Proč se ve školách zabývat kariérovým vzděláváním?

čtvrtek 21. září 2017 ·

Děti jsou jako houby. Ve školním věku vstřebají mnohem více informací a rychleji se učí než v dospělosti. Školní období je příležitost, jak žákům předat zkušenosti a probudit v nich kompetence, ze kterých budou moci čerpat celý život.

Na druhé straně doba, kdy lidé absolvovali školu, našli si práci a strávili na jednom místě skoro celý život, už je dávno pryč. Světové ekonomické fórum udává, že 65% dětí, které vstupují na základní školu, bude pracovat na pozicích, které ještě neexistují. Jak tedy můžeme žáky a studenty na tuto nejistou budoucnost nejlépe připravit?

Odpovědí může být integrace kariérového vzdělávání do běžné výuky. S tím může učitelům pomoci metodika systému CH-Q, která do kariérového vzdělávání vnáší strukturu a systematičnost.


Schopnost řídit svou profesní dráhu je důležitá

Kariérní vzdělávání na školách učí žáky sebereflexi, samostatnosti i znalosti sama sebe – svých hodnot, cílů, silných stránek, potřeb. Aby děti v dnešním rychlém světě obstály, měly by si osvojit, jak se vypořádat se změnou, znát svoji jedinečnost i vlastní potřeby a zároveň se naučit, jak tolerovat potřeby ostatních. Tyto dovednosti učí tzv. kariérový management, který stojí na schopnosti naučit se řídit svoji vlastní profesní a vzdělávací dráhu.

S modelem kariérového managementu souvisí i rozvoj tzv. kariérových kompetencí. Myšlenka vychází z předpokladu, že v dnešním světě člověk potřebuje celý soubor schopností a dovedností, aby se vyrovnal s nejistou budoucností na trhu práce. Mezi kariérové kompetence patří například schopnost pracovat se změnou, schopnost činit rozhodnutí, sebeřízení či slaďování osobního a pracovního života.


Systematické kariérové poradenství díky metodě CH-Q

Kariérové poradenství je multidisciplinární obor, který vychází ze společenských věd (psychologie, sociologie, pedagogiky i andragogiky). V EKS (organizace zabývající se kariérním vzděláváním) se nám osvědčila švýcarská metoda kariérního vzdělávání CH-Q, jejímž cílem je pomoci lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života.

Učíme se totiž celý život a cca 70 % našich celkových znalostí a dovedností jsme si osvojili díky našim neformálním dobrým i špatným zkušenostem. Ze školy si tudíž neodnášíme jen znalosti naplánované ve vzdělávacích osnovách, ale také například schopnost dojíždět do města, urovnat spor mezi kamarády, vystoupit před třídu, pracovat pod stresem apod. Výhodou celostního přístupu uvažování je, že se zaměřuje, jak na odbornost, tak zároveň na identifikování našich tzv. přenositelných kompetencí, jako jsou např. dobré komunikační znalosti, schopnost plánovat či flexibilita. Kromě toho učí žáky, aby si sami dokázali naplánovat svoji profesní dráhu.

Díky tomu budou žáci znát lépe sebe sama, uvědomí si, co je baví, v čem jsou jejich silné stránky, co mohou dalšího na pracovním trhu nabídnout.

Představy dětí o jejich možnostech mohou být zkreslené či značně limitované. Našim cílem je rozšířit jejich obzory, stejně tak pomoci jim si uvědomit, jak vypadá skutečný trh práce. Učíme žáky vyznat se v záplavě informací a přebírat zodpovědnost za svůj život.

V neposlední řadě posilujeme sebevědomí žáků. Čím dříve tuto filozofii přijmeme, tím přirozenější pro nás bude.


Jak to funguje ve školní praxi

Pro žáky ZŠ Londýnská jsme připravili kurz kariérového vzdělávání, u kterého jsme vycházeli z principů certifikovaného systému CH-Q. Prostřednictvím hravých aktivit jsme žáky vedli k přemýšlení nad tím, co všechno umí, kde to využívají a jak se to naučili. Děti si vytvořily vlastní seznam silných stránek, kompetencí a kvalit, kde byly nejen informace typu „jde mi matematika“ či „umím anglicky“, ale také „umím se postarat o mladšího sourozence“ nebo „umím uklidnit kamarády, když se pohádají“.

Když si děti vytvořily svoje plakáty, byly velmi hrdé na to, co všechno dokážou, a posílila se nejen jejich sebedůvěra, ale pomohlo to i k většímu respektu ve skupině, zejména u introvertů nebo dětí s horšími studijními úspěchy. Samy děti vyhodnotily závěrečnou prezentaci jako příležitost dozvědět se něco nového o spolužácích i možnost pochválit se za svoje úspěchy.


Obvyklý postup kariérní metody CH-Q

Obvyklý postup metody CH-Q jde směrem minulost – současnost – budoucnost a zabývá se následujícími otázkami:
– Kdo jsem? Co umím? Z jakých životních zkušeností mohu těžit?
– Co mohu? Jaké jsou moje podmínky? Jaké mám limity?
– Co chci? Co jsou mé hodnoty? Čeho chci v životě dosáhnout? Jakou mám vizi?

Do celého kurzu zařazujeme zážitkové aktivity adekvátní věku žáků. Aktivity na sebe navazují, po prožitku následuje reflexe formou skupinové diskuze nebo individuální práce se skupinovými listy. Výstupy kurzu (např. skupinové plakáty nebo sebeprezentace formou krátkých animovaných filmů) využili učitelé nebo poradci k další práci s třídním kolektivem.


Za přínos kurzu kariérního poradenství na školách považujeme mj. následující

– Stmelení třídního kolektivu. Žáci sami vyhodnotili, že díky kurzu lépe vědí, jaké jsou jejich silné stránky.
– Děti si vyzkoušely, jak pozitivně prezentovat samy sebe.
– Posílila se schopnost spolupráce.

Zuzana Richtermocová, třídní učitelka na základní škole Londýnská, se ke kariérnímu vzdělávání ve škole vyjadřuje následovně: „V loňském školním roce u nás v ročníku probíhal program zaměřený na sebepoznání a seberozvoj v rámci kariérového poradenství. Zaměřil se na to, aby si děti uvědomily, v čem jsou dobré a v čem vynikají. Při přechodu na druhý stupeň je důležité, aby si žáci našli svou pozici v novém kolektivu, ale zároveň aby dokázali respektovat ostatní spolužáky a to, co umí. Výborné bylo i zapojení rodičů, kteří se sami vyjadřovali k tomu, v čem jejich dítě podle nich vyniká. Pro některé děti bylo fajn přečíst si, co si o nich jejich rodiče myslí. Další etapy se věnovaly práci ve skupině, kdy každý přispěl svým dílem a trénoval naslouchání jeden druhému. Aktivity byly zábavné, nejvíce děti bavily kreativní úkoly, především tvorba krátkého stop motion filmu o sobě. Pro většinu ročníku to mělo pozitivní vliv na upevnění vztahů v novém kolektivu, poznání sebe sama i navzájem se spolužáky.“


Výhody systému CH-Q


Mezi výhody systému CH-Q patří:
– Dává strukturu do složitého principu kariérového managementu – učitelé získají jasný rámec, kterého se držet při implementaci kariérového vzdělávání.
– Úspora času – učitelé získají pracovní listy a sadu cvičení, které mohou volně přizpůsobovat potřebám výuky.
– Učí žáky samostatnosti a zodpovědnosti.
– Využívá výhody práce se skupinou – vzájemnou inspiraci, podporu, kolektivní učení a práci se zpětnou vazbou.
– Funguje sebezkušenostně – učitelé si sami vyzkouší cvičení a budou tak lépe vědět, jak je dál implementovat pro práci s žáky.
– Zaměřuje se nejen na dovednosti ze školy a zaměstnání, ale umí i pojmenovat a změřit kompetence získané neformální cestou napříč životem.
– Vyhledává a posiluje pozitivní okamžiky v životě člověka.
– Rozšiřuje oblast sebepoznání.
– Posiluje sebedůvěru.


Vzděláním učitelů a poradců k rozvoji žáků

Kurz kariérového vzdělávání CH-Q připravujeme pro učitele i výchovné poradce, aby se sami naučili, jak kariérní vzdělání do škol aplikovat. Na kurzu si ukážeme, jak lze tuto metodiku začlenit do běžné poradenské či vzdělávací praxe s žáky.

Absolventi kurzu mají kromě akreditovaného certifikátu u MPSV a MŠMT možnost získat i prestižní švýcarskou certifikaci CH-Q.

Nabízíme jak intenzivní 40 hodinový výcvik metody CH-Q, tak jednodenní „ochutnávku“ skupinového kariérového poradenství.

V rámci kariérního vzdělávání pedagogických pracovníků také nabízíme ucelené kariérové vzdělávání pro školy v rozsahu 8,16, 24 a 80 hodin.

Více informací o kurzu najdete ZDE. V případě dotazů se nám ozvěte na email martin.petras@ekskurzy.cz.

0 komentářů: