní škole komunitního typu, se zamýšlí nad alternativami k tradiční výuce. Poukazuje na výhody alternativní školy – orientace na dítě, individuální přístup, věkově smíšené skupiny, svoboda, respekt, větší prostor pro rozvíjení klíčových kompetencí, důraz na emoční a sociální výchovu, větší interakce mezi dětmi, badatelsky orientované vyučování… Tento typ školy poskytuje výrazný prostor pro rodinu, ale rodiče často přistupují ke vzdělání v jiném typu školy jako k obchodu – za úplatu mohou požadovat servis.

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR / Ladislav Csémy, Tamara Hrachovinová, Olga Starostová, Petr Čáp – cze In: Moderní vyučování: časopis pro nové programy v českém základním školství – ISSN 1211-6858 – Roč. 22, č. 1 (2016), s. 14–20.

Předložená studie si klade za cíl shrnout hlavní výsledky projektu, zaměřeného na výskyt vybraných forem agresivního chování ve škole, a v souvislosti s tím analyzovat názory učitelů na agresivní chování v kontextu běžných profesních povinností a názory na způsoby, jimiž by bylo možné agresivní chování žáků ve škole snížit. Článek je rozdělen na 3 části: 1) Agresivní chování žáků 2. stupně ZŠ z pohledu učitelů, 2) Agresivní chování ve školách z pohledu žáků 2. stupně ZŠ, 3) Kvalitativní část výzkumu – hlavní výstupy. Podrobné výsledky výzkumu na www.cepros.cz/veda-a-vyzkum.

0 komentářů: